ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ว.ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา S/2563

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษารอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา S/2563 โดยสามารถสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 1-103 ตึก 1 ชั้น 1 ฝ่ายแนะแนวฯ

ประกาศ

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 (พิเศษ)

ภาคเรียน S ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัคร
 
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียน กับกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ (รายละเอียดตามประกาศวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียน หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ)
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โดยมีผลคะแนนดังนี้
2.1 มีผลคะแนนการสอบวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) 
2.2 มีผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 รายวิชาซึ่งจัดสอบโดย สทศ. โดยมีคะแนนในวิชา (1) ภาษาอังกฤษ (2) คณิตศาสตร์ 1 (3) เคมี และ (4) ชีววิทยา 
หรือ มีผลการสอบ GAT, PAT1, PAT2
 
เอกสารประกอบการสมัคร 
1.   สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  6 ภาคการศึกษา
2.   สำเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)
3.   สำเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 รายวิชาซึ่งจัดสอบโดย สทศ. ซึ่งต้องมีผลการทดสอบในวิชา  (1) ภาษาอังกฤษ (2) คณิตศาสตร์ 1 (3) เคมี และ (4) ชีววิทยา  หรือ มีผลการสอบ GAT, PAT1, PAT2
4.   สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.   แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
6.   ในกรณีที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
 
กระบวนการสอบคัดเลือก
1.  ผู้สมัครเรียน ต้องมาสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
     สมัครที่ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้สมัครเรียน ต้องมาสมัครด้วยตนเอง
     เวลาทำการ 08.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.  กำหนดการตรวจสุขภาพ  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563
     ณ RSU Healthcare  อาคารRSU Tower ชั้น 11 ซ.สุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โทร.02-610-0300 
     (ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 800 บาท)  วิทยาลัยฯจะไม่รับเข้าสอบสัมภาษณ์  หากไม่มีผลการตรวจสุขภาพ
3.  ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ บุคลิกภาพ และจิตวิทยา ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
     รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น.  ณ ชั้น 5 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 1 (อาคาร 12/1) (ค่าสอบความถนัดทางวิชาชีพ คนละ 500 บาท)
4.  สอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่ 20 -  วันพฤหัสบดีที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12 ) เวลา 08.30 – 16.30 น.
5.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเวปไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ : www.rsu.ac.th, 
     www.rsu.ac.th/dental  ในวันพฤหัสบดีที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.00 น.
6.  รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนเรียน  ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30-16.00 น. 
     ชั้น 4 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12) 
7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น.

หรือติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ โทร. 02-791-6000 ต่อ 4312

ฝ่ายแนะแนวฯ โทร. 02-791-5500-10ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA