ขอเชิญร่วมงาน “วันเกษตรรังสิต ครั้งที่ 3”
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ขอเชิญร่วมงาน “วันเกษตรรังสิต ครั้งที่ 3”

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมงาน “วันเกษตรรังสิต ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ สนามหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยรังสิต

 

          วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงศักยภาพของการศึกษาด้านการเกษตรแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จัดงาน “วันเกษตรรังสิต ครั้งที่ 3” การประกวดไม้ผลเสณาฐกิจที่สำคัญของประเทศ อาทิ มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงพันธุ์เขียวเสวย ฝรั่งพันธ์แป้นสีทอง กล้วยหอม ทุเรียนหมอนทอง และชมพู่ ตลาดนัดการเกษตร จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ สนามหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยรังสิต


          กิจกรรมทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรม นำพาข้าวไทยฝ่าพ้นวิกฤติ” การเสวนาเรื่อง “แนวทางปฏิรูประบบข้าวไทยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติข้าวของประเทศไทย” การเสวนาเรื่อง “การตลาดข้าวไทยในอนาคต” การเสวนาเรื่อง “Innovative rice production” งาน Research focused on rice farming innovations or discussion on the crisis of Thai farmers “ หนองสาหร่ายโมเดลเพื่อปฏิรูป ชาวนาไทย” ฯลฯ วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต


          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 3431

กำหนดการ งานเกษตรรังสิต ครั้งที่ 3ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA