ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


วิศวะฯ มอบทุนโครงการสู่ วศ.บ ปี’ 62

ขอเชิญน้องๆ ปวช. หรือ ปวส. ที่มีผลกาเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป สมัครสอบคัดเลือกทุนโครงการสู่ วศ.บ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

     วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบ ทุน 100% โครงการสู่ วศ.บ (จำนวน 20 ทุน) ให้แก่น้องๆ ปวช. หรือ ปวส. ที่มีผลกาเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน)


      ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 5-235 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยรังสิต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุณี โทร. 02-791-6000 ต่อ 3223 หรือ FB: วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ใบสมัครทุน วศ.บ 62

 

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

หมายเหตุ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (แจ้งผลการสอบคัดเลือก ภายในไม่เกิน 15 วันทำการ)

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA