ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4

มาตรการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 (ปริญญาตรี และปริญญาโท)ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2)

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกำหนดมาตรการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 อีกครั้ง โดยยกเลิกการจัดสอบวันที่ 29 มีนาคม 2563 และปรับเปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกเป็นระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครสอบจัดทำคลิปวีดีโอแสดงความสามารถของตนเองจำนวน 1 คลิป ความยาวไม่ควรเกิน 5 นาที รายละเอียดในคลิปวีดีโอประกอบด้วย

 

  1. แนะนำตัวเอง ชื่อ-นามสกุล / แขนงวิชาที่ต้องการศึกษา / เหตุผลที่สมัครสอบที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต / บทเพลงที่ทำการแสดง
  2. คลิปวีดีโอต้องเห็นใบหน้าและท่าทางการบรรเลงหรือขับร้องอย่างชัดเจน การบรรเลงหรือขับร้องต้องเป็นการแสดงเดี่ยวโดยมีผู้แสดงเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้บรรเลงประกอบ ทั้งนี้ อนุญาตให้บรรเลงร่วมกับ Backing Track ได้ ถ้าหากเป็นบทเพลงมีความยาวมาก อนุญาตให้ผู้สมัครสอบเลือกบันทึกการแสดงเฉพาะช่วงที่แสดงความสามารถสูงสุดในบทเพลง
  3. บรรเลงหรือขับร้องบทเพลงจำนวน 2 บทเพลง ตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการสอบ แต่ละบทเพลงควรมีความยาวไม่เกิน 2 นาที ต้องเป็นบทเพลงที่แตกต่างทางด้านยุคสมัย รูปแบบจังหวะ ความเร็ว (ผู้สมัครสอบกลองชุดดูข้อ 5)
  4. ผู้สมัครสอบแขนงวิชาการแสดงดนตรี (ยกเว้นขับร้อง) และแขนงดนตรีแจ๊สศึกษา ให้บรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ จำนวน  1 กุญแจเสียง และเลือกบรรเลงระหว่างบันไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์ หรือบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ จำนวน 1 กุญแจเสียง
  5. สำหรับผู้สมัครสอบกลองชุด ให้จัดทำคลิปวีดีโอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) บรรเลงร่วมกับ Backing Track ความยาวไม่เกิน 2 นาที

2) บรรเลง Rudiment Single Stroke บนพื้นฐานโน้ตเขบ็ตสองชั้น อัตราจังหวะ 4/4 จำนวน 2 ห้อง ความเร็ว 80 bpm.

3) บรรเลง Rudiment Double Stroke บนพื้นฐานโน้ตเขบ็ตสองชั้น อัตราจังหวะ 4/4 จำนวน 2 ห้อง ความเร็ว 80 bpm.

 

ผู้สมัครสอบจัดส่ง link คลิปวีดีโอมาที่ rsumusic@rsu.ac.th ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 วิทยาลัยดนตรีจะประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 สำหรับการสอบวิชาทฤษฎีดนตรีจะจัดสอบก่อนเปิดภาคการศึกษา S/2563 ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบไม่พร้อมสำหรับการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ สามารถขอเปลี่ยนรอบการสอบคัดเลือกเป็นรอบถัดไปได้ โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบใหม่ โปรดแจ้งให้วิทยาลัยดนตรีทราบภายในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น.

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA