ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ร.ร.สาธิต ม.รังสิต จัดกิจกรรม Open House – Student Showcase

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยหลักสูตรนานาชาติทวิภาษาซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียน IB World School และ Cambridge International School ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน Open House - Student Showcase

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยหลักสูตรนานาชาติทวิภาษาซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียน IB World School และ Cambridge International School ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน Open House - Student Showcase ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

            ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ

-การศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ควรบังคับให้เด็กแข็งขันกัน ไม่สอนให้ท่องจำ แต่ควรสร้างองค์ความรู้และทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อใช้ได้จริงในอนาคต

-นำเสนอผลงานการเรียนจริงจากนักเรียนทุกระดับชั้นประถม-มัธยม

-ห้องเรียนแบบ Smart PYP และ Cambridge Classroom

-ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2RfX70y หรือสอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2792-7500-4

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA