ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา S/2560 (แบบยื่น GPA.) บัดนี้-31 พ.ค.60 *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา S/2560 (แบบยื่น GPA.) เริ่มรับสมัคร บัดนี้-31 พ.ค.60 *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2560)
ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560

 


ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10

 

 

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
  • ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)
 6. ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !

ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560

ประมาณการค่าใช้จ่าย สำหรับภาคการศึกษาที่ S/2560

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน S/2560 มีดังต่อไปนี้

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาล ต้องการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ สมาคม ASIAN จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน โดยระบุในวันที่มายื่นใบสมัครและผู้สมัครเรียน เลือกได้แค่ 1 ภาษา เท่านั้น ดังนี้

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรไทย ที่เปิดรับสมัคร

0304 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษารัสเซีย (Russian Language) (ปิดรับสมัคร)

0305 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอราบิค (Arabic Language)(ปิดรับสมัคร)

0306 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาญิ่ปุ่น (Japanese Language)

0307 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (English Language)(ปิดรับสมัคร)

0308 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาพม่า (Burmese Language)

0312 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาจีน (Chinese Language)

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 2 ภาษา

0302 พยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

รอบที่ วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ วันประกาศผลสอบ วันลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (2 ภาษา) เวลาทำแบบทดสอบ เวลาสัมภาษณ์
1 13 มกราคม 2560 13 มกราคม 2560 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 น. 16 มกราคม 2560 16-27 ม.ค.60
2 10 กุมภาพันธ์ 2560 10 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 น. 14 กุมภาพันธ์ 2560 14-24 ก.พ.60
3 10 มีนาคม 2560 10 มีนาคม 2560 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 น. 13 มีนาคม 2560 13-24 มี.ค.60
4 7 เมษายน 2560 7 เมษายน 2560 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 น. 10 เมษายน 2560 10-21 เม.ย.60
5 4 พฤษภาคม 2560 4 พฤษภาคม 2560 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 16.30 น. 8 พฤษภาคม 2560 8-18 พ.ค.60

6

Admissions

30 พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560

30 พฤษภาคม 2560

-

08.30 - 10.30 น.

08.30 - 10.30 น.

10.30 - 16.30 น.

10.30 - 16.30 น.

31พฤษภาคม 2560

หลังวันสอบสัมภาษณ์

1-7 มิ.ย.60

ภายใน 1 สัปดาห์หลังประกาศผล

*7 _

มิ.ย.- ก.ค.60

สมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

08.30 - 10.30 น.

10.30 - 14.30 น. ทราบผลวันสอบสัมภาษณ์ ภายใน 1 สัปดาห์หลังประกาศผล

 

* ตั้งแต่รอบที่ Admissions - 7 รับเข้าศึกษาในเทอม 1/2560

หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 120 คน เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3. หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 35% ขึ้นไป(ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย)

4. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

5.การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์, Facebookคณะพยาบาลศาสตร์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442

 

56013

 

คณะเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไปหรือ มีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป โดยให้ผู้สมัครแนบผลของGPAX,GAT,PAT2และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย

3.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

4.มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์

รอบที่ วันที่สัมภาษณ์ เวลาที่สัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ
1 วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560 08.00 - 12.00 น. วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560

2

3

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560

08.00 - 12.00 น.

08.00 - 12.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2560

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560

4 วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 08.00 - 12.00 น. วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ : คณะเทคนิคการแพทย์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 130 คน เท่านั้น

 

1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น. (โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของคณะเทคนิคการแพทย์)

2.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนการสอบ O-NET,GAT และ PAT2 ที่เป็นฉบับจริงทั้งหมด มาแสดงด้วย จากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

3.เข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ให้นำมาแสดงด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

4.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของคณะเทคนิคการแพทย์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1437,1451

 

56013

 

คณะกายภาพบำบัด

สาขา

 • กายภาพบำบัดทางการกีฬา
 • กายภาพบำบัดชุมชน
 • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
 • กายภาพบำบัดทางความงาม
 • กายภาพบำบัดโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

4.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)

5.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น

6.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์


รอบที่ วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ เวลาเข้ารับการทดสอบ เวลาสอบสัมภาษณ์
1 เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
2 เสาร์ 25 มีนาคม 2560 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
3 เสาร์ 29 เมษายน 2560 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

4

เสาร์ 20 พฤษภาคม 2560

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

 

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก4) ชั้น 5

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ภายหลังการสัมภาษณ์ 1 วัน ทาง Website คณะกายภาพบำบัด

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์

- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ

- เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453

 

56013

 

คณะรังสีเทคนิค

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1. ผู้สมัครที่จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 50% หรือมีคะแนน PAT2 มากกว่าหรือเท่ากับ 30% ขึ้นไป(ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2, และ O-Net และ Portfolio ในวันที่มาสมัครด้วย)
3. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

รอบที่ วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ เวลาสัมภาษณ์ วันประกาศผลสัมภาษณ์
1 21 กุมภาพันธ์ 2560 08.00 - 16.00 น. 27 กุมภาพันธ์ 2560
2 21 มีนาคม 2560 08.00 - 16.00 น. 27 มีนาคม 2560
3 25 เมษายน 2560 08.00 - 16.00 น. 28 เมษายน 2560

4

30 พฤษภาคม 2560

08.00 - 16.00 น.

30 พฤษภาคม 2560

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะรังสีเทคนิค อาคาร 10 ชั้น 10 จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับเข้าศึกษา 50 คน

สอบการประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ติดตามได้ที่ WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิตถาม

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะรังสีเทคนิค โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1706, 1704

56013

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

พิจารณาการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียนเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

1.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

2.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายศิลป์-คำนวณมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3.ไม่เป็นโรคตาบอดสีอย่างรุนแรง (โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียด) และมีการมองเห็นภาพ 3 มิติดี

4.บิดา-มารดาทำกิจการร้านแว่น สำหรับผู้สมัคร GPA ไม่ถึง 2.00

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)

 

56013

 

คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

- 1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์

56013

 

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

56013

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป* (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

สำหรับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ต่ำกว่า 2.00 (รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์) จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

- 1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

- 1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

- 1903* สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ตั้งแต่ 2.50 สายวิทย์และสายศิลป์ จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน)

56013

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

"รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.

- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- 1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- 1109 สาขาเทคโนโลยีระบบราง

- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

- 1154 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- 1134* สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.50 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

- 1155* สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยานผู้สมัครต้องมี GPA 2.25 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์,สายศิลป์คำนวณ หรือเทียบเท่าโดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

*สำหรับผู้ที่มาจากสถาบันการบินพลเรือน ต้องมีเกรด GPA (Knowledge Grade) 75% ขึ้นไป ถึงจะสมัครเรียนได้ทั้ง 2 สาขาวิชา

รอบที่ วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ วิชาที่สอบ เวลาสอบข้อเขียน เวลาสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ ลงทะเบียนเรียน
(เป็นภาษาอังกฤษ)
1 วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์และภาษาอังกฤษ 09.00 - 11.00 น. 13.30 - 16.00 น. 16.30 น. ภายใน 12 เม.ย.60
2 วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 09.00 - 11.00 น. 13.30 - 16.00 น. 16.30 น. ภายใน 30 มิ.ย.60
3 วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 09.00 - 11.00 น. 13.30 - 16.00 น. 16.30 น. ภายใน 2 มิ.ย.60

หมายเหตุ : สถานที่สอบและสัมภาษณ์ ห้องภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้อง 5-242 อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 1 ตึก 5/2

56013

 

สถาบันการบิน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

2.อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

3.ตาไม่บอดสี สายตาสั้นไม่เกิน 300D สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์


รอบที่ วันที่สัมภาษณ์ เวลาที่สัมภาษณ์ วันประกาศผลสอบ
1 อังคาร ที่ 24 มกราคม 2560 09.00 - 16.00 น. พุธ ที่ 25 มกราคม 2560
2 อังคาร ที่21 กุมภาพันธ์ 2560 09.00 - 16.00 น. พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
3 อังคาร ที่21 มีนาคม 2560 09.00 - 16.00 น. พุธ ที่22 มีนาคม 2560
4 อังคาร ที่25 เมษายน 2560 09.00 - 16.00 น. พุธ ที่26 เมษายน 2560
5 อังคาร ที่30 พฤษภาคม 2560 09.00 - 16.00 น. พุธ ที่31พฤษภาคม 2560

 

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7

56013

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

- 1409 สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

- 1411 สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน)

ถ้า GPA ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

56013

 

คณะเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 

56013

 

คณะนวัตกรรมเกษตร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

56013

 

คณะศิลปะและการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน

- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- 0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

56013

 

คณะดิจิทัลอาร์ต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

- 3402 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

56013

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

56013

 

คณะบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 2201 สาขาวิชาการบัญชี

- 2202 สาขาวิชาการวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

56013

 

คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

รับผู้จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.

- 0202 สาขาวิชาการจัดการ

- 0203 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

- 0204 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

- 0206 สาขาวิชาการตลาด

- 0207 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

- 0241 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

56013

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.50 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 1.50)

- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.30)

- 1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)

56013

 

คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน

- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน

- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

- 0107 สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

56013

 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 0401 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

- 0405 สาขาวิชาการโฆษณา

- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

- 0408 สาขาวิชาวารสารดิจิทัล

- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

- 0410 สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย

- 0412 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

56013

 

คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1702 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ทางไกลอินเทอร์เน็ต ปริญญาใบที่ 2)

- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์

- 1704 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ทางไกลอินเทอร์เน็ต 4 ปี)

56013

 

คณะเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

56013

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

56013

 

คณะรัฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์

56013

 

วิทยาลัยดนตรี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาดนตรี : 2001

- แขนงวิชาการประพันธ์เพลง

- แขนงวิชาการแสดงดนตรี

- แขนงวิชาการแสดงขับร้อง

- แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต - สาขาการผลิตดนตรี : 2002

- แขนงวิชาการผลิตดนตรี

- แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี

- แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี

กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์

รอบที่ ระยะเวลาในการสมัคร วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์ เวลาทดสอบสอบปฎิบัติดนตรี วันประกาศผลสอบ ลงทะเบียนเรียน
1 1 ก.ย. - 14 ต.ค.59 16 ตุลาคม 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 21 ตุลาคม 2559 25 ต.ค. - 4 พ.ย.59
2 17 ต.ค. - 20 ม.ค.60 22 มกราคม 2560 09.00 น.เป็นต้นไป 27 มกราคม 2560 30 ม.ค. - 10 ก.พ.60
3 23 ม.ค. - 17 มี.ค.60 19 มีนาคม 2560 09.00 น.เป็นต้นไป 24 มีนาคม 2560 27 มี.ค. - 7 เม.ย.60
4 20 มี.ค. - 12 พ.ค.60 14 พฤษภาคม 2560 09.00 น.เป็นต้นไป 19 พฤษภาคม 2560 29 พ.ค. - 9 มิ.ย.60
5 15 พ.ค. - 14 ก.ค.60 16 กรกฎาคม 2560 09.00 น.เป็นต้นไป 21 กรกฎาคม 2560 24 ก.ค. - 4 ส.ค.60

หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนต้องชำระค่าใบสมัคร 300บาท และชำระค่าสมัครสอบปฎิบัติทางด้านดนตรี 1,200 บาท ในวันที่มาสมัคร

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี อาคารสุริยเทพ ตึก 17 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 6259,6260

 

56013

 

International College

- 1515 International Business

- 1516 Information and Communication Technology

- 1517 Communications Arts

- 1518 International Political Economy and Development

- 1521 International Hospitality and Tourism

- 2205 Accountancy

56013

 

International Chinese College

- 3205 Finance and Invesment

- 3206 International Business Management

- 1522 Communications Arts

56013

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

 

หมายเหตุ

-ตารางประมาณการค่าใช้จ่าย-ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
-ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ S/2560


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

- ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
- ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 

 

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

- รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

- สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : โทร.02-791-5518 ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

*ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 5500-5510

 

Email: info@rsu.ac.th

เส้นทางมา มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA