ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน S/63 ระดับปริญญาตรี (ยื่น GPA.) ประจำปีการศึกษา S/2563 ตั้งแต่ บัดนี้ - 31พ.ค.63

กำหนดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2563 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.62 - 31 พ.ค.63 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2563)  

ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 63 

 

สมัครได้ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ

  Line ID:@rsu.rangsit  

 เอกสารประกอบการสมัครเรียน

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท)

หรือสมัครเรียนผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน) 

ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนขึ้นไป (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7)

5. ผู้สมัครเรียนทุกคน ต้องยื่นใบสมัครเรียนด้วยตนเอง เท่านั้น !

 

Download คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

Download คู่มือแนวทางการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

 

  

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน S/2563 มีดังต่อไปนี้

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รับ iPad ฟรีทุกคน 

 

พยาบาลศาสตร์ | รังสีเทคนิค | เทคนิคการแพทย์ | กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | ทัศนมาตรศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | วิศวกรรมชีวการแพทย์ | การแพทย์แผนตะวันออก | วิศวกรรมศาสตร์ | การบิน | นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีอาหาร | นวัตกรรมเกษตร | การออกแบบ | ดิจิทัลอาร์ต | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | บัญชี | บริหารธุรกิจ | การท่องเที่ยวและการบริการ | ศิลปศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | นวัตกรรมสังคม | การเมืองศึกษา | อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | ดนตรี | International College | International Chinese College | การทูตและการต่างประเทศ |

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

4.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์  www.rsu.ac.th/nurse

แผนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  รายละเอียดรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์  

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการทดสอบและสัมภาษณ์          

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 0301 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% และ PAT2 35% และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 

2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 2 ภาษา) รหัส 0302 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3. หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 35% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

4. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

5. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์Facebookคณะพยาบาลศาสตร์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442

 

ตั้งแต่ 2 ก.ย. - 31 พ.ค.63 นักเรียน/นักศึกษา สามารถสอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน

โดยแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้เรียบร้อย

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 
 

คณะรังสีเทคนิค

5.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะรังสีเทคนิค  www.rsu.ac.th

แผนการศึกษา คณะรังสีเทคนิค  รายละเอียดรายวิชา คณะรังสีเทคนิค

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดวินัย

2.ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

คณะรังสีเทคนิคการแพทย์ จะรับผู้เข้าศึกษาสำหรับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป(ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT 50%(150 คะแนน)

หรือมีคะแนน PAT2 30%(90 คะแนน) 

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ และการนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน โดยไม่สอบข้อเขียน (ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2) ในวันที่มาสมัครด้วย

 

หมายเหตุ : 1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัวที่คณะรังสีเทคนิคการแพทย์ ตึก10 ชั้น 10 ไม่เกิน 09.30 น. 

          2.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT2 

           3.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่มาด้วยเพื่อประกอบการพิจรณา

4.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำ Portfolio มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ 

ให้นำมาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

         5.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการแพทย์ (http://www.rsu.ac.th/)

 

สอบถามรายละเอียด คณะรังสีเทคนิคอาคาร 10 ชั้น 10 โทรศัพท์  : 0-2997-2222 ต่อ 1704, 1711 

กำหนดวันสัมภาษณ์/วันประกาศผลสอบ/วันลงทะเบียนเรียน

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 10 ชั้น 10  

 

สัมภาษณ์รอบที่ 1 - 2 วันที่ 21 มี.ค.63 (จำนวนรับ 30 คน)
-เวลาเริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น. -วันประกาศผลสอบฯ วันที่ 25 มี.ค.63 เวลา 15.00 น. -วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 2 เม.ย.63 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์

6.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะเทคนิคการแพทย์  www.rsu.ac.th/medtech/

แผนการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์  รายละเอียดรายวิชา คณะเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

คณะเทคนิคการแพทย์ จะรับผู้เข้าศึกษาสำหรับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป(ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT 50%(150 คะแนน)

หรือมีคะแนน PAT2 30%(90 คะแนน) ขึ้นไป หรือมีคะแนน 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์1,ฟิสิกส์,เคมี และชีววิทยา) 30%(210 คะแนน)

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่สอบข้อเขียน(ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2, O-Net หรือ 7 วิชาสามัญ) ในวันที่มาสมัครด้วย

(ผู้สมัครต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)

หมายเหตุ : 1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น. ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบข้อมูลนักศึกษา และกรอกรายะเอียดให้ครบถ้วน ดัง Link ที่แนบนี้ http://www.rsu.ac.th/medtech

          2.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT2 ที่เป็นฉบับจริง และสำเนาจำนวน 2 ชุด มาด้วย จากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

3.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำ Portfolio มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่าง ๆ

ให้นำมาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

         4.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการแพทย์ (http://www.rsu.ac.th/medtech)

 

สอบถามรายละเอียด คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์  : 0-2997-2222 ต่อ 1437, 1451  โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 1451

กำหนดวันสัมภาษณ์/วันประกาศผลสอบ/วันลงทะเบียนเรียน

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3  

 

สัมภาษณ์รอบที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค.62 
-เวลาสัมภาษณ์ 08.00 - 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 15.00 น. -วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 6-13 ธ.ค.62 
 
 

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

7.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา  www.rsu.ac.th/ptrsu

แผนการศึกษา คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา  รายละเอียดรายวิชา คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

6.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

7.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 

ผู้สมัครเรียน ต้องทำแบบทดสอบระดับเชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 180 นาที

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ

- เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453

 

 สัมภาษณ์รอบที่ 1 วันที่ 18 พ.ย.62 

-เวลาสัมภาษณ์ 09.00 - 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 16.00 น. -วันลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 25 พ.ย.62 
 

 

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

8.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะทัศนมาตรศาสตร์  www.rsu.ac.th/optometry/

แผนการศึกษา คณะทัศนมาตรศาสตร์  รายละเอียดรายวิชา คณะทัศนมาตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

1.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

2.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายศิลป์-คำนวณมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.ไม่เป็นโรคตาบอดสีอย่างรุนแรง (โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียด) และมีการมองเห็นภาพ 3 มิติดี

4.พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ยกเว้นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ แต่บิดา-มารดาทำกิจการร้านแว่น 

5.การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ในวันสมัคร โดยให้ผู้สมัครเตรียมเอกสาร ดังนี้

 5.1ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 5.2 Portfolio หรือเอกสารแสดงการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับสัมภาษณ์

 5.3ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารรังสิต-ประยูรศักดิ์2 (ตึก12/1) ชั้น2 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

9.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์  www.rsu.ac.th/science/

แผนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  รายละเอียดรายวิชา คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

- 1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 

 

 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

10.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์   http://bme.rsu.ac.th

แผนการศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์  รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

 

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

11.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก   www.rsu.ac.th/orientalmed

แผนการศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เท่านั้น!)

*1901 สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไป 

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป 

 

- 1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไป 

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป 

 

*1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป 

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ่นไป 

 

หมายเหตุ *นักศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากฝ่ายแนะแนว ของ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ณ วันที่มาสมัครเรียน 

                      (เฉพาะสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เท่านั้น)

- นักศึกษาต้องไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ A,B และ C

- นักศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือพาหะของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

 

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

12.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์   www.rsu.ac.th/engineer

แผนการศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- 1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- 1109 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

- 1134* สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.50 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

- 1155* สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.25 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์,สายศิลป์คำนวณ หรือเทียบเท่าโดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

*สำหรับผู้ที่มาจากสถาบันการบินพลเรือน ต้องมีเกรด GPA (Knowledge Grade) 75% ขึ้นไป

 
*รอบสอบที่ 1 วันที่ 23 ม.ค.63 
-วิชาที่สอบ (เป็นภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ -เวลาสอบข้อเขียน 09.00 - 11.00 น. -เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.30 - 16.00 น.
-วันประกาศผลสอบ 23 ม.ค.62 เวลา 16.30 น.  -วันลงทะเบียนเรียน ภายใน วันที่ 15 ก.พ.63

หมายเหตุ : สถานที่สอบและสัมภาษณ์ ห้องภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้อง 5-242 อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 2 ตึก 5/2

 

 

 

สถาบันการบิน

13.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ สถาบันการบิน   www.rsu.ac.th/pilot

แผนการศึกษา สถาบันการบิน  รายละเอียดรายวิชา สถาบันการบิน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

2.อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

3.ตาไม่บอดสี สายตาสั้นไม่เกิน 300D สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

สัมภาษณ์รอบที่ 1 วันที่ 28 ม.ค.63  

-เวลาสัมภาษณ์ 09.00 - 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 29 ม.ค.63 เวลา 12.00 น.ผู้สมัครเรียน ต้องแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7

 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  it.rsu.ac.th

แผนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

ถ้า GPA ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอาหาร

15.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะเทคโนโลยีอาหาร   www.rsu.ac.th/cab/food

แผนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอาหาร  รายละเอียดรายวิชา คณะเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

  

 

 

คณะนวัตกรรมเกษตร

16.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะนวัตกรรมเกษตร  it.rsu.ac.th

แผนการศึกษา คณะนวัตกรรมเกษตร  รายละเอียดรายวิชา คณะนวัตกรรมเกษตร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

- 3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

 

 

วิทยาลัยการออกแบบ

17.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยการออกแบบ   www.artanddesignrangsit.com

แผนการศึกษา วิทยาลัยการออกแบบ

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน

- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- 0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

 

 

 

คณะดิจิทัลอาร์ต

18.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะดิจิทัลอาร์ต  www.rsu.ac.th/digital

แผนการศึกษา คณะดิจิทัลอาร์ต

รายละเอียดรายวิชา คณะดิจิทัลอาร์ต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

- 3402 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

19.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  www.archrsu.com

แผนการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

คณะบัญชี

20.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะบัญชี  acc.rsu.ac.th

แผนการศึกษา คณะบัญชี

รายละเอียดรายวิชา คณะบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 2201 สาขาวิชาการบัญชี

- 2202 สาขาวิชาการวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

21.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะบริหารธุรกิจ  www.bbarsu.com

แผนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดรายวิชา คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

รับผู้จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.

- 0202 สาขาวิชาการจัดการ

- 0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

- 0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก

- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

 

 

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

22.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  www.rsu.ac.th/hospita

แผนการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

- 1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม)

- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม)

- 1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์

23.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะศิลปศาสตร์  www.rsu.ac.th/libarts

แผนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน

- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

 

 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

24.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  ca.rsu.ac.th

แผนการศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

- 0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

- 0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย

- 0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

 

 

 

คณะนิติศาสตร์

25.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะนิติศาสตร์  www.rsu.ac.th/law

แผนการศึกษา คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

 

สถาบันเศรษฐศาสตร์

26.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ สถาบันเศรษฐศาสตร์  www.rsu.ac.th/econ

แผนการศึกษา สถาบันเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา สถาบันเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

27.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  www.csirsu.com

แผนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

 

 

 

สถาบันการเมืองศึกษา

28.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ สถาบันการเมืองศึกษา www2.rsu.ac.th/PUBLIC-GOVERNACE/

แผนการศึกษา สถาบันการเมืองศึกษา

รายละเอียดรายวิชา สถาบันการเมืองศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

 

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

 

 

วิทยาลัยดนตรี

30.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยดนตรี  www.rsu.ac.th/music

แผนการศึกษา วิทยาลัยดนตรี

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยดนตรี

ประกาศรับสมัครสอบเข้าศึกษาที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี S หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 

โดยการสอบตรง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต รหัส 2001

 • วิชาเอกการประพันธ์เพลง 
 • วิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก 
 • วิชาเอกการแสดงเปียโน
 • วิชาเอกการแสดงกีตาร์คลาสสิก
 • วิชาเอกการแสดงขับร้อง 
 • วิชาเอกดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฎิภาณ 
 • วิชาเอกการการผลิตดนตรี
 • วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี
 • วิชาเอกการการออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ
 • วิชาเอกการประพันธ์เพลงสมัยนิยม

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้าย (ม. 6) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับร้องได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
 • มีโสตทักษะทางดนตรีเบื้องต้น
 • มีความประพฤติดี ไม่มีปัญหาทางร่างกายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดนตรี

ขั้นตอนการสมัคร ซื้อใบสมัครโดยตรงจากสำนักงานรับนักศึกษา (300 บาท) ชำระเงินค่าสมัครสอบเฉพาะทาง 1,200 บาท และรับคู่มือการสอบเข้าวิทยาลัยดนตรี ที่อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 1 ห้อง 1-103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-7915500 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ เมื่อยื่นใบสมัครที่อาคาร 1 แล้ว ให้ผู้สมัครมาติดต่อสำนักเลขานุการวิทยาลัยดนตรี ชั้น 2 อาคาร 17 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ เพื่อยื่น Port Folio (ถ้ามี) และทำการนัดหมายเวลาทดสอบในแต่ละวิชาเป็นรายบุคคล ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-9972200- 30 ต่อ 6259 หรือ 6258 หรือ 6260 โทรสาร 02-791-6263 เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนารับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ร.บ.) หรือเทียบเท่า หรือผู้สมัครที่กำลังศึกษาในชั้น ม. 6 ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีมอบให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีปฏิบัติจำนวน 10 ทุนทุกปี เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีแบบให้เปล่า (ไม่ต้องชำระคืน) ให้กับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตที่มีความสามารถในดนตรีปฏิบัติที่โดดเด่น ผู้ที่ต้องการสมัครรับทุนนี้ จะต้องทำการสมัครทดสอบในรอบที่ 1 หรือ 2 เท่านั้น (แนะนำให้สมัครสอบในรอบแรก ถ้ามีการให้ทุนครบสำหรับผู้สอบในรอบแรกแล้ว อาจไม่มีทุนเหลือสำหรับผู้สอบในรอบที่ 2) การสมัครเพื่อขอทุนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครปรกติ ผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ต้องมาทำการนัดหมายตารางสอบที่สำนักงานเลขาวิทยาลัยดนตรีในวันสมัคร เพื่อแจ้งความจำนงขอสอบเพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งยื่น Port folio เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ตารางสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563  

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 2 วันที่ 7 ต.ค. - 29 พ.ย.62 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ รอบที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค.62 

 เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 6 ธ.ค.62 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 6 ธ.ค. - 20 ธ.ค.62
 

* ผู้สมัครที่ต้องการสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี ต้องสมัครในรอบที่ 1 หรือ 2 การพิจารณาคะแนนจะขึ้นอยู่กับแขนงวิชาที่ผู้สมัคร สมัครไว้ เช่นผู้สมัครเข้าแขนงการแสดงดนตรี หรือขับร้อง หรือดนตรีแจ๊สศึกษา จะพิจารณาจากคะแนนการสอบดนตรีปฏิบัติเป็นหลัก ส่วนผู้สมัครเข้าแขนงวิชาการประพันธ์เพลง จะพิจารณาจากคะแนนสอบทฤษฎีดนตรีเป็นหลัก หรือผู้สอบเข้าแขนงการผลิตดนตรี จะพิจารณาคะแนนการสัมภาษณ์ หรือ Port folio เป็นหลัก เป็นต้น อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อการสอบ

 • บัตรประจำตัวผู้สอบ
 • ปากกา ดินสอ 2B จำนวน 2 แท่ง ยางลบดินสอ (สำหรับสอบทฤษฎีดนตรี)
 • โน้ตเพลงที่ใช้สอบปฏิบัติ ถ่ายสำเนา 2 ชุด

การสอบดนตรีปฏิบัติ ผู้สอบต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการแสดงอื่นๆ ยกเว้นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ วิทยาลัยดนตรีจะเตรียมไว้ให้ตามที่ผู้สมัครร้องขอ เช่น เปียโน อิเล็คโทน เครื่องตี กลองชุด ตู้แอมป์ เป็นต้น ผู้สอบขับร้อง หรือเครื่องดนตรีที่ต้องมีผู้บรรเลงประกอบ ผู้สมัครต้องจัดหาผู้เล่นเปียโน หรือวงบรรเลงประกอบเอง อนุญาตให้ใช้ CD Backing Track ได้ ผู้สมัครควรแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสถาบันที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ก่อนการสอบ ผู้สอบต้องมาถึงหน้าห้องสอบ 15 นาทีก่อนการสอบ และต้องเตรียมเครื่องดนตรีให้พร้อมสอบก่อนเข้าห้องสอบ การประกาศผลสอบ วิทยาลัยดนตรีจะแจ้งผลการสอบทั้งทางโทรศัพท์ เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย และจดหมายไปยังผู้สมัครตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ ผู้สมัครต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษา และรับตารางสอนภายในเวลาที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   

 

 

International College

 

 

International Chinese College

วิธีการสมัคร  

ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท บัดนี้ - 31 พ.ค.63 นี้ หรือ พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท บัดนี้ - 31 พ.ค.63 ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา  

โทร. 02-791-5500-10

 เส้นทางมา มหาวิทยาลัยรังสิต   

หรือ  Line ID:@rsu.rangsit

Email:  info@rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA