ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ2 บัดนี้ - 9 เม.ย.64 ปีการศึกษา S/2564

กำหนดการรับสมัครสอบ แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 : ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2564 เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 9 เม.ย.64 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

มหาวิทยาลัยรังสิต  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2564

สมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบ 2

 

บัดนี้ - 9 เมษายน 2564 

เวลาทำการ 08.30-16.30 น.

(ปิดระบบรับสมัคร ทุกช่องทาง ในวันที่ 9 เมษายน 2564  เวลา 16.30 น.)

 

 

*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ

ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อลดความเสี่ยงใรการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ขั้นตอนการสมัครสอบ

สมัครสอบด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต เวลาทำการ 08.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.(02)791-5500 ถึง 10 
1. ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
2. เอกสารประการสมัคร
2.1 ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)
2.2 บัตรประชาชนตัวจริง
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบปริญญาตรีมาแล้วให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ในการสมัครสอบ

4.ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ุผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)

 

หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ 

1. กรอกใบสมัครออนไลน์   *เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผู้สมัครสอบต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*
 

2. ตรวจสอบใบสมัครใน E-Mail ของท่าน พร้อม 

เอกสารที่ใช้ในการ Upload
2.1 ใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ใน E-Mail ของผู้สมัคร (ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย)
2.2 สำเนาบัตรประชาชน
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
 

3. สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบปริญญาตรีมาแล้วให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ในการสมัครสอบ

4. ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ุผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)

5. งานรับสมัครตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการสมัคร พร้อมช่องทางการชำระเงิน (3 วันทำการ)

6. ผู้สมัครแนบหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่แจ้ง

7. งานรับสมัคร E-Mail ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครอีกครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอนการรับสมัคร (3 วันทำการ)

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.(02)791-5500-10 หรือ  Official Line ID : @rsu.rangsit 

 

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบสำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์

ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15:30 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง https://www2.rsu.ac.th

หมายเหตุ : กรณีที่ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาการสมัครสอบได้

 


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ

สาขาวิชา

สอบข้อเขียน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

กำหนด GPA.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์*

1201

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

 

1203

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

 

1205

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.นพรัตนราชธานี)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

2301

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)

 ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ  

ไม่กำหนด

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

0501

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

 

0504

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

0302

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

 √

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา

ไม่กำหนด

*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคฤดูร้อน S/2564

คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา

ค่า ชุดพละ

อุปกรณ์ การแต่งกาย

ค่าบำรุงและอื่นๆ

ค่าตรวจสุขภาพ

ค่าหน่วยกิต

รวม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)

 

 

 8,000 

 

 275,000 

 283,000 

วิทยาลัยทันแพทยศาสตร์(Bilingual)

 

 

 20,000 

 

 450,000 

 470,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)    

 720 

380 

 13,800

500 

 54,600

70,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 

 720 

380

 13,800

500 

 54,600

70,000 

คณะพยาบาลศาสตร์  (Bilingual) 

 -

8,000 

 

 105,000

113,000 

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร ปี 2564

คณะ/วิทยาลัย 

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

รวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

550,000 

550,000  

550,000  

550,000  

550,000  

550,000  

 3,300,000  

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ *

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

5,400,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)

118,000

226,300 

355,100 

360,000 

358,000 

389,000 

1,806,400 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(เภสัชกรรมอุตสาหการ)

118,000

226,300 

355,100 

363,000 

363,000 

389,000 

1,814,400 

คณะพยาบาลศาสตร์(Bilingual)

210,000 

210,000  

 210,000 

 210,000 

 -

 840,000

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท

 

สถานที่ตั้งและการติดต่อสอบถาม

1.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี โทรฯ (02)354-4725

2.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 
(02)997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

3.วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 
(02)997-2200-30 ต่อ 1420,1422

 

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก รอบ 2  

สอบวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 2 *วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บน WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต

Download ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

 

 

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก  *เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

รหัสวิชา 01 ภาษาอังกฤษ  จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชม. ตั้งแต่ 09.00 - 10.00 น. 

รหัสวิชา 02 คณิตศาสตร์  จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชม. ตั้งแต่ 10.15 - 12.15 น. 

รหัสวิชา 03 เคมี,ชีววิทยา จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชม. ตั้งแต่ 13.30 - 16.30 น. 

 

ประกาศเพิ่มเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่องเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

รหัสวิชา 01 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

รหัสวิชา 02 วิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

รหัสวิชา 03 วิชาเคมี-ชีววิทยา ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 70 คะแนน


ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 2 *วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บน WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต

หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ (02)791-5500

*ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องทำการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

ในลำดับต่อไป วันและเวลา จะแจ้งในวันประกาศผลสอบคัดเลือก

 

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในคณะที่ต้องสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์,วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

  • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ

  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 800 บาท

  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท

  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท   

 0302-สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สองภาษา)ไม่เสียค่าเพิ่มอันดับ 

..................................................................................................

 

  เปิดเรียนภาคการศึกษา S/2564 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : 02-791-5500 หรือ

Line ID:@rsu.rangsit

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA