ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษ “RSU Family” ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุคคลในครอบครัว ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมอบส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต

           มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษ “RSU Family” ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุคคลในครอบครัว ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมอบส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับสิทธิพิเศษ

     1.กรณีที่เป็นศิษย์เก่า คือ เป็นบุตร พี่ หรือน้อง ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวโดยสายเลือดของศิษย์เก่า

     2.กรณีนักศึกษาปัจจุบัน คือ เป็นพี่ หรือน้อง  ที่เป็นบุคคลในครอบครัวโดยสายเลือด

     3.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต

 

เงื่อนไข

     1.สิทธิพิเศษ “RSU Family” สนับสนุนส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2561

     2.สิทธิพิเศษ “RSU Family” ไม่สามารถใช้ได้ในการเข้าสมัครศึกษาต่อในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

     3.ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่สนใจขอรับสิทธิพิเศษ “RSU Family” จะต้องกรอกข้อมูลการขอรับสิทธิ์ และต้องมีการลงนามรับรองการเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า หรือ นักศึกษาปัจจุบัน ที่เป็นบุคคลในครอบครัวทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครเรียนอย่างไร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เกี่ยวข้อง

4.เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ จึงถือว่าผู้สมัครได้รับสิทธิ์ สิทธิพิเศษ “RSU Family” ส่วนลด 10%  ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุ่งการศึกษาตลอดหลักสูตร

5.ระยะเวลาให้สิทธิพิเศษจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ

 

หลักฐานในการสมัคร

     1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

     3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

     4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

     5.สำเนาบัตรประชาชน ศิษย์เก่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ที่เกี่ยวข้อง

     6.เอกสารยืนยันความเกี่ยวพันโดยสายเลือด ระหว่างผู้ที่จะเข้าศึกษากับศิษย์เก่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยรังสิต

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา โทร.0-2791-5510-15

 

 

           

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA