ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ยื่น GPA. ) ภาคการศึกษา 1/2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ส.ค.62

กำหนดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 1/2562 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 16 ส.ค.62 จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1

       

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562


(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 1/2562)  

  

 

ตั้งแต่ บัดนี้ - 16 สิงหาคม 62 

 

 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 

 

ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

 

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ

  Line ID:@rsu.rangsit  

 เอกสารประกอบการสมัครเรียน

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท)

หรือสมัครเรียนผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน รูป

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน ฉบับ และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียน) 

ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนขึ้นไป (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7)

 

5. ผู้สมัครเรียนทุกคน ต้องยื่นใบสมัครเรียนด้วยตนเอง เท่านั้น !

 

Download คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562

Download คู่มือแนวทางการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562

    Download คู่มือการศึกษา(Bulletin) มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562

 

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน 1/2562 มีดังต่อไปนี้

 

 

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รับ iPad ฟรีทุกคน 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

4.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์  www.rsu.ac.th/nurse

แผนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  รายละเอียดรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการทดสอบและสัมภาษณ์          

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัสสาขา 0301 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% และ PAT2 35% และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (รับจำนวน 170 คน)

 

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 783,000 บาท

2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 2 ภาษา) รหัสสาขา 0302 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (รับจำนวน 50 คน)

ค่าเล่าเรียน เฉพาะเทอม S/2562 113,000 บาท ,ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 840,000 บาท

 

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

4. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

5. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์Facebookคณะพยาบาลศาสตร์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442

 

ตั้งแต่ บัดนี้ - 16 ส.ค.62 นักเรียน/นักศึกษา สามารถสอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน

โดยแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้เรียบร้อย

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 408
 

 

คณะเทคนิคการแพทย์

6.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะเทคนิคการแพทย์  www.rsu.ac.th/medtech/

แผนการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์  รายละเอียดรายวิชา คณะเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคเรียน 1/2562

คณะเทคนิคการแพทย์ จะรับผู้เข้าศึกษาสำหรับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป(ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT 50% 

หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป หรือมีคะแนน 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์1,ฟิสิกส์,เคมี และชีววิทยา) 30%

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่สอบข้อเขียน(ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2, O-Net หรือ 7 วิชาสามัญ) ในวันที่มาสมัครด้วย

(ผู้สมัครต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)

หมายเหตุ 1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น. ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบข้อมูลนักศึกษา และกรอกรายะเอียดให้ครบถ้วน ดัง Link ที่แนบนี้ http://www.rsu.ac.th/medtech

          2.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT2 ที่เป็นฉบับจริง และสำเนาจำนวน 2 ชุด มาด้วย จากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

3.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำ Portfolio มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่าง ๆ

ให้นำมาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

         4.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการแพทย์ (http://www.rsu.ac.th/medtech)

สอบถามรายละเอียด คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์  : 0-2997-2222 ต่อ 1437, 1451  โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 1451

กำหนดวันสัมภาษณ์/วันประกาศผลสอบ/วันลงทะเบียนเรียน

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3  

 

สัมภาษณ์รอบที่ 9 วันที่ 5 ส.ค.62 ภาคเรียน 1/2562
-เวลาสัมภาษณ์ 08.00 - 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 5 ส.ค.62 เวลา 15.00 น. -วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 5-9 ส.ค.62 
 

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

7.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา  www.rsu.ac.th/ptrsu

แผนการศึกษา คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา  รายละเอียดรายวิชา คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

6.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

7.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 

ผู้สมัครเรียน ต้องทำแบบทดสอบระดับเชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 180 นาที

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ

- เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453

 

ตั้งแต่ บัดนี้ - 16 ส.ค.62 นักเรียน/นักศึกษา สามารถสอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน

โดยแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้เรียบร้อย

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 
 

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

8.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะทัศนมาตรศาสตร์  www.rsu.ac.th/optometry/

แผนการศึกษา คณะทัศนมาตรศาสตร์  รายละเอียดรายวิชา คณะทัศนมาตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

1.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

2.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายศิลป์-คำนวณมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.ไม่เป็นโรคตาบอดสีอย่างรุนแรง (โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียด) และมีการมองเห็นภาพ 3 มิติดี

4.พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ยกเว้นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ แต่บิดา-มารดาทำกิจการร้านแว่น 

5.การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ในวันสมัคร โดยให้ผู้สมัครเตรียมเอกสาร ดังนี้

 5.1ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 5.2 Portfolio หรือเอกสารแสดงการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับสัมภาษณ์

 5.3ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารรังสิต-ประยูรศักดิ์2 (ตึก12/1) ชั้น2 


 

คณะวิทยาศาสตร์

9.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์  www.rsu.ac.th/science/

แผนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  รายละเอียดรายวิชา คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

- 1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์


 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

10.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์   http://bme.rsu.ac.th

แผนการศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์  รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์


 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

11.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก   www.rsu.ac.th/orientalmed

แผนการศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เท่านั้น!)

- 1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ่นไป 

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป 

 

*1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน รับผู้สมัครเรียนสายวิทยาศาตร์ ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ่นไป 

และรับผู้สมัครเรียนสายศิลป์ฯ ที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ่นไป 

 

หมายเหตุ *นักศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากฝ่ายแนะแนว ของ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ณ วันที่มาสมัครเรียน 

                      (เฉพาะสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เท่านั้น)

- นักศึกษาต้องไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ A,B และ C

นักศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือพาหะของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์


 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

12.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์   www.rsu.ac.th/engineer

แผนการศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- 1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- 1109 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

- 1134* สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.50 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

- 1155* สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.25 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์,สายศิลป์คำนวณ หรือเทียบเท่าโดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

*สำหรับผู้ที่มาจากสถาบันการบินพลเรือน ต้องมีเกรด GPA (Knowledge Grade) 75% ขึ้นไป

 
*รอบสอบที่ 4 วันพุธ ที่ 10 ก.ค.62 ภาคเรียนที่ 1/2562
-วิชาที่สอบ (เป็นภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ -เวลาสอบข้อเขียน 09.00 - 11.00 น. -เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.30 - 16.00 น.
-วันประกาศผลสอบ 10 ก.ค.62 เวลา 16.30 น.  -วันลงทะเบียนเรียน แจ้งให้ทราบวันประกาศผลสอบ

หมายเหตุ : สถานที่สอบและสัมภาษณ์ ห้องภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้อง 5-242 อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 1 ตึก 5/2

 

 

สถาบันการบิน

13.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ สถาบันการบิน   www.rsu.ac.th/pilot

แผนการศึกษา สถาบันการบิน  รายละเอียดรายวิชา สถาบันการบิน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1.ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

2.อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

3.ตาไม่บอดสี สายตาสั้นไม่เกิน 300D สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

ตั้งแต่ บัดนี้ - 16 ส.ค.62 นักเรียน/นักศึกษา สามารถสอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน โดยแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้เรียบร้อย

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  it.rsu.ac.th

แผนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

ถ้า GPA ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

คณะเทคโนโลยีอาหาร

15.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะเทคโนโลยีอาหาร   www.rsu.ac.th/cab/food

แผนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอาหาร  รายละเอียดรายวิชา คณะเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

วิทยาลัยการออกแบบ

17.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยการออกแบบ   www.artanddesignrangsit.com

แผนการศึกษา วิทยาลัยการออกแบบ

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน

- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- 0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์


 

คณะดิจิทัลอาร์ต

18.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะดิจิทัลอาร์ต  www.rsu.ac.th/digital

แผนการศึกษา คณะดิจิทัลอาร์ต

รายละเอียดรายวิชา คณะดิจิทัลอาร์ต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

- 3402 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค


 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

19.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  www.archrsu.com

แผนการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


 

คณะบัญชี

20.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะบัญชี  acc.rsu.ac.th

แผนการศึกษา คณะบัญชี

รายละเอียดรายวิชา คณะบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 2201 สาขาวิชาการบัญชี

- 2202 สาขาวิชาการวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)


 

คณะบริหารธุรกิจ

21.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะบริหารธุรกิจ  www.bbarsu.com

แผนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดรายวิชา คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

รับผู้จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.

- 0202 สาขาวิชาการจัดการ

- 0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

- 0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก

- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

- 0211 สาขาวิชาการจัดการ (ผู้มีประสบกานณ์) เรียน เสาร์ - อาทิตย์


 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

22.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  www.rsu.ac.th/hospita

แผนการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

- 1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม)

- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม)

- 1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)


 

คณะศิลปศาสตร์

23.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะศิลปศาสตร์  www.rsu.ac.th/libarts

แผนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน

- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

- 0107 สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา


 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

24.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  ca.rsu.ac.th

แผนการศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

- 0405 สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

- 0408 สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล

- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

- 0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย

- 0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์


 

คณะนิติศาสตร์

25.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ คณะนิติศาสตร์  www.rsu.ac.th/law

แผนการศึกษา คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์


 

สถาบันเศรษฐศาสตร์

26.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ สถาบันเศรษฐศาสตร์  www.rsu.ac.th/econ

แผนการศึกษา สถาบันเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา สถาบันเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

27.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  www.csirsu.com

แผนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง


 

สถาบันรัฐศาสตร์

28.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ สถาบันรัฐศาสตร์ www2.rsu.ac.th/PUBLIC-GOVERNACE/

แผนการศึกษา สถาบันรัฐศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา สถาบันรัฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

 

วิทยาลัยดนตรี

30.หลักสูตรฯและแนวทางการประกอบอาชีพ วิทยาลัยดนตรี  www.rsu.ac.th/music

แผนการศึกษา วิทยาลัยดนตรี

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยดนตรี

ประกาศรับสมัครสอบเข้าศึกษาที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการสอบตรง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 4 แขนงวิชา

 • แขนงวิชาการประพันธ์เพลง (Composition)
 • แขนงวิชาการแสดงดนตรี (Classical Performance)
 • แขนงวิชาการขับร้อง (Vocal Performance : Classical/Jazz/Music Theatre)
 • แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา (Jazz Students)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการผลิตดนตรี

 • แขนงวิชาการการผลิตดนตรี (Music Production)
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี (Music Engineering Technology)
 • แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี (Music Industry : Music Management / Music Business)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้าย (ม. 6) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับร้องได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
 • มีโสตทักษะทางดนตรีเบื้องต้น
 • มีความประพฤติดี ไม่มีปัญหาทางร่างกายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดนตรี

ขั้นตอนการสมัคร ซื้อใบสมัครโดยตรงจากสำนักงานรับนักศึกษา (300 บาท) ชำระเงินค่าสมัครสอบเฉพาะทาง 1,200 บาท และรับคู่มือการสอบเข้าวิทยาลัยดนตรี ที่อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 1 ห้อง 1-103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-7915500 ถึง 12 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ เมื่อยื่นใบสมัครที่อาคาร 1 แล้ว ให้ผู้สมัครมาติดต่อสำนักเลขานุการวิทยาลัยดนตรี ชั้น 2 อาคาร 17 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ เพื่อยื่น Port Folio (ถ้ามี) และทำการนัดหมายเวลาทดสอบในแต่ละวิชาเป็นรายบุคคล ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-9972200- 30 ต่อ 6259 หรือ 6258 หรือ 6260 โทรสาร 02-791-6263 เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนารับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ร.บ.) หรือเทียบเท่า หรือผู้สมัครที่กำลังศึกษาในชั้น ม. 6 ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีมอบให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีปฏิบัติจำนวน 10 ทุนทุกปี เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีแบบให้เปล่า (ไม่ต้องชำระคืน) ให้กับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตที่มีความสามารถในดนตรีปฏิบัติที่โดดเด่น ผู้ที่ต้องการสมัครรับทุนนี้ จะต้องทำการสมัครทดสอบในรอบที่ 1 หรือ 2 เท่านั้น (แนะนำให้สมัครสอบในรอบแรก ถ้ามีการให้ทุนครบสำหรับผู้สอบในรอบแรกแล้ว อาจไม่มีทุนเหลือสำหรับผู้สอบในรอบที่ 2) การสมัครเพื่อขอทุนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครปรกติ ผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ต้องมาทำการนัดหมายตารางสอบที่สำนักงานเลขาวิทยาลัยดนตรีในวันสมัคร เพื่อแจ้งความจำนงขอสอบเพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งยื่น Port folio เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ตารางสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562  

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบทฤษฎี ปฏิบัติ
โสตทักษะ สัมภาษณ์
วันประกาศผล วันขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา
1* 3 ก.ย. – 5 ต.ค.61 อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561 19 ต.ค. 61 –  9 พ.ย. 61
2* 8 ต.ค. – 30 พ.ย.61 อาทิตย์ 2 ธันวาคม 2561 13 ธันวาคม 2561 14 ธ.ค. 61 – 11 ม.ค. 62
3 3 ธ.ค.61 – 25 ม.ค.62 อาทิตย์ 27 มกราคม 2562 6 กุมภาพันธ์ 2562 7 ก.พ. 62 –  1 มี.ค. 62
4 28 ม.ค.62 – 28 มี.ค.62 อาทิตย์ 31 มีนาคม 2562 3 เมษายน 2562 4 เม.ย. 62 – 26 เม.ย. 62
5 25 มี.ค.62 – 24 พ.ค.62 อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2562 5 มิถุนายน 2562 6 มิ.ย. 62 –  28 มิ.ย. 62
6 27 พ.ค.62 – 19 ก.ค. 62 อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 1 ส.ค. 62 – 16 ส.ค. 62

* ผู้สมัครที่ต้องการสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี ต้องสมัครในรอบที่ 1 หรือ 2 การพิจารณาคะแนนจะขึ้นอยู่กับแขนงวิชาที่ผู้สมัคร สมัครไว้ เช่นผู้สมัครเข้าแขนงการแสดงดนตรี หรือขับร้อง หรือดนตรีแจ๊สศึกษา จะพิจารณาจากคะแนนการสอบดนตรีปฏิบัติเป็นหลัก ส่วนผู้สมัครเข้าแขนงวิชาการประพันธ์เพลง จะพิจารณาจากคะแนนสอบทฤษฎีดนตรีเป็นหลัก หรือผู้สอบเข้าแขนงการผลิตดนตรี จะพิจารณาคะแนนการสัมภาษณ์ หรือ Port folio เป็นหลัก เป็นต้น อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อการสอบ

 • บัตรประจำตัวผู้สอบ
 • ปากกา ดินสอ 2B จำนวน 2 แท่ง ยางลบดินสอ (สำหรับสอบทฤษฎีดนตรี)
 • โน้ตเพลงที่ใช้สอบปฏิบัติ ถ่ายสำเนา 2 ชุด

การสอบดนตรีปฏิบัติ ผู้สอบต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการแสดงอื่นๆ ยกเว้นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ วิทยาลัยดนตรีจะเตรียมไว้ให้ตามที่ผู้สมัครร้องขอ เช่น เปียโน อิเล็คโทน เครื่องตี กลองชุด ตู้แอมป์ เป็นต้น ผู้สอบขับร้อง หรือเครื่องดนตรีที่ต้องมีผู้บรรเลงประกอบ ผู้สมัครต้องจัดหาผู้เล่นเปียโน หรือวงบรรเลงประกอบเอง อนุญาตให้ใช้ CD Backing Track ได้ ผู้สมัครควรแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสถาบันที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ก่อนการสอบ ผู้สอบต้องมาถึงหน้าห้องสอบ 15 นาทีก่อนการสอบ และต้องเตรียมเครื่องดนตรีให้พร้อมสอบก่อนเข้าห้องสอบ การประกาศผลสอบ วิทยาลัยดนตรีจะแจ้งผลการสอบทั้งทางโทรศัพท์ เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย และจดหมายไปยังผู้สมัครตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ ผู้สมัครต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษา และรับตารางสอนภายในเวลาที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561   

 

International College

 

International Chinese College

วิธีการสมัคร  

 

   ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น.หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท บัดนี้ - 16 ส.ค.62 นี้ หรือ พร้อม Print ใบสมัคร Online  และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท แล้วมานำยื่นด้วยตนเอง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา 
 

โทร. 02-791-5500-10

 เส้นทางมา มหาวิทยาลัยรังสิต   

หรือ  Line ID:@rsu.rangsit

Email:  info@rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA