ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เลื่อนสอบคัดเลือกเข้าแพทย์ , ทันตะ , เภสัช เป็น 5 มิ.ย.64 ครับ

ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบ มรส.2 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันเสาร์ ที่ 5 มิ.ย.64 และประกาศผลฯ 8 มิ.ย.64

     ตามที่ได้มีประกาศของ ศบค. ให้จัดให้มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง 18 จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดปทุมธานีอยู่ด้วย โดยมีมาตรการควบคุมสูงสุดห้ามดำเนินกิจกรรมที่เสี่ยงแพร่โรค ได้แก่ งดจัดการเรียน การสอน การสอบ ฯลฯ หรือ กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนมากกว่า 50 คน นั้น

     มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบ มรส.2 ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ไปเป็นวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้ที่ www.rsu.ac.th

 

สอบวันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.

ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 2 วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

*หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับบัตรสอบจากการยื่นสมัครสอบแล้ว ให้ใช้บัตรเลขที่นั่งสอบเดิม โดยไม่ต้องสมัครใหม่

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครติดตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ Covid-19

*ผู้สมัครสอบทุกท่านโปรด Download เอกสารเเเนวทางการปฏิบัติตนในการเข้าสอบ เพื่อนำเเบบคัดกรองมายื่น ณ จุดคัดกรองประจำอาคารสอบ ในวันที่ 5  มิ.ย. 2564*

 

ติดต่อสอบถาม

Official Line : @rsu.rangsit

Official Facebook fanpage : https://www.facebook.com/rangsituniversity/

 

ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ

สนามสอบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

Download ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

หมายเหตุ : แนวทางปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ อย่างเคร่งครัด! ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2654

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบโปรดติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยรังสิต อย่างใกล้ชิดทาง www2.rsu.ac.th

ในกรณีที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ Covid-19ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA