ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


[ปิดรับสมัคร] ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ2 บัดนี้ - 9 เม.ย.64 ปีการศึกษา S/2564

[ปิดรับสมัคร] กำหนดการรับสมัครสอบ แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 : ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2564 เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 9 เม.ย.64 ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

มหาวิทยาลัยรังสิต  

ปิดระบบรับสมัครสอบเข้า วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาตร์ 

รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ทุกช่องทาง ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. 

 

 

 

enlightenedผู้ที่ยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์

 

ยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. หลังจากยื่นเอกสารเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว งานรับสมัครจะทำการตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการสมัคร พร้อมช่องทางการชำระเงินให้ทราบผ่านทาง E-Mail ภายในเวลา 17.30 น.(โปรดชำระเงินตามช่องทางที่แจ้งภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เท่านั้น)

 

 

หมายเหตุ 

 

enlightenedสำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์ หากไม่ได้รับ E-Mail เเจ้งช่องทางการชำระเงิน โปรดตรวจสอบใน Junk Mail หรือพิมพ์ register@rsu.ac.th ที่ช่องค้นหา

 

enlightenedกรณีที่ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยเเล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงสาขาการสมัครสอบได้

 

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ

สาขาวิชา

สอบข้อเขียน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

กำหนด GPA.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์*

1201

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

 

1203

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

 

1205

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.นพรัตนราชธานี)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

2301

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)

 ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ  

ไม่กำหนด

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

0501

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

 

0504

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

0302

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

 √

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา

ไม่กำหนด

 *เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบมีสิทธิเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคฤดูร้อน S/2564

คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา

ค่า ชุดพละ

อุปกรณ์ การแต่งกาย

ค่าบำรุงและอื่นๆ

ค่าตรวจสุขภาพ

ค่าหน่วยกิต

รวม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)

 

 

 8,000 

 

 275,000 

 283,000 

วิทยาลัยทันแพทยศาสตร์(Bilingual)

 

 

 20,000 

 

 450,000 

 470,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)    

 720 

380 

 13,800

500 

 54,600

70,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 

 720 

380

 13,800

500 

 54,600

70,000 

คณะพยาบาลศาสตร์  (Bilingual) 

 -

8,000 

 

 105,000

113,000 

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร ปี 2564

คณะ/วิทยาลัย 

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

รวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

550,000 

550,000  

550,000  

550,000  

550,000  

550,000  

 3,300,000  

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ *

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

5,400,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)

118,000

226,300 

355,100 

360,000 

358,000 

389,000 

1,806,400 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(เภสัชกรรมอุตสาหการ)

118,000

226,300 

355,100 

363,000 

363,000 

389,000 

1,814,400 

คณะพยาบาลศาสตร์(Bilingual)

210,000 

210,000  

 210,000 

 210,000 

 -

 840,000

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท

 

 

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2  

กำหนดการ

รายละเอียด

25 พ.ย. 63 

ถึง

9 เม.ย. 64

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2564 สมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 2 

19 เม.ย 64

  ประกาศรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบสำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งเเต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง https://www2.rsu.ac.th/home

5 มิ.ย. 64

 สอบคัดเลือก ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต *ผู้สมัครสอบทุกท่านโปรด Download เอกสารเเเนวทางการปฏิบัติตนในการเข้าสอบ เพื่อนำเเบบคัดกรองมายื่น ณ จุดคัดกรองประจำอาคารสอบ ในวันที่ 5 มิ.ย. 2564*

8 มิ.ย. 64

  ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ตั้งเเต่เวลา 15.00 น. ผ่านทาง https://www2.rsu.ac.th/home  หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ (02)791-5500

*ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องทำการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป โดยวันและเวลา จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ*

 

 

รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

รายวิชา

รหัสวิชา

จำนวน (ข้อ)

คะเเนนเต็ม

เกณฑ์ขั้นต่ำ (เเพทยศาสตร์)

เวลา

ภาษาอังกฤษ

01

50

100 คะแนน

ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

09.00 - 10.00 น.

คณิตศาสตร์

02

30

100 คะแนน

ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

 10.15 - 12.15 น.

เคมี , ชีววิทยา

 03

100

 200 คะแนน

คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

13.30 - 16.30 น.

 

 

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในคณะที่ต้องสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์,วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

  • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ

  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 800 บาท

  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท

  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท   

 0302-สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สองภาษา)ไม่เสียค่าเพิ่มอันดับ 

 

 

 

สถานที่ตั้ง เเละช่องทางการติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน

สถานที่

ช่องทางการติดต่อ

  วิทยาลัยเเพทยศาสตร์

  อาคารสถาบันร่วมผลิตเเพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี

  โทร. (02) 354 - 4725

  วิทยาลัยทันตเเพทยศาสตร์

  อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต

  โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 4312, 4315, 4323

  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

  อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

  โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 1420, 1422

  ฝ่ายเเนะเเนว เเละรับนักศึกษา   อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต   โทร. (02) 791 - 5500 - 10

 

 

 

 

..................................................................................................

 

  เปิดเรียนภาคการศึกษา S/2564 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : 02-791-5500 หรือ

Line ID:@rsu.rangsit

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA