ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ภาควิชาเคมี คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ” ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ” ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 304 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4/1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสอนจากประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์เคมี และนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ค่าสมัครท่านละ 1,800 บาท (รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ผลงานที่ทำในคลาส (สบู่ซักผ้า 2 ก้อน สบู่น้ำมัน 10 ก้อน สบู่ฝังลายเดคูพาจ 2 ก้อน) พร้อมเอกสารสูตร และอุปกรณ์การทำสบู่ 1 ชุด มูลค่ารวมกว่า 1,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-9121-7704, 08-4017-4570
 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA