ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยวิธีการยื่นคะแนนสอบ " หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) " ประจำปีการศึกษา S/2567 ตั้งเเต่ 18 เม.ย. - 21 เม.ย. 2567

ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยวิธีการยื่นคะแนนสอบ " หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) " ประจำปีการศึกษา S/2567 ตั้งเเต่ 18 เม.ย. - 21 เม.ย. 2567

 

{ปิดรับสมัคร}

 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2567

สมัครสอบคัดเลือกทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยวิธีการยื่นคะแนนสอบ

"หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา)"

ตั้งเเต่ 18 เม.ย. 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ถึง 21 เม.ย. 2567 เวลา 16.30 น. 

** ระบบจะเปิดให้สมัครได้ตั้งเเต่ 11.00 น. เป็นต้นไป **

 

 

yes รายละเอียดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2567

 


yes เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าระบบ มีดังนี้

 • ไฟล์สำเนาผลการเรียน (.pdf)
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ใช้ใบแสดงผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ขึ้นไป (ปพ.1) เเละหนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างละ 1 ฉบับ
  • ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ใช้ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (.pdf)
 • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (.jpg)
 • ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านการสแกน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)
 • *กรณีชำระค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงคณะ สาขา หรือ อันดับใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครทุกกรณี*

 

 • ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครสอบ พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E– Mail ของท่านภายใน 3 วันทำการ. หากไม่ได้รับ E-Mail แจ้งผลตอบกลับไป กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail หรือพิมพ์ info_admission@rsu.ac.th ที่ช่องค้นหา
 • เมื่อได้รับ E-Mail แจ้งผลแล้ว ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร ขอให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุใน E-Mail ให้เรียบร้อย

 


yes  รับจำนวน 30 คน

 


yes คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์

         2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

         2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00

         2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

         2.4 คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

3. มีผลการทดสอบ A-level 7 รายวิชา และผลการทดสอบ TPAT1 ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้

         3.1 ผลคะแนนสอบ TPAT1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

         3.2 ผลคะแนนสอบ A-level วิชาวิทยาศาสตร์ (ผลรวมของวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25

         3.3 ผลคะแนนสอบ A-level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20

         3.4 ผลคะแนนสอบ A-level วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35

         3.5 ผลคะแนนสอบ A-level วิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

         3.6 ผลคะแนนสอบ A-level วิชาสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

 


enlightened เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณา

ค่าน้ำหนัก

หมายเหตุ

คะแนนสอบ TPAT1

0.15

ผลการสอบ TPAT1 ปี 2567 โดย กสพท.

คะแนนสอบ A-level วิชาวิทยาศาสตร์

0.20

ผลการสอบ A-level ปี 2567 โดย ทปอ.

คะแนนสอบ A-level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

0.15

ผลคะแนนสอบ A-level วิชาภาษาอังกฤษ

0.10

ผลคะแนนสอบ A-level วิชาภาษาไทย

0.05

ผลคะแนนสอบ A-level วิชาสังคมศึกษา

0.05

คะแนนสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์

0.10

จัดสอบโดยวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 27 เมษายน 2567

คะแนนสัมภาษณ์

0.20

รวม

1.00

 

 


 

enlightened กำหนดการ : สอบคัดเลือก

 

 

 

 • วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ โทร : 02791-6000 ต่อ 4312
 • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฝ่ายเเนะเเนวเเละรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02)791-5500
 • Official Line : @rsu.rangsit คลิกที่นี่

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA