ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน S/63 ระดับปริญญาตรี (ยื่น GPA.) ประจำปีการศึกษา S/2563 ตั้งแต่ บัดนี้ - 31พ.ค.63

กำหนดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2563 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค.63

มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2563)

ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2563

 

Line ID:@rsu.rangsit

 

ประกาศ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดของไวรัส CORONA (COVID-19) งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดรับสมัครและยื่นเอกสารออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการสมัครเรียน
1.กรอกใบสมัครออนไลน์ 

2.ตรวจสอบใบสมัครใน E-Mail ของท่านพร้อม Upload เอกสารการสมัครในลิงค์ ได้ที่นี่ https://www.jotform.com/RangsitUniversity/university-recourse-form

เอกสารที่ใช้ในการ Upload

 • 2.1 ใบสมัครหรือเลขอ้างอิงการสมัคร
 • 2.2 ผลการเรียน ( ปพ. 1 ) 1 ชุด
 • 2.3 สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • 2.4 รูปถ่าย 1 รูป

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จะแจ้งกลับผล และช่องทางการชำระค่าสมัคร
4.ผู้สมัครแจ้งสถานะการโอน ตามช่องที่แจ้ง
5.เจ้าหน้าที่อีเมล์ยืนยันสถานะการชำระค่าสมัครอีกครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอนการรับสมัคร
6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Official Line : @rsu.rangsit

 

Download คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

Download คู่มือแนวทางการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน S/2563 มีดังต่อไปนี้

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รับ iPad ฟรีทุกคน (เริ่มรับได้ตั้งแต่ 18 พ.ค.63 เป็นต้นไป)

 

พยาบาลศาสตร์ | รังสีเทคนิค | เทคนิคการแพทย์ | กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | ทัศนมาตรศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | วิศวกรรมชีวการแพทย์ | การแพทย์แผนตะวันออก | วิศวกรรมศาสตร์ | การบิน | นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีอาหาร | นวัตกรรมเกษตร | การออกแบบ | ดิจิทัลอาร์ต | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | บัญชี | บริหารธุรกิจ | การท่องเที่ยวและการบริการ | ศิลปศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | นวัตกรรมสังคม | การเมืองศึกษา | อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | ดนตรี | International College | International Chinese College | การทูตและการต่างประเทศ |

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการทดสอบและสัมภาษณ์ 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 0301 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% และ PAT2 35% และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 2 ภาษา) รหัส 0302 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3. หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 35% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

4. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

5. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทาง เว็บไซต์ของ คณะพยาบาลศาสตร์ , Facebook คณะพยาบาลศาสตร์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442

ตั้งแต่ 2 ก.ย. - 31 พ.ค.63 ผู้สมัครเรียนสามารถและรอการติดต่อกลับจากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อสอบสัมภาษณ์ และทำแบบทดสอบผ่านระบบ Online อีกครั้งหนึ่ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2563 

 
 

 

คณะรังสีเทคนิค

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

           คณะรังสีเทคนิค จะรับเข้าศึกษาสำหรับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป(ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT 50%(150 คะแนน) หรือมีคะแนน PAT2 30%(120 คะแนน) ขึ้นไปพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และการนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางคณะรังสีเทคนิคได้มีการติดตามสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน การควบคุมการการระบาดของ COVID-19 และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค สำหรับผู้สมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 นั้น ทางคณะรังสีเทคนิค "ขอยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 และวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 นี้"

ในการนี้ทางคณะรังสีเทคนิค จะปรับกระบวนการการสอบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบ online โดยจะแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2563 (ปรับรูปแบบการพิจารณา)

1. การรับสมัคร: ผ่านฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ Line ID:@rsu.rangsit
2. กำหนดการ

 • วันรับสมัคร    ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563
 • การส่งข้อมูลหลักฐานสำหรับการพิจารณา  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
 • การประกาศผล  วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 • การลงทะเบียน   ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

3. ผู้สมัครต้องเข้าไปกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์หลักฐานสำหรับการพิจารณา ที่ website: http://bit.ly/RTRSUAdmission63 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

คณะรังสีเทคนิค ข้อมูลอ้างอิง https://www.facebook.com/RSURT/photos/pcb.1370660026468187/1370659339801589/?type=3&theater

หมายเหตุ : 

 • เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยรังสิต (https://www2.rsu.ac.th/)
 • เว็บไซด์ของคณะรังสีเทคนิค (https://sites.google.com/rsu.ac.th/rtrsu)
 • Facebook Page คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต (https://www.facebook.com/RSURT/)
 • หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 10 ชั้น 10 โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 1704, 1711

 

คณะเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คณะเทคนิคการแพทย์ จะรับผู้เข้าศึกษาสำหรับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป(ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT 50%(150 คะแนน)

หรือมีคะแนน PAT2 30%(90 คะแนน) ขึ้นไป หรือมีคะแนน 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์1,ฟิสิกส์,เคมี และชีววิทยา) 30%(210 คะแนน)

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่สอบข้อเขียน(ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2, O-Net หรือ 7 วิชาสามัญ) ในวันที่มาสมัครด้วย

(ผู้สมัครต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)

หมายเหตุ : 1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น. ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบข้อมูลนักศึกษา และกรอกรายะเอียดให้ครบถ้วน ดัง Link ที่แนบนี้ http://www.rsu.ac.th/medtech

2.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT2 ที่เป็นฉบับจริง และสำเนาจำนวน 2 ชุด มาด้วย จากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

3.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำ Portfolio มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่าง ๆ

ให้นำมาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

4.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ( http://www.rsu.ac.th/medtech ) Facebook : https://www.facebook.com/mtrsu

สอบถามรายละเอียด คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 1437, 1451 โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 1451

กำหนดวันสัมภาษณ์/วันประกาศผลสอบ/วันลงทะเบียนเรียน

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3

ประกาศ คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งยกเลิกการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 5 (7 เมษายน 2563)
สำหรับรอบที่ 6 (8 พฤษภาคม 2563) ยังคงมีอยู่ ซึ่งจะทำการสัมภาษณ์ด้วยระบบออนไลน์

หมายเหตุ รายละเอียดในการสัมภาษณ์ของรอบที่ 6 ทางคณะฯ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

- รอบที่ 6 วันที่ 11 พ.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 11-15 พ.ค.63
- รอบที่ 7 วันที่ 5 มิ.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 5-12 มิ.ย.63
- รอบที่ 8 วันที่ 3 ก.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 3-10 ก.ค.63
- รอบที่ 9 วันที่ 3 ส.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 3-7 ส.ค.63
 
 

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

6.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

7.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5

ผู้สมัครเรียน ต้องทำแบบทดสอบระดับเชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 180 นาที

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ

- เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบฯ

- รอบที่ 8 วันที่ 1 เม.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 8 เม.ย.63
- รอบที่ 9 วันที่ 8 เม.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 15 เม.ย.63
- รอบที่ 10 วันที่ 27 เม.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 4 พ.ค.63
- รอบที่ 11 วันที่ 13 พ.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 20 พ.ค.63
- รอบที่ 12 วันที่ 14 พ.ค.-10 ส.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายใน 7 วันหลังประกาศผลฯ
 
 

คณะทัศนมาตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

1.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

2.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายศิลป์-คำนวณมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.ไม่เป็นโรคตาบอดสีอย่างรุนแรง (โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียด) และมีการมองเห็นภาพ 3 มิติดี

4.พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ยกเว้นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ แต่บิดา-มารดาทำกิจการร้านแว่น

5.การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ในวันสมัคร โดยให้ผู้สมัครเตรียมเอกสาร ดังนี้

5.1ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.2 Portfolio หรือเอกสารแสดงการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับสัมภาษณ์

5.3ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารรังสิต-ประยูรศักดิ์2 (ตึก12/1) ชั้น2

 

คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

- 1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เท่านั้น!) 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- * 1901 สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไป

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

- 1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไป

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

- * 1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ่นไป

หมายเหตุ - * นักศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากฝ่ายแนะแนว ของ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ณ วันที่มาสมัครเรียน

(เฉพาะสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เท่านั้น)

- นักศึกษาต้องไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ A,B และ C

- นักศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือพาหะของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน 

รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- 1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- 1109 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

- 1134* สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.50 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

- 1155* สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.25 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์,สายศิลป์คำนวณ หรือเทียบเท่าโดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

*สำหรับผู้ที่มาจากสถาบันการบินพลเรือน ต้องมีเกรด GPA (Knowledge Grade) 75% ขึ้นไป

 
      จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ของดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครหรือสมัครผ่านทาง Online เรียบร้อยร้อยแล้ว โดยจะใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
1.ให้ผู้สมัครบันทึก VDO CLIP แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ส่งมาที่ภาควิชาฯทาง E-Mail : rangsit.ame@gmail.com
2.ทางภาควิชาฯ จะติดต่อผู้สมัคร เพื่อนัดเวลาสัมภาษณ์ทาง Online
3.เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว ทางภาควิชาฯ จะแจ้งผลผู้สมัครเป็นรายบุคคล เพื่อให้ลงทะเบียนต่อไป
4.รายละเอียดและขั้นตอนสามารถดูได้ใน Facebook ของภาควิชาฯ (Aviation Maintenance Engineering RSU)

 

สถาบันการบิน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

1.ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

2.อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

3.ตาไม่บอดสี สายตาสั้นไม่เกิน 300D สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

สัมภาษณ์รอบที่ 3 วันที่ 31 มี.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00 - 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 1 เม.ย.63 เวลา 12.00 น.

สัมภาษณ์รอบที่ 4 วันที่ 28 เม.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00 - 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 29 เม.ย.63 เวลา 12.00 น.

สัมภาษณ์รอบที่ 5 วันที่ 26 พ.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00 - 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 27 พ.ค.63 เวลา 12.00 น.

 

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

 

คณะเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 

คณะนวัตกรรมเกษตร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

 

วิทยาลัยการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน

- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- 0607 สาขาวิชาการออกแบบ

- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

 

คณะดิจิทัลอาร์ต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

- 3402 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คณะบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 2201 สาขาวิชาการบัญชี

- 2202 สาขาวิชาการวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 

คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 0202 สาขาวิชาการจัดการ

- 0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

- 0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก

- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

- 0243 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (ทวิปริญญา Yunnan University)

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม)

- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ( ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม )

- 1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1612 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (ทวิปริญญา Yunnan University)

 

คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน

- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

- 0117 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

- 0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

- 0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย

- 0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

 

คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์

 

สถาบันเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 1801 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

 

สถาบันการเมืองศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

 

วิทยาลัยดนตรี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 2001 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

 • วิชาเอกการประพันธ์เพลง
 • วิชาเอก การแสดงดนตรีคลาสสิก
 • วิชาเอก การแสดงเปียโน
 • วิชาเอก การแสดงกีตาร์คลาสสิก
 • วิชาเอก การแสดงขับร้อง
 • วิชาเอก ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฎิภาณ
 • วิชาเอก การการผลิตดนตรี
 • วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี
 • วิชาเอก การการออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ
 • วิชาเอกการประพันธ์เพลงสมัยนิยม

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยดนตรี และทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

ยกเลิกการจัดสอบวันที่ 29 มีนาคม 2563 และปรับเปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกเป็นระบบออนไลน์ 
ให้ผู้สมัครสอบจัดทำคลิปวีดีโอแสดงความสามารถของตนเองจำนวน 1 คลิป ความยาวไม่ควรเกิน 5 นาที รายละเอียดในคลิปวีดีโอประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

 

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 5 วันที่ 30 มี.ค.-29 พ.ค.63 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ วันที่ 31 พ.ค.63

เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 5 มิ.ย.63 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 5-19 มิ.ย.63
 

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 6 วันที่ 1 มิ.ย.-24 ก.ค.63 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ วันที่ 26 ก.ค.63

เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 29 ก.ค.63 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 29 ก.ค.-11 ส.ค.63
 
 

International College

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 1515 International Business

- 1516 Information and Communication Technology

- 1517 Communications Arts

- 1521 International Hospitality and Tourism

- 2205 Accountancy

 

International Chinese College

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 3205 Finance and Invesment

- 3206 International Business Management

- 1522 Communications Arts

 

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- 3001 International Relations and Development

 

เส้นทางมา มหาวิทยาลัยรังสิต

หรือ Line ID:@rsu.rangsit

Email: info@rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA