ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี สอบแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. - 6 พ.ย.62 ปีการศึกษา S/2563

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2563 รอบที่ 1 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เริ่มวันที่ 2 ก.ย. - 6 พ.ย.62 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

 

(สำหรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 1)

 

เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2562 

 

 

สมัครได้ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

 

ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ

Line ID:@rsu.rangsit

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 1

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท) หรือสมัครสอบผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7)

6. ผู้สมัครสอบทุกคน ต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง เท่านั้น !

7.ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ุผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นต้นไป)

8. สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้ว ให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ใบจบชั้น ม.6 ในการสมัครสอบเท่านั้น !

 

Download คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

Download คู่มือแนวทางการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563รายละเอียด และคุณสมบัติ

 1. ผู้สำเสร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. ผู้สำเสร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ

สาขาวิชา

สอบข้อเขียน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

กำหนด GPA.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์*

1201

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

 

1203

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

2301

 

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)

 ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ  

ไม่กำหนด

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

0501

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

 

0504

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

0302

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

 √

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด


*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคฤดูร้อน /2563

 

คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา

ค่า ชุดพละ

อุปกรณ์ การแต่งกาย

ค่าบำรุงและอื่นๆ

ค่าตรวจสุขภาพ

ค่าหน่วยกิต

รวม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)

 

 

 8,000 

 

 325,000 

 333,000 

วิทยาลัยทันแพทยศาสตร์(Bilingual)

 

 

 20,000 

 

 450,000 

 470,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)    

 720 

380 

 13,800

500 

 54,600

70,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 

 720 

380

 13,800

500 

 54,600

70,000 

คณะพยาบาลศาสตร์  (Bilingual) 

 -

8,000 

 

 105,000

113,000 

 

ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร ปี 2563

 

คณะ/วิทยาลัย 

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

รวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

650,000 

650,000  

650,000  

650,000  

650,000  

650,000  

 3,900,000  

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ *

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

5,400,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)

118,000

226,300 

355,100 

360,000 

358,000 

389,000 

1,806,400 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(เภสัชกรรมอุตสาหการ)

118,000

226,300 

355,100 

363,000 

363,000 

389,000 

1,814,400 

คณะพยาบาลศาสตร์(Bilingual)

210,000 

210,000  

 210,000 

 210,000 

 -

 840,000

 

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท

 

สถานที่ตั้งและการติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี โทรฯ 02-354 - 4725

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422

 

 

กำหนดการสอบคัดเลือก รอบที่ 1  

สอบวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น. 

 

วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน 


รหัสวิชา 01 ภาษาอังกฤษ  จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชม. ตั้งแต่ 09.00 - 10.00 น. 

 
รหัสวิชา 02 คณิตศาสตร์  จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชม. ตั้งแต่ 10.15 - 12.15 น. 

 

รหัสวิชา 03 เคมี,ชีววิทยา จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชม. ตั้งแต่ 13.30 - 16.30 น. 

 

สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 


ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบที่ 1 *วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ ตึก 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

และประกาศผลทางหน้า WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10

 

*ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกแบบข้อเขียนแล้ว จะต้องทำการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

ในลำดับต่อไป วันและเวลา จะแจ้งในวันประกาศผลสอบข้อเขียน

 

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในคณะที่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์,วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

 • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท

 

กำหนดการสอบคัดเลือก รอบที่ 2

เริ่มรับสมัครสอบ 13 พ.ย.62 -10 เม.ย.63 

สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 18 เม.ย.63

ประกาศผลสอบ วันอังคาร ที่ 21 เม.ย.63

 

***ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์***

 

          มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิตดังนี้

 1. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนปกติหรือหากไม่แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ให้สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวและกางเกงวอร์มขายาวสีเข้ม (ดำ/เทา/น้ำเงิน)เท่านั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น และให้กรรมการคุมสอบตรวจค้นร่างกายกรณีร้องขอ
 2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและบัตรสมัครสอบ(สีฟ้า)ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยรังสิต มาแสดงในการเข้าสอบ (หากบัตรสมัครสอบสูญหายให้นำรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว มาติดต่อที่ฝ่ายแนะแนวฯอาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อออกบัตรสมัครสอบใหม่)
 3. ไม่อนุญาตให้สวมใส่นาฬิกาและเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น!
 4. ห้ามนำตำรา เอกสาร ปากกา ดินสอ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และสิ่งของใดๆติดตัวเข้าห้องสอบ ให้ใช้ดินสอ 2B และยางลบที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมไว้ให้บนเก้าอี้สอบเท่านั้น!
 5. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ หากมีความจำเป็นใดๆที่ต้องออกจากห้องสอบ การสอบนั้นๆถือเป็นการสิ้นสุดทันที (ไม่สามารถกลับเข้ามาทำข้อสอบต่อได้)
 6. ไม่อนุญาตเข้าห้องสอบสายเกินเวลา 30 นาทีหลังจากเวลาเริ่มสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 8. เมื่อหมดเวลาสอบให้ยุติการทำข้อสอบ และรอให้กรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้วจึงออกจากห้องสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต
 9. เมื่ออยู่ในห้องสอบห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก หากมีคำถามใดๆให้ยกมือขึ้นเพื่อสอบถามจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
 10. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด การกระทำการใดๆที่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นการทุจริตการสอบ กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการอำนวยการสอบมหาวิทยาลัยรังสิต มีสิทธิ์ให้ยุติการสอบทันที
 11. ข้อสอบและเอกสารการสอบทุกชนิดเป็นเอกสารลับและเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับให้ผู้สอบอ่านเพื่อทำตอบในห้องสอบเท่านั้น การกระทำใดๆที่เป็นการคัดลอก จดบันทึก หรือนำออกจากห้องสอบถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ จะถูกดำเนินคดีอาญา ตามกฎหมายในข้อหาลักทรัพย์อีกด้วย 

 

 

 ..................................................................................................

 

 กลุ่มสำหรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ

 

ขั้นตอนการเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 

Download เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ

 

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี โทรฯ 02-354 - 4725

 

 วิธีการสมัครของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ

1.ผู้สมัครสแกนเอกสารตามคุณสมบัติที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนดส่งที่ e-mail : medicine@rsu.ac.th

 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ตรวจความถูกต้องหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะส่งใบอนุมัติ การสมัคร e-mail กลับไปให้ผู้สมัครทราบ

และพริ้นใบอนุมัติแนบเอกสารชุดเดียวที่สแกนส่งตรวจสอบ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 3 รูป และบัตรประชาชนตัวจริง

 

3.ยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา(ยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (รับยื่นใบสมัคร 2 กันยายน-6 พฤศจิกายน2562เท่านั้น)

 

โดยสอบข้อคัดเลือกใน  

วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.

 

วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน (ฉบับข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

รหัสวิชา 04 Biology,Chemistry  จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชม. ตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น.  


รหัสวิชา 05 Mathematics จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชม. ตั้งแต่ 13.30 - 15.30 น. 

สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประกาศผลสอบ วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

..................................................................................................

 

ขั้นตอนการเข้าศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ  หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบข้อเขียน

Download เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ

 

 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

วิธีปฏิบัติการยื่นใบสมัครของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียน หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

1. ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติที่ E-mail : dent@rsu.ac.th

2. เมื่อคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้ว ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์จะแจ้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 4ในวันและเวลาราชการ

3. ดำเนินการสมัคร

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

 

..................................................................................................

 

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต    จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 

หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่ บัดนี้ -  6 พ.ย.62  พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ราคาชุดละ 300 บาท

 

 • ถ้าสมัครผ่านระบบ ให้ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต  

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต บัดนี้ -  6 พ.ย.62 และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าใบสมัครสอบ 300 บาท 

 

 

++หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้++

  

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 หรือ

Line ID:@rsu.rangsitปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA