ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต รับสมัครนักศึกษาในโครงการทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท-เอก

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหูหนาน (Hunan University) จำนวน 5 ทุน

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหูหนาน (Hunan University) จำนวน 5 ทุน ในสาขาวิชา Business Administration, Computer Science and Technology, Applied Economy (หลักสูตรปริญญาโท ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) และ สาขาวิชา Business Administration, Computer Science and Technology, Chemistry, Mechanical Engineering, Applied Economy  (หลักสูตรปริญญาเอก ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต ต้องมีใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (หรือใบรับรองการจบ) ต้องมีความสามารถด้านภาษา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 6521

 

สถาบันจีน-ไทย ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยหูหนาน (Hunan University)

1. ทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

1.1 จำนวน 5 ทุน (ทั้งนี้ จำนวนทุนและผู้ได้รับทุนที่แน่นอนนั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานของประเทศจีนอีกครั้ง สถาบันจีน-ไทย เป็นเพียงหน่วยงานคัดกรองในเบื้องต้นแล้วส่งผลไปให้หน่วยงานที่จีนคัดเลือกในรอบถัดไป)

1.2 สาขาวิชาที่สามารถสมัครได้

               1.2.1 ป.โท หลักสูตรจีน และ หลักสูตรอังกฤษ: Business Administration, Computer Science and Technology, Applied Economy

               1.2.2 ป.เอก หลักสูตรจีน และ หลักสูตรอังกฤษ: Business Administration, Computer Science and Technology, Chemistry, Mechanical Engineering, Applied Economy

2. คุณสมบัติผู้สมัครทุน

       2.1 นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 หรือศิษย์เก่า ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยรังสิต

       2.2 สัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นๆ ยกเว้นสัญชาติจีน สุขภาพแข็งแรง ผู้สมัครเรียนป.โท อายุไม่เกิน 35 ปี  ผู้สมัครเรียนป.เอก อายุไม่เกิน 40 ปี

       2.3 ต้องมีใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (หรือใบรับรองการจบ)

       2.4 ต้องมีความสามารถด้านภาษา

                 2.4.1 สำหรับนักศึกษาที่สมัครหลักสูตรอังกฤษ

                 - ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีเอกสารทางการรับรองว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

                 - ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องผ่านการสอบ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80

หรือ หรือผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่มีระดับคะแนนในเกณฑ์ที่เทียบเท่ากันได้ 

                 2.4.2 สำหรับนักศึกษาที่สมัครหลักสูตรจีน

                 - ต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5

3. สิทธิที่ได้รับ

       3.1 ยกเว้นค่าเล่าเรียน (รวมถึงค่าลงทะเบียน)

       3.2 ยกเว้นค่าที่พัก

       3.3 ยกเว้นค่าประกันสุขภาพ

       3.4 ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ป.โท คนละ 3,000 หยวน/เดือน ป.เอก คนละ 3,500 หยวน/เดือน

4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ต้องยื่นทุกคน)

      4.1 ประวัติส่วนตัว (Resume) ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ฉบับ

      4.2 จดหมายรับรองฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย จากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ (หากเป็นศิษย์เก่าไม่ต้องใช้)

      4.3 สำเนา Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (ต้องมี GPA 3.00 ขึ้นไป สามารถใช้ฉบับที่โหลดจากระบบ Intranet ได้)

      4.4 สำเนาหลักฐานใบแสดงวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ สำหรับนักศึกษาที่กำลัง     

            ศึกษาอยู่ ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (ใบรับรองสามารถขอจาก สำนักงานทะเบียน)

      4.5 เอกสารด้านภาษา

            4.5.1 เอกสารทางการรับรองว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือ สำเนาผลสอบ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 หรือผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่มีระดับคะแนนในเกณฑ์ที่       เทียบเท่ากันได้  (กรณีสมัครหลักสูตรอังกฤษ)  

            4.5.2 สำเนาผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 (กรณีสมัครหลักสูตรจีน)

5. เอกสารที่ใช้สำหรับผู้ได้รับทุน (หากได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุน ภายหลังการสัมภาษณ์)

**หมายเหตุ**  เอกสารทุกอย่างต้องมี 2 ชุด คือ ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด

      5.1 ใบสมัครทุน ผู้ได้รับทุนต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์

        http://www.campuschina.org (เข้าไปแล้วคลิก Application Online ประเภทโครงการ เลือก B เลือก      

        Hunan University รหัสคือ 10532) กรอกเสร็จแล้วปริ๊นต์ออกมา

      5.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดฉบับภาษาอังกฤษ (ใช้เฉพาะสำเนา 2 ชุด) หากเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน           มหาวิทยาลัย ต้องมีหนังสือรับรองการจบจากมหาวิทยาลัย หากกำลังทำงานอยู่ ต้องมีหนังสือ    รับรองการทำงานจากนายจ้าง                     

      5.3 Transcriptฉบับภาษาอังกฤษ  

      5.4 แผนการเรียนหรือวิจัย ไม่น้อยกว่า 800 คำ เขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ  

      5.5 จดหมายแนะนำ (Recommendation letter) ที่เขียนโดยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของ   ประเทศผู้สมัครทุน 2 คน 2 ฉบับ(คนละฉบับ) เขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ (เขียนเป็น      จดหมายทางการพร้อม วิธีติดต่อของศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ผู้แนะนำ รวมถึงเบอร์           โทรศัพท์ ที่อยู่และอีเมล์)

      5.6 ใบตรวจสุขภาพสำหรับคนต่างชาติ โรงพยาบาลต้องกรอกข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษ และประทับตรา          ทับบนรูปภาพด้วย ผู้สมัครต้องตรวจให้ครบทุกรายการตามที่กำหนด (ใบตรวจสุขภาพใช้เฉพาะ     สำเนา 2 ชุด ตัวจริงเก็บไว้ที่ผู้สมัคร)

      5.7 สำเนาหนังสือเดินทาง  

      5.8 ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สถาบันจีน-ไทยจะออกใบส่งตัวให้ เนื่องจาก         ต้องใช้เวลาหลายวัน สามารถส่งทีหลังได้)

      5.9 เอกสารด้านภาษา

             5.9.1 เอกสารทางการรับรองว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือ สำเนาผลสอบ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 (กรณีสมัครหลักสูตรอังกฤษ)  

             5.9.2 สำเนาผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 (กรณีสมัครหลักสูตรจีน)

6. วิธีการสมัคร

นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สนใจสมัครทุนการศึกษา โปรดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ตามข้อ 4)

นำมายื่นที่สถาบันจีน-ไทย ณ ชั้น 2 ศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ที่อยู่ดังนี้

Ms. Heni Qin

Chinese - Thai Institute of Rangsit University

52/347 Muang-Ake, Paholyothin 87 Road, Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000

ต้องส่งถึงเราภายในวันที่ 8 เมษายน 2563  ก่อน 12.00 น.  

       ติดต่อสอบถามได้ที่: คุณน้ำชา เบอร์ภายใน 6521  สายนอกโทร 02-997-2200 ต่อ 6521

       การสัมภาษณ์:

       สถาบันจีน-ไทย จะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกครั้ง

       เพื่อให้มาสัมภาษณ์วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

       ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต


 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA