ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2561
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษารอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2561 โดยสามารถสมัคร ได้ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561

 ประกาศ

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

2. มีผลคะแนนการสอบวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 

3. มีผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 รายวิชาซึ่งจัดสอบโดย สทศ. โดยมีคะแนนในวิชา (1) ภาษาอังกฤษ (2) คณิตศาสตร์ 1 (3) เคมี และ (4) ชีววิทยา ได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 25 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา

 

2. สำเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)

 

3. สำเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 รายวิชาซึ่งจัดสอบโดย สทศ.

ซึ่งต้องมีผลการทดสอบในวิชา (1) ภาษาอังกฤษ (2) คณิตศาสตร์ 1 (3) เคมี และ (4) ชีววิทยา

 

4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

 

5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

6. ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

 

กระบวนการสอบคัดเลือก

1. เปิดรับสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

(วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สมัครที่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์)

(วันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2561 สมัครที่ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์)

 

2. สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และจิตวิทยา ในวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2561

รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12)

โดยจะประกาศวันและเวลาสัมภาษณ์ใน www.rsu.ac.th/dental

 

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเวปไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะทันตแพทยศาสตร์

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

 

4. รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.

ชั้น 4 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียน

 

หรือติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม
            คณะทันตแพทยศาสตร์
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4312

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา 

 

โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 5500-5510 

          ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA