ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับทุนแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ประเทศสวีเดน

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Karlstad ประเทศสวีเดน มอบทุนแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในโครงการ Erasmus + Credit Mobility Project for Higher Education แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 5 ท่าน

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Karlstad ประเทศสวีเดน มอบทุนแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในโครงการ Erasmus + Credit Mobility Project for Higher Education แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์  ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี ดร.กุลบุตร โกเมนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุน นางสาวธันวภา กงเชิญ เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวกวิสรา สายหอม หัวหน้าส่วนงานบริการนักศึกษานานาชาติ  ทั้งนี้มีระยะเวลาในการศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัย Karlstad ประเทศสวีเดน ระหว่าง 2 อาทิตย์ จนถึง 2 เดือนปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA