ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศสำนักงานหอพัก กำหนดการย้ายออกจากหอพัก ภาคการศึกษา 3/2561

ประกาศสำนักงานหอพัก กำหนดการย้ายออกจากหอพัก กรณีนักศึกษาไม่ได้จองหอพัก ภาคการศึกษา 3/2561 กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของการอยู่หอพัก

 

            ประกาศสำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต เกี่ยวกับกำหนดการย้ายออกจากหอพัก กรณีนักศึกษาไม่ได้จองหอพัก ภาคการศึกษา 3/2561 โดยกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันสุดท้ายของการอยู่หอพัก

            ทั้งนี้ นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะอยู่หอพักต่อ และนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

            - วันที่ 18 เมษายน 2561 – 18 พฤษภาคม 2561 ให้ดำเนินการแจ้งย้ายออกที่เคาท์เตอร์งานวินัยฯ ของแต่ละอาคารหอพัก เพื่อความสะดวกในการคืนเงินประกัน

            - ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ให้ดำเนินการย้ายของออกจากหอพัก พร้อมคืนกุญแจห้องพัก และบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพัก

*หมายเหตุ : นักศึกษาที่ย้ายออกจากหอพัก ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ หากนักศึกษาไม่ขนย้ายสิ่งของออกจากหอพัก สำนักงานหอพักจำเป็นต้องขนย้ายสิ่งของดังกล่าวออกจากหอพัก และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าปรับตมอัตราค่าบำรุงห้องพักของแต่ละภาคการศึกษานั้นๆ โดยสำนักงานหอพักไม่รับผิดชอบ หากทรัพย์สินสูญหาย หรือชำรุดไม่ว่ากรณีใดๆ

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA