ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี สอบแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ 2 ตั้งแต่ บัดนี้ - 25 พ.ค.63 ปีการศึกษา S/2563

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2563 รอบที่ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พ.ค.63

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

(สำหรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 2)

 

ปิดรับสมัครสอบ

หมายเหตุ : กรณีที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาการสมัครได้

 

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบสำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารออนไลน์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง https://www2.rsu.ac.th/

 

*ผู้เข้าสอบทุกคนต้อง Download แบบคัดกรองผู้เข้าสอบ และนำมายื่นในวันที่สอบ Download

 

Download Bulletin คู่มือการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

Download Handbook คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

Download Booklet คู่มือแนวทางการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 


รายละเอียด และคุณสมบัติ

 1. รับผู้สำเสร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย
 2. รับผู้สำเสร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รับ iPad ฟรีทุกคน 

 

*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น!!!

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ

สาขาวิชา

สอบข้อเขียน

คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบคัดเลือก

กำหนด GPA.

*วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

1201

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

 

1203

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

2301

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ

ไม่กำหนด

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

0501

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ

ไม่กำหนด

 

0504

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ

ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

0302

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ

ไม่กำหนด

*แพทยศาสตร์สามารถเลือกสมัครสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาล แต่สำรองทันตแพทย์,เภสัชฯ และพยาบาล 2 ภาษาได้

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคฤดูร้อน S/2563

 

คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา

ค่า ชุดพละ

อุปกรณ์ การแต่งกาย

ค่าบำรุงและอื่นๆ

ค่าตรวจสุขภาพ

ค่าหน่วยกิต

รวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)

 

 

8,000

 

275,000

283,000

วิทยาลัยทันแพทยศาสตร์(Bilingual)

 

 

20,000

 

450,000

470,000

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)

720

380

14,000

500

51,000

66,600

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ)

720

380

14,000

500

51,000

66,600

คณะพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

-

-

8,000

 

105,000

113,000

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ค่าใช้จ่าย ประมาณการตลอดหลักสูตร ปี 2563

 

คณะ/วิทยาลัย

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

รวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

3,300,000

วิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร์ *

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

5,400,000

วิทยาลัย เภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)

121,900

227,100

336,000

462,000

458,200

228,000

1,832,300

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(เภสัชกรรมอุตสาหการ)

121,900

227,100

353,000

445,000

424,200

228,000

1,799,200

คณะพยาบาลศาสตร์(Bilingual)

210,000

210,000

210,000

210,000

-

-

840,000

 

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร/สถานที่ตั้งและการติดต่อสอบถาม

โครงสร้างหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี โทรฯ 02-354 - 4725

โครงสร้างหลักสูตร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

โครงสร้างหลักสูตร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422

 

กำหนดการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 

 

สอบวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 - 16:30 น.

 

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก


รหัสวิชา 01 ภาษาอังกฤษ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชม. ตั้งแต่ 09.00 - 10.00 น.


รหัสวิชา 02 คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชม. ตั้งแต่ 10.15 - 12.15 น.

 

รหัสวิชา 03 เคมี,ชีววิทยา จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชม. ตั้งแต่ 13.30 - 16.30 น.

 

ประกาศเพิ่มเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่องเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
รหัสวิชา 01 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
รหัสวิชา 02 วิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
รหัสวิชา 03 วิชาเคมี-ชีววิทยา ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษาจึงแจ้งมาเพื่อทราบ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 2 *วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ทางหน้า WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต  เท่านั้น

หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10

*ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องทำการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ ในลำดับต่อไป วันและเวลา จะแจ้งในวันประกาศผลสอบคัดเลือก

 

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในคณะที่ต้องสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์,วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

 • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท

 

***ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์***

 

มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิตดังนี้

 1. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนปกติหรือหากไม่แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ให้สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวและกางเกงวอร์มขายาวสีเข้ม (ดำ/เทา/น้ำเงิน)เท่านั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น และให้กรรมการคุมสอบตรวจค้นร่างกายกรณีร้องขอ
 2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดงในการเข้าสอบ และ*ผู้เข้าสอบทุกคนต้อง Download แบบคัดกรองผู้เข้าสอบ และนำมายื่นในวันที่สอบ Download
 3. ไม่อนุญาตให้สวมใส่นาฬิกาและเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น!
 4. ห้ามนำตำรา เอกสาร ปากกา ดินสอ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และสิ่งของใดๆติดตัวเข้าห้องสอบ ให้ใช้ดินสอ 2B และยางลบที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมไว้ให้บนเก้าอี้สอบเท่านั้น!
 5. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ หากมีความจำเป็นใดๆที่ต้องออกจากห้องสอบ การสอบนั้นๆถือเป็นการสิ้นสุดทันที (ไม่สามารถกลับเข้ามาทำข้อสอบต่อได้)
 6. ไม่อนุญาตเข้าห้องสอบสายเกินเวลา 30 นาทีหลังจากเวลาเริ่มสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 8. เมื่อหมดเวลาสอบให้ยุติการทำข้อสอบ และรอให้กรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้วจึงออกจากห้องสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต
 9. เมื่ออยู่ในห้องสอบห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก หากมีคำถามใดๆให้ยกมือขึ้นเพื่อสอบถามจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
 10. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด การกระทำการใดๆที่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นการทุจริตการสอบ กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการอำนวยการสอบมหาวิทยาลัยรังสิต มีสิทธิ์ให้ยุติการสอบทันที
 11. ข้อสอบและเอกสารการสอบทุกชนิดเป็นเอกสารลับและเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับให้ผู้สอบอ่านเพื่อทำตอบในห้องสอบเท่านั้น การกระทำใดๆที่เป็นการคัดลอก จดบันทึก หรือนำออกจากห้องสอบถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ จะถูกดำเนินคดีอาญา ตามกฎหมายในข้อหาลักทรัพย์อีกด้วย

 

..................................................................................................

 

ขั้นตอนการเข้าศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

ให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบคัดเลือก

Download เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ

 

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

วิธีปฏิบัติการยื่นใบสมัครของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียน หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

1. ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติที่ E-mail : dent@rsu.ac.th

2. เมื่อคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้ว ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์จะแจ้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 4ในวันและเวลาราชการ

3. ดำเนินการสมัคร

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

 

..................................................................................................

 

 

ประกาศแนวทางการปฎิบัติและมาตรการการตรวจคัดกรองโรค COVID-19

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 หรือ

Line ID:@rsu.rangsit 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA