ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ช่องทางการติดต่อรายวิชาของคณะ วิทยาลัย สถาบัน เทอม S/2564

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเทอม S/2564 สามารถตรวจสอบกลุ่มวิชาเรียน ด้วย QR Code และสามารถ @Line ของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ได้ดังนี้

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเทอม S/2564 สามารถตรวจสอบกลุ่มวิชาเรียนด้วย QR Code  และสามารถ @Line ของคณะ วิทยาลัย สถาบัน โดยการคลิกที่ชื่อคณะ ดังต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์-สุขภาพ
     แพทยศาสตร์
     ทันตแพทยศาสตร์
     เภสัชศาสตร์
     พยาบาลศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
     เทคนิคการแพทย์ 
     การแพทย์แผนตะวันออก
     ทัศนมาตรศาสตร์
     รังสีเทคนิค
     วิศวกรรมชีวการแพทย์


วิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี
     การบิน
     วิศวกรรมศาสตร์
     นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
     นวัตกรรมเกษตร
     เทคโนโลยีอาหาร 


มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
     นิเทศศาสตร์
     ศิลปศาสตร์
     นิติศาสตร์
     นวัตกรรมสังคม
     Gen.ed. (วิชาศึกษาทั่วไป)

     อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

     รัฐศาสตร์
     การทูตและการต่างประเทศ
     
เศรษฐกิจ-ธุรกิจ
     บริหารธุรกิจ
     การท่องเที่ยวและการบริการ
     บัญชี
     เศรษฐศาสตร์


ศิลปะ-การออกแบบ     

     ดนตรี

     สถาปัตยกรรมศาสตร์

     การออกแบบ
     ดิจิทัลอาร์ต


นานาชาติ
     นานาชาติ
     นานาชาติจีน

     สถาบันภาษาอังกฤษ


 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA