ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรระยะสั้น “วิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “วิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ” เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ม.รังสิต

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น วิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy) ซึ่งเหมาะสำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และผู้ที่สนใจสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองระดับสากล ระดับชาติ และระดับชุมชน ซึ่งจะดำเนินการอบรมเป็นระยะเวลา 45 ชั่วโมง โดยการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลักสูตรอบรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเป็นประโยชน์แก่บุคคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จากส่วนกลางและท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจเรื่องการเชื่อมต่อ การถักทอของสถานการณ์ในระดับสากลและระดับท้องถิ่น ของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของโลก ที่มีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และกระทบต่อชีวิตเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติและระดับท้องถิ่น และเพื่อให้เข้าใจถึงระเบียบโลกใหม่ (new world order) ที่เชื่อมโยงข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ ทั้งข้อตกลงทางการค้า ข้อตกลงทางการทหาร การสื่อสารและวัฒนธรรม ที่จะมีผลกระทบชีวิตคนไทย และชุมชนท้องถิ่นของไทย และเพื่อให้เกิดการปรับตัว และเตรียมความพร้อมในการรับมือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศ การแข่งขันของเหล่าประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการรับรู้และเท่ากันของประชาชนในท้องถิ่น ที่จะได้รับผลดีหรือผลเสียจากสถานการณ์เหล่านี้อีกด้วย

         สำหรับผู้ที่สนใจมีค่าใช้จ่ายการในการอบรมท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันรังสิตวิชชาลัย เลขที่บัญชี 099–2–49136-5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อรอนงค์ นิธิภาคย์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) โทร. 06-1558-5553

            นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการอบรม ที่ประสงค์จะมีการศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในอนาคต หากสามารถผ่านข้อเขียนจากหลักสูตรอบรมในระดับเกรด B ขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะให้สิทธิ “สอบผ่าน” วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก 

 

ดาวน์โหลด: รายละเอียดหลักสูตรอบรมระยะสั้นฯ 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมือง
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA