ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” 84 ทุน 84 สาขา

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” 84 ทุน 84 สาขา

 

            มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษา “84 ปี ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์” จำนวน 84 ทุน สำหรับ 84 สาขาวิชา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นักเรียน ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้น ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษามีดังนี้ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  2. มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพในการศึกษาได้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

 

            ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์  2565  ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ หรือตาม Google Form ใบสมัครทุน “ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์” ในเวลา 16.30 น. ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 15 มีนาคม 2565  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์หรือสอบวิชาเฉพาะตามที่มหาวิทยากำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 มีนาคม 2565 รายละเอียดดูได้จาก  www.rsu.ac.th ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2565 รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครตาม Google Form ใบสมัครทุน “84 ปี ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์”  หรือสมัครด้วยตนเองพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานทุนการศึกษา ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 (สมัครทุน “84 ปี ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์”) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5504 หรือ  0-2791-5514 – 5516

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

ใบสมัคร

 

Google Form ใบสมัครทุน

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA