ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน S/63 ระดับปริญญาตรี (ยื่น GPA.) ประจำปีการศึกษา S/2563 ตั้งแต่ บัดนี้ - 31พ.ค.63

กำหนดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2563 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.62 - 31 พ.ค.63 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2563)

ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 63

 

สมัครได้ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ

Line ID:@rsu.rangsit

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท)

หรือสมัครเรียนผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนขึ้นไป (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7)

5. ผู้สมัครเรียนทุกคน ต้องยื่นใบสมัครเรียนด้วยตนเอง เท่านั้น !

* ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Download คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

Download คู่มือแนวทางการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน S/2563 มีดังต่อไปนี้

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รับ iPad ฟรีทุกคน

 

พยาบาลศาสตร์ | รังสีเทคนิค | เทคนิคการแพทย์ | กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | ทัศนมาตรศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | วิศวกรรมชีวการแพทย์ | การแพทย์แผนตะวันออก | วิศวกรรมศาสตร์ | การบิน | นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีอาหาร | นวัตกรรมเกษตร | การออกแบบ | ดิจิทัลอาร์ต | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | บัญชี | บริหารธุรกิจ | การท่องเที่ยวและการบริการ | ศิลปศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | นวัตกรรมสังคม | การเมืองศึกษา | อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | ดนตรี | International College | International Chinese College | การทูตและการต่างประเทศ |

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

4.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ www.rsu.ac.th/nurse

แผนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการทดสอบและสัมภาษณ์

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 0301 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% และ PAT2 35% และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 2 ภาษา) รหัส 0302 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3. หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 35% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

4. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

5. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทาง เว็บไซต์ของ คณะพยาบาลศาสตร์ , Facebook คณะพยาบาลศาสตร์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442

ตั้งแต่ 2 ก.ย. - 31 พ.ค.63 นักเรียน/นักศึกษา สามารถสอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน โดยแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้เรียบร้อย

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4
 

คณะรังสีเทคนิค

5.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะรังสีเทคนิค  

แผนการศึกษา คณะรังสีเทคนิค รายละเอียดรายวิชา คณะรังสีเทคนิค

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดวินัย

2.ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

คณะรังสีเทคนิคการแพทย์ จะรับผู้เข้าศึกษาสำหรับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป(ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT 50%(150 คะแนน)

หรือมีคะแนน PAT2 30%(90 คะแนน)

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ และการนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน โดยไม่สอบข้อเขียน (ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2) ในวันที่มาสมัครด้วย

 

หมายเหตุ : 1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัวที่คณะรังสีเทคนิคการแพทย์ ตึก10 ชั้น 10 ไม่เกิน 09.30 น.

2.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT2

3.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่มาด้วยเพื่อประกอบการพิจรณา

4.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำ Portfolio มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์

ให้นำมาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

5.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการแพทย์ (http://www.rsu.ac.th/)

 

สอบถามรายละเอียด คณะรังสีเทคนิคอาคาร 10 ชั้น 10 โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 1704, 1711

กำหนดวันสัมภาษณ์/วันประกาศผลสอบ/วันลงทะเบียนเรียน

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 10 ชั้น 10

- รอบที่ 1-2 (จำนวนรับ 30 คน) วันที่ 21 มี.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-15.00 น. -ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มี.ค.63 เวลา 15.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 2 เม.ย.63

- รอบที่ 3 (จำนวนรับ 20 คน) วันที่ 25 เม.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-15.00 น. -ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เม.ย.63 เวลา 15.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 7 พ.ค.63

 
 

คณะเทคนิคการแพทย์

6.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะเทคนิคการแพทย์ www.rsu.ac.th/medtech/

แผนการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดรายวิชา คณะเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ จะรับผู้เข้าศึกษาสำหรับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป(ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT 50%(150 คะแนน)

หรือมีคะแนน PAT2 30%(90 คะแนน) ขึ้นไป หรือมีคะแนน 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์1,ฟิสิกส์,เคมี และชีววิทยา) 30%(210 คะแนน)

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่สอบข้อเขียน(ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2, O-Net หรือ 7 วิชาสามัญ) ในวันที่มาสมัครด้วย

(ผู้สมัครต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)

หมายเหตุ : 1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น. ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบข้อมูลนักศึกษา และกรอกรายะเอียดให้ครบถ้วน ดัง Link ที่แนบนี้ http://www.rsu.ac.th/medtech

2.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT2 ที่เป็นฉบับจริง และสำเนาจำนวน 2 ชุด มาด้วย จากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

3.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำ Portfolio มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่าง ๆ

ให้นำมาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

4.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ( http://www.rsu.ac.th/medtech )

 

สอบถามรายละเอียด คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 1437, 1451 โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 1451

กำหนดวันสัมภาษณ์/วันประกาศผลสอบ/วันลงทะเบียนเรียน

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3

- รอบที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค.62 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 6-13 ธ.ค.62
- รอบที่ 2 วันที่ 3 ม.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 3-10 ม.ค.63
- รอบที่ 3 วันที่ 17 ก.พ.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 17-21 ก.พ.63
- รอบที่ 4 วันที่ 16 มี.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 16-20 มี.ค.63
- รอบที่ 5 วันที่ 7 เม.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 7-10 เม.ย.63
- รอบที่ 6 วันที่ 11 พ.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 11-15 พ.ค.63
- รอบที่ 7 วันที่ 5 มิ.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 5-12 มิ.ย.63
- รอบที่ 8 วันที่ 3 ก.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 3-10 ก.ค.63
- รอบที่ 9 วันที่ 3 ส.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 08.00-12.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 3-7 ส.ค.63
 
 
 
 

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

7.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา www.rsu.ac.th/ptrsu

แผนการศึกษา คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา รายละเอียดรายวิชา คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

6.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

7.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5

ผู้สมัครเรียน ต้องทำแบบทดสอบระดับเชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 180 นาที

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ

- เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบฯ

- รอบที่ 1 วันที่ 18 พ.ย.62 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 25 พ.ย.62
- รอบที่ 2 วันที่ 18 ธ.ค.62 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 10 ม.ค.63
- รอบที่ 3 วันที่ 22 ม.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 29 ม.ค.63
- รอบที่ 4 วันที่ 12 ก.พ.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 19 ก.พ.63
- รอบที่ 5 วันที่ 19 ก.พ.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 26 ก.พ.63
- รอบที่ 6 วันที่ 12 มี.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 19 มี.ค.63
- รอบที่ 7 วันที่ 25 มี.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 1 เม.ย.63
- รอบที่ 8 วันที่ 1 เม.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 8 เม.ย.63
- รอบที่ 9 วันที่ 8 เม.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 15 เม.ย.63
- รอบที่ 10 วันที่ 27 เม.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 4 พ.ค.63
- รอบที่ 11 วันที่ 13 พ.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 20 พ.ค.63
- รอบที่ 12 วันที่ 14 พ.ค.-10 ส.ค.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. -ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. -ลงทะเบียนเรียน ภายใน 7 วันหลังประกาศผลฯ
 
 

คณะทัศนมาตรศาสตร์

8.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะทัศนมาตรศาสตร์ www.rsu.ac.th/optometry/

แผนการศึกษา คณะทัศนมาตรศาสตร์ รายละเอียดรายวิชา คณะทัศนมาตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

1.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

2.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายศิลป์-คำนวณมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.ไม่เป็นโรคตาบอดสีอย่างรุนแรง (โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียด) และมีการมองเห็นภาพ 3 มิติดี

4.พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ยกเว้นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ แต่บิดา-มารดาทำกิจการร้านแว่น

5.การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ในวันสมัคร โดยให้ผู้สมัครเตรียมเอกสาร ดังนี้

5.1ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.2 Portfolio หรือเอกสารแสดงการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับสัมภาษณ์

5.3ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารรังสิต-ประยูรศักดิ์2 (ตึก12/1) ชั้น2

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

9 .หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ www.rsu.ac.th/science/

แผนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดรายวิชา คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

- 1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 

 

 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

10.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ http://bme.rsu.ac.th

แผนการศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

 

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

11. หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก www.rsu.ac.th/orientalmed

แผนการศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เท่านั้น!)

- * 1901 สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไป

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

 

- 1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไป

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

 

- * 1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ่นไป

 

หมายเหตุ - * นักศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากฝ่ายแนะแนว ของ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ณ วันที่มาสมัครเรียน

(เฉพาะสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เท่านั้น)

- นักศึกษาต้องไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ A,B และ C

- นักศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือพาหะของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

 

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

12. หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ www.rsu.ac.th/engineer

แผนการศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- 1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- 1109 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

- 1134* สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.50 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

- 1155* สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.25 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์,สายศิลป์คำนวณ หรือเทียบเท่าโดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

*สำหรับผู้ที่มาจากสถาบันการบินพลเรือน ต้องมีเกรด GPA (Knowledge Grade) 75% ขึ้นไป

 
*รอบสอบที่ 1 วันที่ 23 ม.ค.63
-วิชาที่สอบ (เป็นภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ -เวลาสอบข้อเขียน 09.00 - 11.00 น. -เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.30 - 16.00 น.
-วันประกาศผลสอบ 23 ม.ค.62 เวลา 16.30 น. -วันลงทะเบียนเรียน ภายใน วันที่ 15 ก.พ.63
 
*รอบสอบที่ 2 วันที่ 27 มี.ค.63
-วิชาที่สอบ (เป็นภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ -เวลาสอบข้อเขียน 09.00 - 11.00 น. -เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.30 - 16.00 น.
-วันประกาศผลสอบ 27 มี.ค.62 เวลา 16.30 น. -วันลงทะเบียนเรียน ภายใน วันที่ 15 เม.ย.63
 
*รอบสอบที่ 3 วันที่ 28 พ.ค.63
-วิชาที่สอบ (เป็นภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ -เวลาสอบข้อเขียน 09.00 - 11.00 น. -เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.30 - 16.00 น.
-วันประกาศผลสอบ 28 พ.ค.62 เวลา 16.30 น. -วันลงทะเบียนเรียน ภายใน วันที่ 31 ก.ค.63

หมายเหตุ : สถานที่สอบและสัมภาษณ์ ห้องภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้อง 5-242 อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 2 ตึก 5/2

 

 

 

สถาบันการบิน

13. หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ สถาบันการบิน www.rsu.ac.th/pilot

แผนการศึกษา สถาบันการบิน รายละเอียดรายวิชา สถาบันการบิน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

2.อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

3.ตาไม่บอดสี สายตาสั้นไม่เกิน 300D สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

สัมภาษณ์รอบที่ 1 วันที่ 28 ม.ค.63

-เวลาสัมภาษณ์ 09.00 - 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 29 ม.ค.63 เวลา 12.00 น.ผู้สมัครเรียน ต้องแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7

 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ it.rsu.ac.th

แผนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

ถ้า GPA ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอาหาร

15. หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะเทคโนโลยีอาหาร www.rsu.ac.th/cab/food

แผนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอาหาร รายละเอียดรายวิชา คณะ เทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

 

คณะนวัตกรรมเกษตร

16. หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะนวัตกรรมเกษตร it.rsu.ac.th

แผนการศึกษา คณะนวัตกรรมเกษตร รายละเอียดรายวิชา คณะนวัตกรรมเกษตร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

- 3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

 

 

วิทยาลัยการออกแบบ

17. หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยการออกแบบ www.artanddesignrangsit.com

แผนการศึกษา วิทยาลัยการออกแบบ

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน

- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- 0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

 

 

 

คณะดิจิทัลอาร์ต

18. หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะดิจิทัลอาร์ต www.rsu.ac.th/digital

แผนการศึกษา คณะดิจิทัลอาร์ต

รายละเอียดรายวิชา คณะ ดิจิทัลอาร์ต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

- 3402 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

19.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.archrsu.com

แผนการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

คณะบัญชี

20.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะบัญชี acc.rsu.ac.th

แผนการศึกษา คณะบัญชี

รายละเอียดรายวิชา คณะ บัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 2201 สาขาวิชาการบัญชี

- 2202 สาขาวิชาการวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

21.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะบริหารธุรกิจ www.bbarsu.com

แผนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดรายวิชา คณะ บริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

รับผู้จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.

- 0202 สาขาวิชาการจัดการ

- 0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

- 0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก

- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

 

 

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

22.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ www.rsu.ac.th/hospita

แผนการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

- 1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม)

- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ( ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม )

- 1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์

23.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะศิลปศาสตร์ www.rsu.ac.th/libarts

แผนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา คณะ ศิลปศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน

- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

 

 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

24.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ca.rsu.ac.th

แผนการศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

- 0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

- 0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย

- 0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

 

 

 

คณะนิติศาสตร์

25.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะนิติศาสตร์ www.rsu.ac.th/law

แผนการศึกษา คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา คณะ นิติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

 

สถาบันเศรษฐศาสตร์

26.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ สถาบันเศรษฐศาสตร์ www.rsu.ac.th/econ

แผนการศึกษา สถาบันเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา สถาบัน เศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

27.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม www.csirsu.com

แผนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

 

 

 

สถาบันการเมืองศึกษา

28.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ สถาบันการเมืองศึกษา www2.rsu.ac.th/PUBLIC-GOVERNACE/

แผนการศึกษา สถาบันการเมืองศึกษา

รายละเอียดรายวิชา สถาบันการเมืองศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

 

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

 

 

วิทยาลัยดนตรี

30.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยดนตรี www.rsu.ac.th/music

แผนการศึกษา วิทยาลัยดนตรี

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยดนตรี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 2001 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

  • วิชาเอกการประพันธ์เพลง
  • วิชาเอก การแสดงดนตรีคลาสสิก
  • วิชาเอก การแสดงเปียโน
  • วิชาเอก การแสดงกีตาร์คลาสสิก
  • วิชาเอก การแสดงขับร้อง
  • วิชาเอก ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฎิภาณ
  • วิชาเอก การการผลิตดนตรี
  • วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี
  • วิชาเอก การการออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ
  • วิชาเอกการประพันธ์เพลงสมัยนิยม

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยดนตรี และทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 1 วันที่ 2 ก.ย.-4 ต.ค.62 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ วันที่ 6 ต.ค.62

เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 11 ต.ค.62 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 11-31 ต.ค.62
 

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 2 วันที่ 7 ต.ค.- 29 พ.ย.62 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ วันที่ 1 ธ.ค.62

เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 6 ธ.ค.62 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 6-20 ธ.ค.62
 

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 3 วันที่ 2 ธ.ค.62 - 31 ม.ค.63 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ วันที่ 2 ก.พ.63

เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 7 ก.พ.63 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 7-21 ก.พ.63
 

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 4 วันที่ 3 ก.พ.-27 มี.ค.63 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ วันที่ 29 มี.ค.63

เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 3 เม.ย.63 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 3 เม.ย.-1 พ.ค.63
 

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 5 วันที่ 30 มี.ค.-29 พ.ค.63 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ วันที่ 31 พ.ค.63

เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 5 มิ.ย.63 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 5-19 มิ.ย.63
 

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 6 วันที่ 1 มิ.ย.-24 ก.ค.63 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ วันที่ 26 ก.ค.63

เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 29 ก.ค.63 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 29 ก.ค.-11 ส.ค.63
 
 

International College

 

 

International Chinese College

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท บัดนี้ - 31 พ.ค.63 นี้ หรือ พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท บัดนี้ - 31 พ.ค.63 ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

โทร. 02-791-5500-10

เส้นทางมา มหาวิทยาลัยรังสิต

หรือ Line ID:@rsu.rangsit

Email: info@rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA