ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


กำหนดการรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ 2 บัดนี้-3 พ.ค.60 *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2560 (สมัครสอบรอบ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์) บัดนี้-3 พ.ค.60 (*ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.)*หยุดช่วงวันสงกรานต์ 13-17 เม.ย.
มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
(สมัครสอบเข้าศึกษาแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 2)
ตั้งแต่ บัดนี้ - 3 พ.ค. 2560 


 

*ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 

 

*ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13 - 17 เม.ย.60 ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ รอบที่ 2 

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
  • ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)
 6. ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !


ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560

 

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 3 พ.ค. 2560
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบ

 

คณะ/วิทยาลัย รหัสคณะ สาขาวิชา สอบข้อเขียน สอบวิชาเฉพาะ การกำหนด
คะแนนเฉลี่ย
สะสม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์* 1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี) ไม่กำหนด
  1203 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิดสิน) ไม่กำหนด
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไม่กำหนด
คณะเภสัชศาสตร์ 0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ไม่กำหนด
  0504 สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ไม่กำหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ 0302 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(Bilingual) ไม่กำหนด 

 


*วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

 


ประมาณการค่าใช้จ่าย สำหรับภาคการศึกษาที่ S/2560

 

คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา ค่า ชุดพละ อุปกรณ์ การแต่งกาย ค่าบำรุงและอื่นๆ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าหน่วยกิต รวม เงิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)      8,000     275,000   283,000 
คณะทันแพทยศาสตร์(Bilingual)      20,000     450,000   470,000 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ (บริบาลทางเภสัชกรรม)           

 720  380   13,800 500   11,400  26,800
คณะเภสัชศาสตร์  (เภสัชอุตสาหการ)   720  380  13,800 500   11,400  26,800
คณะพยาบาลศาสตร์  (Bilingual)   - 8,000     105,000 113,000 ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

 

  ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 550,000  550,000   550,000   550,000   550,000   550,000    3,300,000  
คณะทันตแพทยศาสตร์ * 900,000  900,000  900,000  900,000  900,000  900,000  5,400,000 
คณะเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม) 118,000 226,300  355,100  360,000  358,000  389,000  1,806,400 
คณะเภสัชศาสตร์(เภสัชอุตสาหการ) 118,000 226,300  355,100  363,000  363,000  389,000  1,814,400 
คณะพยาบาลศาสตร์(Bilingual) 210,000  210,000    210,000   210,000   -  840,000

 

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท


กำหนดการสอบข้อเขียน รอบที่ 2 
วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.
วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:30 น.
สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน

01 : (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 6 พ.ค.60 เวลา 09:00-12:00 น.

02 : (คณิตศาสตร์์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 6 พ.ค.60 เวลา 13:30-16:30 น.

03 : (วิทยาศาสตร์) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันอาทิตย์ ที่ 7 พ.ค.60 เวลา 09:00-12:30 น.
 
ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบ 2 วันอังคาร ที่ 9 พ.ค.60 เวลา 12.00 น. ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศผลทาง WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10
 
หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในคณะที่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มีดังนี้
 • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท


ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิตดังนี้

 1. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนปกติหรือหากไม่แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ให้สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวและกางเกงวอร์มขายาวสีเข้ม (ดำ/เทา/น้ำเงิน)เท่านั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น และให้กรรมการคุมสอบตรวจค้นร่างกายกรณีร้องขอ
 2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและบัตรสมัครสอบ(สีฟ้า) ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยรังสิต มาแสดงในการเข้าสอบ (หากบัตรสมัครสอบสูญหายให้นำรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว มาติดต่อที่ฝ่ายแนะแนวฯอาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อออกบัตรสมัครสอบใหม่)
 3. ไม่อนุญาตให้สวมใส่นาฬิกาและเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น!
 4. ห้ามนำตำรา เอกสาร ปากกา ดินสอ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และสิ่งของใดๆติดตัวเข้าห้องสอบ ให้ใช้ดินสอ 2B และยางลบที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมไว้ให้บนเก้าอี้สอบเท่านั้น!
 5. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ หากมีความจำเป็นใดๆที่ต้องออกจากห้องสอบ การสอบนั้นๆถือเป็นการสิ้นสุดทันที (ไม่สามารถกลับเข้ามาทำข้อสอบต่อได้)
 6. ไม่อนุญาตเข้าห้องสอบสายเกินเวลา 30 นาทีหลังจากเวลาเริ่มสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 8. เมื่อหมดเวลาสอบให้ยุติการทำข้อสอบ และรอให้กรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้วจึงออกจากห้องสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต
 9. เมื่ออยู่ในห้องสอบห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก หากมีคำถามใดๆให้ยกมือขึ้นเพื่อสอบถามจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
 10. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด การกระทำการใดๆที่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นการทุจริตการสอบ กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการอำนวยการสอบมหาวิทยาลัยรังสิต มีสิทธิ์ให้ยุติการสอบทันที
 11. ข้อสอบและเอกสารการสอบทุกชนิดเป็นเอกสารลับและเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับให้ผู้สอบอ่านเพื่อทำตอบในห้องสอบเท่านั้น การกระทำใดๆที่เป็นการคัดลอก จดบันทึก หรือนำออกจากห้องสอบถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ จะถูกดำเนินคดีอาญา ตามกฎหมายในข้อหาลักทรัพย์อีกด้วย

 *ห้ามผู้ปกครองและผู้ติดตาม ของผู้สมัครสอบฯ ขึ้นบนอาคารสอบโดยเด็ดขาด*

 


สถานที่ตั้งและการติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี 
โทรฯ 02-354 - 4725

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

คณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422
                                            ................................................
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ รอบมหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา

2.จบหลักสูตรเทียบเท่าระดับ A-Level หรือ Grade 12 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

- สำเร็จการศึกษา Grade 12 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้ Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics โดยมี Grade ในวิชา Biology, Chemistry ไม่ต่ำกว่า B และวิชา Physics, Mathematics ไม่ต่ำกว่า C+ หรือ

 - มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบด้วยวิชาหลักอย่าง น้อย 3 วิชา คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก และวิชา Physics หรือ Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนี้ต้องมีผลการสอบของ Biology หรือ Chemistry ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ

 - มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยูในสองเกรดแรก และ Physics หรือวิชา ใน Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ

 - มีผลสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และ มีผลสอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้ Biology E/M, Chemistry,Physics หรือ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 525

3.มีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Report) หรือ หนังสือรับรองสถานภาพ ว่าเสร็จสิ้นการเรียน การประเมินผล ภายใน 31  พฤษภาคม 2560 พร้อมแนบผล การเรียนตลอดหลักสูตร

4.ใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ

5.มีจดหมายแนะนำตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ออกโดยผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ และ        อาจารย์ประจำชั้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6.มีหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)

7.ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด การอ่าน และการเขียนอยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนใน  ระดับอุดมศึกษา หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
 • เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
 • มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้
 • มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
 • มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
 • โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น
  • โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
  • โรคหัวใจระดับรุนแรง
  • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
  • ภาวะไตวายเรื้อรัง
  • โรคติดสารเสพติดให้โทษ
 • ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
วิธีการสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต เวลา 08.30 น.-16.30 น. *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท
 • ถ้าให้ Printใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต บัดนี้ -  3 พ.ค.60 และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )

   

  *ช่วงวันสงกรานต์ 13 - 17 เม.ย.60 ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

เอกสารประกอบการสมัครสอบ
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ และ "เลขที่สมัคร" ในกรณีที่ไว้
  (ถ้าลืม.เลขที่สมัคร จะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้บัดนี้ - 3 พ.ค.2560)
 • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง
 • สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
++หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้++

 


หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA