ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศ “กองทุนบุญตะวัน” ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน “กองทุนบุญตะวัน” ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้พิจารณานักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุน “กองทุนบุญตะวัน” เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามลักษณะของทุนทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 ทุนกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะนำไปหักจากค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และ ทุนประเภทที่ 2 ทุนช่วยเหลือการทำงานระหว่างเรียน จ่ายค่าตอบแทนการทำงานระหว่างเรียน ตามระเบียบอัตราค่าตอบแทนที่มหาวิทยาลัยกำหนด


โดยสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูรายชื่อได้ที่นี่ >>>  ประกาศรายชื่อ “กองทุนบุญตะวัน” <<< และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ


 สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากยื่นคำร้องล่าช้ากว่ากำหนดนั้น ขอให้ติดต่อหรือสอบถามผ่านช่องทางเพจ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.facebook.com/rsustudentaffairsปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA