ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) บัดนี้ - 31 พ.ค.64 ภาคการศึกษา S/2564

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2564 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค.64

 

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2564

(ยื่น GPA.) 

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

เวลาทำการ 08.30-16.30 น.

ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.(02)791-5500 ถึง 10 

เปิดเรียนภาคการศึกษา S/2564 เดือนมิถุนายน 2564

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

สมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต เวลาทำการ 08.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2. เอกสารประการสมัคร
2.1 ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)
2.2 บัตรประชาชนตัวจริง
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
หรือ สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ *ผู้สมัครเรียน สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น*
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ 

2. ตรวจสอบใบสมัครใน E-mail ของท่าน พร้อม

เอกสารที่ใช้ในการ Upload
2.1 ใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ใน E-mail ของผู้สมัคร
2.2 สำเนาบัตรประชาชน
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
5.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว
3. งานรับสมัครตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการสมัคร พร้อมช่องทางการชำระเงิน (3 วันทำการ)
4. ผู้สมัครแนบหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่แจ้ง
5. งานรับสมัคร E-mail ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครอีกครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอนการรับสมัคร (3 วันทำการ)
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-7915500 หรือ  Official Line ID : @rsu.rangsit 

 

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน S/2564 มีดังนี้

*ผู้สมัครเรียน สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น*

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

4.คณะพยาบาลศาสตร์ 
กำหนดการและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการทดสอบและสัมภาษณ์ 
- 0301 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
- 0302 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สองภาษา)

กำหนดการและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- 0311 สาขาวิชาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

 

5.คณะรังสีเทคนิค 
กำหนดการและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
- 4001 สาขาวิชารังสีเทคนิค

 

6.คณะเทคนิคการแพทย์ 
กำหนดการและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
- 0801 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

 

7.คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 
กำหนดการและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
- 0701 สาขาวิชากายภาพบำบัด

- 0703 สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา

- 0704 สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์

 

8.คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
กำหนดการและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการสัมภาษณ์ 
- 2502 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

 

9.คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ GPA.ไม่น้อยกว่า 2.00
- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

 

10.วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน
- 4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

11.วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 

ผู้สมัครเรียนทุกคนต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ของ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

- 1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไปและรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

- 1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไป และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

- 1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไปและรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ่นไป 

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ผู้สมัครเรียนต้องมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี 

 

 

12.วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

ผู้สมัครเรียนต้องมี GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน
- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- 1106 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- 1109 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต
- 1134* สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.00 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

13.สถาบันการบิน 
กำหนดการและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 

- 2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย์

 

14.วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

 

15.คณะเทคโนโลยีอาหาร 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 

16.คณะนวัตกรรมเกษตร 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
- 3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 

 

17.วิทยาลัยการออกแบบ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเรียนต้องมี GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน
- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน
- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- 0607 สาขาวิชาการออกแบบ
- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

 

18.คณะดิจิทัลอาร์ต 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเรียนต้องมี GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน
- 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

 

19.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเรียนต้องมี GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน
- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

20.คณะบัญชี 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

ผู้สมัครเรียนต้องมี GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน
- 2201 สาขาวิชาการบัญชี

 

21.คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 0202 สาขาวิชาการจัดการ
- 0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
- 0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
- 0243 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (ทวิปริญญา Yunnan University)

 

22.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
- 1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1612 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (ทวิปริญญา Yunan University)

- 1614 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ควบสองปริญญา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สจล.)

- 1615 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (ควบสองปริญญา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สจล.)

 

 

23.คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน
- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- 0117 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

 

24.วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
- 0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
- 0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง
- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย
- 0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

- 0414 สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล

 

25.คณะนิติศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์

 

26.สถาบันเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 1801 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

 

27.วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

 

28.สถาบันรัฐศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

29.คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
สาขาวิชาที่เปิดสอนพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

 

30.วิทยาลัยดนตรี 
กำหนดการและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการทดสอบปฏิบัติทางด้านดนตรี และสอบสัมภาษณ์ 
- 2001 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

 

31.International College 
Areas of study offered
- 1515 International Business
- 1516 Information and Communication Technology
- 1517 Communications Arts
- 1521 International Hospitality and Tourism

 

32.Institute of Diplomacy 
Areas of study offered
- 3001 International Relations and Development

 

33.International Chinese College 
Areas of study offered
- 3205 Finance and Invesment
- 3206 International Business Management
- 1522 Communications Arts

Line ID:@rsu.rangsit

Email: info@rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA