รายชื่อชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำปีการศึกษา 2556
 
 

ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ( จำนวน 9 ชมรม )

      ชมรมสายใยหัวใจพี่น้อง
      ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ชมรมศึกษาและพัฒนายุวชน
      ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
      ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
      ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
      ชมรมราชประชานุเคราะห์
      ชมรมทักษิณสัมพันธ์
      ชมรม Eco Projecter

ชมรมฝ่ายวิชาการ (จำนวน 5 ชมรม )

      ชมรมภาษาจีน
      ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
      ชมรมภาพถ่าย
      ชมรมภาษาอาหรับ
      ชมรมภาษาญี่ปุ่น

ชมรมฝ่ายกีฬา (จำนวน 6 ชมรม)

      ชมรมฟุตซอล
      ชมรมฟุตบอล
      ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง
      ชมรมวอลเลย์บอล
      ชมรมบาสเกตบอล
      ชมรมยูโด

ชมรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 10 ชมรม)

      ชมรมดนตรีไทย
      ชมรมพุทธศาสตร์
      ชมรมคริสเตียน
      ชมรมไทยลูกทุ่ง
      ชมรมศิลปะการแสดงละครเวที
      ชมรมมุสลิม
      ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
      ชมรมดนตรีสากล
      ชมรมนาฏศิลป์ไทย
      ชมรมศิลปะแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยรังสิต