ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ทันตะ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

ทันตะ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 12-31 พ.ค. 2565

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2565

 

เปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30น.- 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30น.

 

 

 • สมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามคุณสมบัติที่ประกาศ ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ หรือ
 • สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ https://admissiononline.rsu.ac.th/
 • ค่าธรรมเนียมการในการสมัครเรียน 300 บาท 
 • กำหนดการสอความถนัดทางวิชาชีพ บุคลิกภาพ จิตวิทยา และสอบสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลดไฟล์)
 • แนวทางการปฏิบัติตนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (ดาวน์โหลดไฟล์)


คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ (ดาวน์โหลดไฟล์ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียน หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

 

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โดยมีผลคะแนนดังนี้
2.1 มีผลคะแนนการสอบวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) 
2.2 มีผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 รายวิชาซึ่งจัดสอบโดย สทศ. โดยมีคะแนนในวิชา (1) ภาษาอังกฤษ (2) คณิตศาสตร์ 1 (3) เคมี และ (4) ชีววิทยา โดยใช้คะแนนระหว่างปี  2563 -  2565 
หรือ มีผลสอบ GAT, PAT1, PAT2 โดยใช้คะแนนระหว่างปี 2563 - 2565

 

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 • สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  6 ภาคการศึกษา
 • สำเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)
 • สำเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 รายวิชาซึ่งจัดสอบโดย สทศ. ซึ่งต้องมีผลการทดสอบในวิชา  (1) ภาษาอังกฤษ (2) คณิตศาสตร์ 1 (3) เคมี และ (4) ชีววิทยา  โดยใช้คะแนนระหว่างปี  2563 -  2565 หรือ ผลสอบ GAT, PAT1, PAT2 โดยใช้คะแนนระหว่างปี 2563 - 2565
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 รูป (สำหรับยื่นสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 • ในกรณีที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่สมัครยื่นสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์แล้ว ให้นำส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาที่ email : dent@rsu.ac.th ด้วย

 

กระบวนการสอบคัดเลือก

 1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30  -  31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30น.
 2. ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ บุคลิกภาพ จิตวิทยา และสอบสัมภาษณ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.ณ ชั้น 5 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 1 (อาคาร 12/1)
 3. กำหนดการตรวจร่างกาย  ในวันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2565 ณ RSU Healthcare  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเวปไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 
 5. รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนเรียน  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565  เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12) 
 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA