ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


วิทยาลัยดนตรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการสอบคัดเลือกจากการรับสมัครตรง โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาตามกลุ่มวิชาเอกดังต่อไปนี้

- การประพันธ์เพลง (Composition)

- การแสดงดนตรีคลาสสิก (Instrumental Performance)

- การแสดงเปียโน (Piano Performance)

- การแสดงกีตาร์คลาสสิก (Guitar Performance)

- การแสดงขับร้อง (Vocal Performance: Classical, Jazz, Musical Theatre, and Singer-Songwriter)

- ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ (Jazz and Contemporary Improvised Music)

- การผลิตดนตรี (Music Production)

- เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี (Music Engineering Technology)

- การออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ (Sound Design and Media Composition)

- การประพันธ์เพลงสมัยนิยม (Songwriting)

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้าย (ม. 6) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับร้องได้

มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตกเบื้องต้น

มีโสตทักษะทางดนตรีเบื้องต้น

มีความประพฤติดี ไม่มีปัญหาทางร่างกายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดนตรี

 

ขั้นตอนการสมัคร

ซื้อใบสมัครโดยตรงจากสำนักงานรับนักศึกษา อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 1 ห้อง 1-103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-7915500 ถึง 12 ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์จากเว็บไซด์ www.rsu.ac.th/ พร้อมกับชำระเงินค่าสมัครสอบ 1,500 บาท (เป็นค่าใบสมัคร 300 บาท และค่าการสอบวิชาเฉพาะทาง 1,200 บาท) เมื่อผ่านขั้นตอนสมัครและชำระเงินโดยสมบูรณ์แล้ว ผู้สมัครสามารถยื่น Portfolio ของผู้สมัคร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการสอบคัดเลือก หรือสามารถนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ของวิทยาลัยดนตรีได้ที่สำนักเลขานุการวิทยาลัยดนตรี ชั้น 2 อาคาร 17 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-9972200- 30 ต่อ 6259 หรือ 6258 หรือ 6260 โทรสาร 02-791-6263 เมื่อวิทยาลัยดนตรีได้รับข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้สอบเพื่อแจ้งขั้นตอนการสอบต่อไป การสอบคัดเลือกในทุกกลุ่มวิชาเอก จะใช้วิธีการส่งคลิปการปฏิบัติดนตรีของผู้สอบผ่านการส่งลิงค์ช่อง YouTube ของผู้สมัคร เพื่อให้คณะกรรมการสอบเป็นผู้ตัดสิน ยกเว้นผู้สมัครที่ต้องการสอบเพื่อรับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยดนตรี จะต้องสอบดนตรีปฏิบัติโดยการออดิชั่นสดต่อหน้าคณะกรรมการสอบในรอบสอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2 เท่านั้น

 

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สำเนารับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ร.บ.) หรือเทียบเท่า หรือผู้สมัครที่กำลังศึกษาในชั้น ม. 6 ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

เนื้อหาการสอบ

ดนตรีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง (เครื่องดนตรีสากลหรือขับร้อง) สอบทุกคน
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น (จัดสอบทุกคนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1)
โสตทักษะทางดนตรีเบื้องต้น และสัมภาษณ์ (สำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา)

ผู้สมัครสามารถศึกษาบทเพลงที่กำหนดสำหรับการทดสอบได้จากคู่มือรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยดนตรี จากการโหลด QR code จาก Facebook วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ทุนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี

วิทยาลัยดนตรี มีทุนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีมอบให้ผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก เปียโน ขับร้อง หรือดนตรีแจ๊ส ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านดนตรีปฏิบัติจำนวน 10 ทุนทุกปี เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีแบบให้เปล่า (ไม่ต้องชำระคืน) ให้กับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ผู้ที่ต้องการสมัครรับทุนนี้ จะต้องทำการสมัครทดสอบออดิชั่นสดต่อหน้าคณะกรรมการสอบ ในการสอบรอบที่ 1 หรือ 2 เท่านั้น (แนะนำให้สมัครสอบในรอบแรก ถ้ามีการให้ทุนครบสำหรับผู้สอบในรอบแรกแล้ว อาจไม่มีทุนเหลือสำหรับผู้สอบในรอบที่ 2) การสมัครเพื่อขอทุนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครปรกติ ผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ต้องมาทำการนัดหมายตารางสอบที่สำนักงานเลขาวิทยาลัยดนตรีในวันสมัคร เพื่อแจ้งความจำนงขอสอบเพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งยื่น Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

การประกาศผลสอบ

วิทยาลัยดนตรีจะแจ้งผลการสอบทั้งทางโทรศัพท์ เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และ Facebook วิทยาลัยดนตรี ส่งจดหมายแจ้งผลการสอบไปยังผู้สมัครตามที่อยู่ และติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ ผู้สมัครต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษา และรับตารางสอนภายในเวลาที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA