ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ (รอบ 2) บัดนี้ - 18 เม.ย.62 ภาคการศึกษา S/2562

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2562 รอบที่ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เริ่มบัดนี้ - 18 เม.ย.62 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

    

มหาวิทยาลัยรังสิต  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

(สำหรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 2)

เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 18 เมษายน 2562 

 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

 

ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ

  Line ID:@rsu.rangsit

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ รอบที่ 2

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท)

หรือสมัครสอบผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน รูป

 

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน ฉบับ

 

5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียน)

ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียน (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7)

 

6. ผู้สมัครสอบทุกคน ต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง เท่านั้น !

 

7. สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้ว ให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ใบจบชั้น ม.6 ในการสมัครสอบเท่านั้น !

 

Download คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562

 

Download คู่มือแนวทางการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562

 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ

สาขาวิชา

สอบข้อเขียน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

กำหนด GPA.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์*

1201

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

 

1203

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

2301

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

0501

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

 

0504

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

0302

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

 √

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด


*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ โรงพยาบาลเท่านั้น*

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคฤดูร้อน /2562

 

คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา

ค่า ชุดพละ

อุปกรณ์ การแต่งกาย

ค่าบำรุงและอื่นๆ

ค่าตรวจสุขภาพ

ค่าหน่วยกิต

รวม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)

 

 

 8,000 

 

 275,000 

 283,000 

วิทยาลัยทันแพทยศาสตร์(Bilingual)

 

 

 20,000 

 

 450,000 

 470,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)    

 720 

380 

 13,800

500 

 54,600

70,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 

 720 

380

 13,800

500 

 54,600

70,000 

คณะพยาบาลศาสตร์  (Bilingual) 

 -

8,000 

 

 105,000

113,000 

 

ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร ปี 2562

 

คณะ/วิทยาลัย 

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

รวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

550,000 

550,000  

550,000  

550,000  

550,000  

550,000  

 3,300,000  

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ *

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

5,400,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)

118,000

226,300 

355,100 

360,000 

358,000 

389,000 

1,806,400 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(เภสัชกรรมอุตสาหการ)

118,000

226,300 

355,100 

363,000 

363,000 

389,000 

1,814,400 

คณะพยาบาลศาสตร์(Bilingual)

210,000 

210,000  

 210,000 

 210,000 

 -

 840,000

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท

 

สถานที่ตั้งและการติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น โรงพยาบาลราชวิถี 

 

โทรฯ 02-354 - 4725

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323


วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422

 

 

กำหนดการสอบข้อเขียน รอบที่ 2  

สอบวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น. 

 

วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน 


รหัสวิชา 01 ภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชม. ตั้งแต่ 09.00 - 10.00 น. 

 
รหัสวิชา 02 คณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชม. ตั้งแต่ 10.15 - 12.15 น. 

 

รหัสวิชา 03 เคมี,ชีววิทยา คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชม. ตั้งแต่ 13.30 - 16.30 น. 

 

สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 


ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบที่ 2 *วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ ตึก 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

และประกาศผลทางหน้า WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10

 

*ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกแบบข้อเขียนแล้ว จะต้องทำการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

 

ในลำดับต่อไป วันและเวลา จะแจ้งในวันประกาศผลสอบข้อเขียน

 

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในคณะที่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์,วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

  • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท
  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท
  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท
  •  

 

  

 

***ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์***

 

          มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิตดังนี้

1.  แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนปกติหรือหากไม่แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ให้สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวและกางเกงวอร์มขายาวสีเข้ม (ดำ/เทา/น้ำเงิน)เท่านั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น และให้กรรมการคุมสอบตรวจค้นร่างกายกรณีร้องขอ

 

2.  ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและบัตรสมัครสอบ(สีฟ้า) ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยรังสิต มาแสดงในการเข้าสอบ (หากบัตรสมัครสอบสูญหายให้นำรูปถ่ายขนาด 1-นิ้ว มาติดต่อที่ฝ่ายแนะแนวฯอาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อออกบัตรสมัครสอบใหม่)

 

3.  ไม่อนุญาตให้สวมใส่นาฬิกาและเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น!

 

4.  ห้ามนำตำรา เอกสาร ปากกา ดินสอ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และสิ่งของใดๆติดตัวเข้าห้องสอบ ให้ใช้ดินสอ 2และยางลบที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมไว้ให้บนเก้าอี้สอบเท่านั้น!

 

5.  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ หากมีความจำเป็นใดๆที่ต้องออกจากห้องสอบ การสอบนั้นๆถือเป็นการสิ้นสุดทันที (ไม่สามารถกลับเข้ามาทำข้อสอบต่อได้)

 

6.  ไม่อนุญาตเข้าห้องสอบสายเกินเวลา 30 นาทีหลังจากเวลาเริ่มสอบ

 

7.  ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ

 

8.  เมื่อหมดเวลาสอบให้ยุติการทำข้อสอบ และรอให้กรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้วจึงออกจากห้องสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต

 

9. เมื่ออยู่ในห้องสอบห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก หากมีคำถามใดๆให้ยกมือขึ้นเพื่อสอบถามจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น

 

10. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด การกระทำการใดๆที่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นการทุจริตการสอบ กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการอำนวยการสอบมหาวิทยาลัยรังสิต มีสิทธิ์ให้ยุติการสอบทันที

 

11. ข้อสอบและเอกสารการสอบทุกชนิดเป็นเอกสารลับและเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับให้ผู้สอบอ่านเพื่อทำตอบในห้องสอบเท่านั้น การกระทำใดๆที่เป็นการคัดลอก จดบันทึก หรือนำออกจากห้องสอบถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ จะถูกดำเนินคดีอาญา ตามกฎหมายในข้อหาลักทรัพย์อีกด้วย 

 

..................................................................................................

 

 

ขั้นตอนการเข้าศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ  หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบข้อเขียน

Download เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ

 

 

 

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

 

..................................................................................................

 

วิธีการสมัคร

  • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก ชั้น ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต    จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 

หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ -  18 เม.ย.62  พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ราคาชุดละ 300 บาท

 

  • ถ้าสมัครผ่านระบบ ให้ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก ชั้น ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต  

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ -  18 เม.ย.62 และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าใบสมัครสอบ 300 บาท 

 

 

++หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้++

  

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 หรือ  

Line ID:@rsu.rangsit

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA