ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ1 บัดนี้-13 พ.ย.63 ปีการศึกษา S/2564

กำหนดการรับสมัครสอบ แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 : ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2564 เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 13 พ.ย.63 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

มหาวิทยาลัยรังสิต  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2564

(สมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 1) 

ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.(02)791-5500 ถึง 10 

เปิดเรียนภาคการศึกษา S/2564 เดือนมิถุนายน 2564

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

สมัครสอบด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต เวลาทำการ 08.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2. เอกสารประการสมัคร
2.1 ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)
2.2 บัตรประชาชนตัวจริง
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบปริญญาตรีมาแล้วให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ในการสมัครสอบ

4.ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ุผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)

 

หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ *เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

1. กรอกใบสมัครออนไลน์  
2. ตรวจสอบใบสมัครใน E-Mail ของท่าน พร้อม
เอกสารที่ใช้ในการ Upload
2.1 ใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ใน E-Mail ของผู้สมัคร
2.2 สำเนาบัตรประชาชน
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว

3. สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบปริญญาตรีมาแล้วให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ในการสมัครสอบ

4. ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ุผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)

5. งานรับสมัครตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการสมัคร พร้อมช่องทางการชำระเงิน (3 วันทำการ)

6. ผู้สมัครแนบหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่แจ้ง

7. งานรับสมัคร E-Mail ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครอีกครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอนการรับสมัคร (3 วันทำการ)

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.(02)791-5500-10 หรือ  Official Line ID : @rsu.rangsit 

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบสำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 17 พ.ย.63 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง https://www2.rsu.ac.th/

หมายเหตุ : กรณีที่ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาการสมัครได้


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ

สาขาวิชา

สอบข้อเขียน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

กำหนด GPA.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์*

1201

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

 

1203

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

 

1205

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.นพรัตนราชธานี)

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า

ไม่กำหนด

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

2301

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)

 ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ  

ไม่กำหนด

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

0501

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

 

0504

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

0302

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

 √

ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา

ไม่กำหนด


*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคฤดูร้อน S/2564

คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา

ค่า ชุดพละ

อุปกรณ์ การแต่งกาย

ค่าบำรุงและอื่นๆ

ค่าตรวจสุขภาพ

ค่าหน่วยกิต

รวม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)

 

 

 8,000 

 

 275,000 

 283,000 

วิทยาลัยทันแพทยศาสตร์(Bilingual)

 

 

 20,000 

 

 450,000 

 470,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)    

 720 

380 

 13,800

500 

 54,600

70,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 

 720 

380

 13,800

500 

 54,600

70,000 

คณะพยาบาลศาสตร์  (Bilingual) 

 -

8,000 

 

 105,000

113,000 

 

ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร ปี 2564

คณะ/วิทยาลัย 

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

รวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

550,000 

550,000  

550,000  

550,000  

550,000  

550,000  

 3,300,000  

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ *

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

5,400,000 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)

118,000

226,300 

355,100 

360,000 

358,000 

389,000 

1,806,400 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(เภสัชกรรมอุตสาหการ)

118,000

226,300 

355,100 

363,000 

363,000 

389,000 

1,814,400 

คณะพยาบาลศาสตร์(Bilingual)

210,000 

210,000  

 210,000 

 210,000 

 -

 840,000

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท

 

สถานที่ตั้งและการติดต่อสอบถาม

1.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี โทรฯ (02)354-4725

2.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 
(02)997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

3.วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 
(02)997-2200-30 ต่อ 1420,1422

 

กำหนดการสอบคัดเลือก รอบที่ 1  

สอบวันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 - 16:30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

Download ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

 

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก 

รหัสวิชา 01 ภาษาอังกฤษ  จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชม. ตั้งแต่ 09.00 - 10.00 น. 

รหัสวิชา 02 คณิตศาสตร์  จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชม. ตั้งแต่ 10.15 - 12.15 น. 

รหัสวิชา 03 เคมี,ชีววิทยา จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชม. ตั้งแต่ 13.30 - 16.30 น. 

 

ประกาศเพิ่มเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่องเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

รหัสวิชา 01 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

รหัสวิชา 02 วิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

รหัสวิชา 03 วิชาเคมี-ชีววิทยา ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 70 คะแนน


ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 1 *วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. บน WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต

หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ (02)791-5500

*ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องทำการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

ในลำดับต่อไป วันและเวลา จะแจ้งในวันประกาศผลสอบคัดเลือก

 

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในคณะที่ต้องสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์,วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

  • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ

  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท

  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท

  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท

 ..................................................................................................

 กลุ่มสำหรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ

ขั้นตอนการเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

Download เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี โทรฯ (02)354 - 4725

*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

 วิธีการสมัครของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ 

1.ผู้สมัครสแกนเอกสารตามคุณสมบัติที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนดส่งที่ E-mail : medicine@rsu.ac.th ภายในวันที่ 11 พ.ย.63

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ตรวจความถูกต้องหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะส่งใบอนุมัติ การสมัคร e-mail กลับไปให้ผู้สมัครทราบ

และปริ้นใบอนุมัติแนบเอกสารชุดเดียวที่สแกนส่งตรวจสอบ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 3 รูป และบัตรประชาชนตัวจริง

3.ยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา(ยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (รับยื่นใบสมัคร 15 ก.ย - 13 พ.ย. 63 เท่านั้น)

 

กำหนดการสอบคัดเลือก นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

รหัสวิชา 04 Biology,Chemistry  จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชม. ตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น.  

รหัสวิชา 05 Mathematics จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชม. ตั้งแต่ 13.30 - 15.30 น. 

ประกาศผลสอบ วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 นบน WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................

ขั้นตอนการเข้าศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ  หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบคัดเลือก

Download เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 

วิธีปฏิบัติการยื่นใบสมัครของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียน หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

1. ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติที่ E-mail : dent@rsu.ac.th

2. เมื่อคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้ว ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์จะแจ้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ

3. ดำเนินการสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ (02)997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

..................................................................................................

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 หรือ

Line ID:@rsu.rangsit

 

กำหนดการสอบคัดเลือก รอบที่ 2

เริ่มรับสมัครสอบ 25 พ.ย.63 -9 เม.ย.64 

สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 24 เม.ย.64

ประกาศผลสอบ วันอังคาร ที่ 27 เม.ย.64ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA