ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือ เนื่องด้วยผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา โดยยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติเมื่อใด มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่า

 

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือ

เนื่องด้วยผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

--------------------------------------------------------

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา โดยยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติเมื่อใด มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีมาตรการการให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้

  1. นักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จะได้รับเงินชดเชย 25% ของค่าบำรุงการศึกษา
  2. นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนพิเศษ (S) ปีการศึกษา 2563 (เปิดเทอมเดือนมิถุนายน) จะได้รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 50%
  3. นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เปิดเทอมเดือนสิงหาคม) จะได้รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 25%
  4. มาตรการในข้อ 1-3 ไม่รวมถึงนักศึกษาในหลักสูตรระบบเหมาจ่าย และนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยทุกประเภท

 

วิธีการคืนเงิน

  1. กรณีนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนครบเต็มจำนวน มหาวิทยาลัยจะคืนเป็นเงินโอนเพื่อใช้ในการชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป
  2. กรณีนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต จะหักจำนวนเงินที่คืน กับจำนวนเงินค่าลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ และคืนเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินโอนเพื่อใช้ในการชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป

  3. กรณีนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนด้วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยรังสิต จะคืนเป็นเงินโอนเพื่อใช้ในการชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป

  4. กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้ยื่นคำร้องที่แผนกการเงิน พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

 

 

สำนักงานหอพักมหาวิทยาลัยรังสิต มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา โดย

นักศึกษาหอพักที่ย้ายออกชั่วคราวตามประกาศหอพักวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 จะได้รับการยกเว้นค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนเมษายน

 

วิธีการคืนเงิน

  1. สำนักงานหอพักจะคืนเป็นเงินโอนเพื่อใช้ในการชำระค่าหอพักภาคการศึกษาถัดไป
  2. นักศึกษาที่จบการศึกษาและย้ายออก จะคืนเงินให้ตามจำนวนเดือนที่ไม่ได้อยู่จริง

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA