ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ทุนการศึกษาฯ จากวิทยาลัยการออกแบบ ม.รังสิต

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 50% ประจำปี 2562

 

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 50% ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 สาขา ได้แก่

• สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 1 ทุน
• สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ 1 ทุน
• สาขาวิชาการออกแบบภายใน 1 ทุน
• สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 1 ทุน
• สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ทุน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนฯ
• กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช.หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
• ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้น ม.6/ ปวช.มีค่า GPA GPA 2.50 ขึ้นไป
• ผ่านการอบรมและได้รับมอบใบเกียรติบัตร So Real Workshop
• มี Portfolio เพื่อแนะนำตนเอง พร้อมภาพผลงานในสาขาวิชาที่สนใจจะศึกษาต่อจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน โดยนำมาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาในวันที่นัดหมาย
• หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา หรือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนฯ จากทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอย บุญจันทร์ 02-997-2222 ต่อ 3631, 3634

 

1. สาขาวิชาแฟชันดีไซน์
วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2562

- รายงานตัว 09.00-10.00 น.
- สัมภาษณ์ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมวิทยาลัยการออกแบบ ตึก 8 ชั้น 5 ห้อง 505
***สัมภาษณ์และดูแฟ้มผลงาน

 

 

2. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
วันพุธที่ 1 พ.ค. 2562

- รายงานตัว 09.00-10.00 น.
- สัมภาษณ์ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมสาขาการออกแบบภายใน_ ตึก 8 ชั้น 5 ห้อง 509
***สัมภาษณ์ และดูแฟ้มผลงาน

 

 

3. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
วันพุธที่ 8 พ.ค. 2562

- รายงานตัว 09.00-10.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ห้องพักอาจารย์การออกแบบนิเทศศิลป์ ตึก 8 ชั้น 8 ห้อง 805
***สัมภาษณ์ และดูแฟ้มผลงาน

 

 

4. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
วันพุธที่ 8 พ.ค. 2562

- รายงานตัว 09.00-10.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ห้องพักอาจารย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตึก 8 ชั้น 7 ห้อง 704
***สัมภาษณ์ ดูแฟ้มผลงาน และพื้นฐานภาษาอังกฤษ

 

 

5. สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 2562

- รายงานตัว 09.00-10.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมวิทยาลัยการออกแบบ ตึก 8 ชั้น 5 ห้อง 505
***สัมภาษณ์ และดูแฟ้มผลงาน

 


 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA