ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 2/63 ระดับปริญญาตรี (ยื่น GPA.) ประจำปีการศึกษา 2/2563 ตั้งแต่ บัดนี้ - 23 ธ.ค.63

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาตรี ยื่น GPA. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

     

มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 2/2563)  

 

ตั้งแต่ บัดนี้ - 23 ธ.ค.63 

 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. 

  

ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ

 

  Line ID:@rsu.rangsit

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท)

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

5. ผู้สมัครเรียนทุกคน ต้องยื่นใบสมัคร ที่ห้องฝ่ายแนะแนวฯ ม.รังสิต ด้วยตนเองเท่านั้น 

 

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน 2/2563 มีดังต่อไปนี้

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รับ iPad ฟรีทุกคน

ทุกสาขาวิชา เปิดเรียน วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคเรียนที่ 2/2563

คณะวิทยาศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- 1109 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล

- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกม

- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

 

คณะเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 

วิทยาลัยการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน

- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- 0607 สาขาวิชาการออกแบบ

- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม รับผู้จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.

- 0202 สาขาวิชาการจัดการ

- 0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

- 0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก

- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1602 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 

- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 

 

คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน

- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

- 0117 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

- 0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

- 0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย

- 0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

 

คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์

 

คณะเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1801 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

 

คณะรัฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- 3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

 

International College

- 1515 International Business

- 1516 Information and Communication Technology

- 1517 Communications Arts

- 1518 International Political Economy and Development

- 1521 International Hospitality and Tourism

 

International Chinese College

- 3205 Finance and Invesment

- 3206 International Business Management

- 1522 Communications Arts

 

วิธีการสมัครเรียน

ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท บัดนี้ -  23 ธ.ค. 2563 นี้ 

 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา 
 

โทร. 02-791-5500-10

 

หรือ  Line ID:@rsu.rangsitปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA