ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษารอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562 โดยสามารถสมัคร ในระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ประกาศ

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัคร

 

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัคร 

 

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียน กับกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ (รายละเอียดตามประกาศวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียน หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ)

 

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียน หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

 

1.1 สำเร็จการศึกษา Grade 12 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)) โดยมี GPA ≥ 2.75 และได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้ Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics โดยมี Grade ในวิชา Biology, Chemistry ไม่ต่ำกว่า B และวิชา Physics หรือ Mathematics ไม่ต่ำกว่า C+ เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

 

1.2 มีผลการสอบ IGCSE/GCSE ระดับ AS level 5 วิชา ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อย 3 วิชาหลักคือ Biology, Chemistry โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก และ Physics หรือ Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก

1.3 มีผลสอบ International Baccalaureate (IB) Standard level ประกอบด้วย วิชาใน Group 4 Experimental Science คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก และ Physics หรือ วิชาใน Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ

 

1.4 มีผลสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า1000 จาก 1600 หรือ 1500 จาก 2400 และมีผลสอบ SAT subjects ดังต่อไปนี้คือ Biology E/M, Chemistry และ Physics หรือ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 525

 

1.5 ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา

 

หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นจะได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ส่วนการสอบอื่นๆเช่น การสอบความถนัด การทดสอบสุขภาพจิต เจตคติและบุคลิกภาพและการสอบสัมภาษณ์ยังคงเดิม นอกจากนี้คณะกรรมการฯอาจมีการกำหนดให้มีการสอบเพิ่มเติมภายหลังเฉพาะรายตามมติที่เห็นสมควร

 

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลคะแนนดังนี้

 

2.1 มีผลคะแนนการสอบวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)

 

2.2 มีผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 รายวิชาซึ่งจัดสอบโดย สทศ. โดยมีคะแนนในวิชา (1) ภาษาอังกฤษ (2) คณิตศาสตร์ 1 (3) เคมี และ (4) ชีววิทยา

หรือ มีผลสอบ GAT, PAT1, PAT2

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา

 

2. สำเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)

 

3. สำเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 รายวิชาซึ่งจัดสอบโดย สทศ. ซึ่งต้องมีผลการทดสอบในวิชา (1) ภาษาอังกฤษ (2) คณิตศาสตร์ 1 (3) เคมี และ (4) ชีววิทยา หรือ ผลการสอบ GAT, PAT1, PAT2

 

4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

 

6. ในกรณีที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

 

กระบวนการสอบคัดเลือก 

1. เปิดรับสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

(วันที่ 10 - 31 พฤษภาคม 2562 สมัครที่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์)

(วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2562 สมัครที่ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์)

 

2. ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ บุคลิกภาพ และจิตวิทยา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น. ณ ชั้น 5 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 1 (อาคาร 12/1)

 

3. กำหนดการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2562 ณ RSU Healthcare

 

4. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2562 โดยจะประกาศวันและเวลาสัมภาษณ์ใน www.rsu.ac.th/dental

 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเวปไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562

 

6. รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.30 น.ชั้น 4 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12)

7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.

 

 

หมายเหตุ ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ให้ถือใบสมัครมาส่งที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

 

ชั้น 4 อาคาร 12 (ยกเว้นผู้สมัครระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 และวันเสาร์ วันอาทิตย์)

หรือติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ โทร. 02-791-6000 ต่อ 4312ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัฒน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA