ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน S/63 ระดับปริญญาตรี (ยื่น GPA.) ประจำปีการศึกษา S/2563 ตั้งแต่ บัดนี้ - 14 มิ.ย.63

กำหนดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2563 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิ.ย.63

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2563)

ตั้งแต่ บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน S/2563 วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท)

หรือสมัครเรียนผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) หรือใบวุฒิจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 

5. ผู้สมัครเรียนทุกคน ต้องยื่นใบสมัครเรียนด้วยตนเอง เท่านั้น !ณ ห้องฝ่ายแนะแนว 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ม.รังสิต

 

Download Bulletin คู่มือการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

Download Handbook คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

 

Download Booklet คู่มือแนวทางการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน S/2563 มีดังต่อไปนี้

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รับ iPad ฟรีทุกคน 

เปิดภาคเรียน S/2563 วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563

 

พยาบาลศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | ทัศนมาตรศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | วิศวกรรมชีวการแพทย์ | การแพทย์แผนตะวันออก | วิศวกรรมศาสตร์ | การบิน | นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีอาหาร | นวัตกรรมเกษตร | การออกแบบ | ดิจิทัลอาร์ต | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | บัญชี | บริหารธุรกิจ | การท่องเที่ยวและการบริการ | ศิลปศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | นวัตกรรมสังคม | การเมืองศึกษา | อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | ดนตรี | International College | International Chinese College | การทูตและการต่างประเทศ |

 

*ผู้สมัครเรียน สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น*

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการทดสอบและสัมภาษณ์ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 0301 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% และ PAT2 35% และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 2 ภาษา) รหัส 0302 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3. หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 35% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

4. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

5. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทาง เว็บไซต์ของ คณะพยาบาลศาสตร์ , Facebook คณะพยาบาลศาสตร์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442

ตั้งแต่ 2 ก.ย. - 31 พ.ค.63 ผู้สมัครเรียนสามารถและรอการติดต่อกลับจากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อสอบสัมภาษณ์ และทำแบบทดสอบผ่านระบบ Online อีกครั้งหนึ่ง

 

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มิ.ย. 63 รายละเอียดการรับสมัคร

0311 สาขาวิชาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  

 

 

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

6.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

7.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

1.กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบฯ

- รอบที่ 11 วันที่ 13 พ.ค.63  -ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 31 พ.ค.63
- รอบที่ 12 วันที่ 14 พ.ค.-10 ส.ค.63  -ลงทะเบียนเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน
 
2. เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียน ให้นักศึกษาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พ.ค.63
3.ขอให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามของคณะตามไฟล์ที่แนบมา และแนบคลิปวิดีโอแนะนำตนเองความยาวไม่เกิน 3 นาที 
4. ขอความกรุณาส่งเอกสารการสมัครของนักศึกษามาที่ sutisa.p@rsu.ac.th 
เพื่อทางคณะจะนัดสัมภาษณ์ผ่าน google meet หรือ microsoft team ต่อไป  (คณะได้จัดอาจารย์สำหรับสัมภาษณ์ไว้แล้ว)
5. ประกาศผลสอบ  คณะจะโทรแจ้งโดยตรง
6. หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ อ.สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช  โทร. 096-819-6340
 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453
 
 

คณะทัศนมาตรศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

1.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

2.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายศิลป์-คำนวณมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.ไม่เป็นโรคตาบอดสีอย่างรุนแรง (โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียด) และมีการมองเห็นภาพ 3 มิติดี

4.พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ยกเว้นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ แต่บิดา-มารดาทำกิจการร้านแว่น

5.การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ในวันสมัคร โดยให้ผู้สมัครเตรียมเอกสาร ดังนี้

5.1ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.2 Portfolio หรือเอกสารแสดงการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับสัมภาษณ์

5.3ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารรังสิต-ประยูรศักดิ์2 (ตึก12/1) ชั้น2

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

- 1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 

 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน 

- 4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เท่านั้น!) 

- * 1901 สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไป

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

- 1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไป

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

- * 1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ่นไป

 

หมายเหตุ - * นักศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากฝ่ายแนะแนว ของ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ณ วันที่มาสมัครเรียน

(เฉพาะสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เท่านั้น)

- นักศึกษาต้องไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ A,B และ C

- นักศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือพาหะของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน 

รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- 1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- 1109 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

- 1134* สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.50 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

- 1155* สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.25 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์,สายศิลป์คำนวณ หรือเทียบเท่าโดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

*สำหรับผู้ที่มาจากสถาบันการบินพลเรือน ต้องมีเกรด GPA (Knowledge Grade) 75% ขึ้นไป

 
      จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ของดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครหรือสมัครผ่านทาง Online เรียบร้อยร้อยแล้ว โดยจะใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
1.ให้ผู้สมัครบันทึก VDO CLIP แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ส่งมาที่ภาควิชาฯทาง E-Mail : rangsit.ame@gmail.com
2.ทางภาควิชาฯ จะติดต่อผู้สมัคร เพื่อนัดเวลาสัมภาษณ์ทาง Online
3.เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว ทางภาควิชาฯ จะแจ้งผลผู้สมัครเป็นรายบุคคล เพื่อให้ลงทะเบียนต่อไป
4.รายละเอียดและขั้นตอนสามารถดูได้ใน Facebook ของภาควิชาฯ (Aviation Maintenance Engineering RSU)

 

 

สถาบันการบิน

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

2.อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

3.ตาไม่บอดสี สายตาสั้นไม่เกิน 300D สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

สัมภาษณ์รอบที่ 6 วันที่ 2 มิ.ย.63 เวลาสัมภาษณ์ 09.00 - 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 12.00 น.

 

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

 

 

คณะเทคโนโลยีอาหาร

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 

คณะนวัตกรรมเกษตร

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

- 3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

 

 

วิทยาลัยการออกแบบ

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน 

- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน

- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- 0607 สาขาวิชาการออกแบบ

- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

 

คณะดิจิทัลอาร์ต

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน 

- 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

- 3402 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

คณะบัญชี

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน 

- 2201 สาขาวิชาการบัญชี

- 2202 สาขาวิชาการวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 0202 สาขาวิชาการจัดการ

- 0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

- 0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก

- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

- 0243 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (ทวิปริญญา Yunnan University)

 

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

- 1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม)

- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ( ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม )

- 1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1612 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (ทวิปริญญา Yunnan University)

 

 

คณะศิลปศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน

- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

- 0117 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

 

 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

- 0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

- 0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย

- 0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

 

คณะนิติศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

สถาบันเศรษฐศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 1801 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

 

 

สถาบันการเมืองศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

 

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

 

 

วิทยาลัยดนตรี

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 2001 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

  • วิชาเอกการประพันธ์เพลง
  • วิชาเอก การแสดงดนตรีคลาสสิก
  • วิชาเอก การแสดงเปียโน
  • วิชาเอก การแสดงกีตาร์คลาสสิก
  • วิชาเอก การแสดงขับร้อง
  • วิชาเอก ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฎิภาณ
  • วิชาเอก การการผลิตดนตรี
  • วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี
  • วิชาเอก การการออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ
  • วิชาเอกการประพันธ์เพลงสมัยนิยม

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยดนตรี และทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

ยกเลิกการจัดสอบวันที่ 29 มีนาคม 2563 และปรับเปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกเป็นระบบออนไลน์ 
ให้ผู้สมัครสอบจัดทำคลิปวีดีโอแสดงความสามารถของตนเองจำนวน 1 คลิป ความยาวไม่ควรเกิน 5 นาที รายละเอียดในคลิปวีดีโอประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

 

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 5 วันที่ 30 มี.ค.-29 พ.ค.63 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ วันที่ 31 พ.ค.63

เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 5 มิ.ย.63 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 5-19 มิ.ย.63
 

ระยะเวลาการรับสมัคร รอบ 6 วันที่ 1 มิ.ย.-24 ก.ค.63 วันสอบทฤษฎีปฎิบัติ,โสตทักษะ และสัมภาษณ์ วันที่ 26 ก.ค.63

เวลาสอบ 09.00 เป็นต้นไป วันประกาศผลฯ วันที่ 29 ก.ค.63 วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 29 ก.ค.-11 ส.ค.63
 
 

International College

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

- 1515 International Business

- 1516 Information and Communication Technology

- 1517 Communications Arts

- 1521 International Hospitality and Tourism

- 2205 Accountancy

 

 

International Chinese College

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

- 3205 Finance and Invesment

- 3206 International Business Management

- 1522 Communications Arts

 

 

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

- 3001 International Relations and Development

 

เปิดภาคเรียน S/2563 วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563

 

เส้นทางมา มหาวิทยาลัยรังสิต

Line ID:@rsu.rangsit

Email: info@rsu.ac.th

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA