มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
___

โทรศัพท์ : 0 2997 2200
แฟกส์ : 0 2791 5577
อีเมล info@rsu.ac.th

รับสมัครนักศึกษา
0 2791 5510 - 15


วิทยาลัยแพทยศาสตร์
สถาบันร่วมผลิตแพทย์
___

โทรศัพท์ : 0-2354-4725, 0-2644-7000 ต่อ 2709
แฟกส์ : 0-2354-4726

 

คณะทันตแพทยศสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 12
___

0-2997-2200-30 ต่อ 4312, 4318
แฟกส์ ต่อ 4321

 

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ห้อง 204
___

0-2997-2200 ต่อ 1420, 1422
แฟกส์ ต่อ 1403

 

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ห้อง 408
___

0-2997-2200 ต่อ 1443, 1489
แฟกส์ ต่อ 1493

 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ห้อง 105
___

0-2997-2200 ต่อ 1412, 1414
แฟกส์ ต่อ 1417

 

คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ห้อง 505
___

0-2997-2200 ต่อ 1453
แฟกส์ ต่อ 1481

 

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ห้อง 303
___

0-2997-2200 ต่อ 1437
แแฟกส์ ต่อ 1451

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 7 ชั้น 1
___

0-2997-2200 ต่อ 5161
แฟกส์ ต่อ 5160

 

คณะทัศนมาตรศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 1 ห้อง 2
___

0-2997-2200 ต่อ 4419-20

 

สถาบันการบิน
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 12M
___

0-2997-2200 ต่อ 4107
แฟกส์ ต่อ 4108

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ห้อง 210
___

0-2997-2200 ต่อ 3393-5 
แฟกส์ ต่อ -

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11
___

0-2997-2200 ต่อ 4061, 4075
แฟกส์ ต่อ 4076

 

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5/1
___

0-2997-2200 ต่อ 3432
แฟกส์ ต่อ -

 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5/1
___

0-2997-2200 ต่อ 3432
แฟกส์ ต่อ -

 

คณะเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5/1
___

0-2997-2200 ต่อ 3432
แฟกส์ ต่อ -

 

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15
___

0-2997-2200 ต่อ 4671-5 
แฟกส์ 4676

 

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ห้อง 213
___

0-2997-2200 ต่อ 1221, 1223
แฟกส์ ต่อ 1222

 

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ห้อง 502
___

0-2997-2200 ต่อ 1249
แฟกส์ ต่อ 1264

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2
___

0-2997-2200 ต่อ 1218
แฟกส์ 0-2533-9697

 

ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
___

0-2997-2200-30 ต่อ 1275, 1276
แฟกส์ ต่อ 1277

 

สถาบันการทูต และการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 12
___

0-2997-2200 ต่อ 4090
แฟกส์ ต่อ 4091

 

รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
___

0-2997-2222 ต่อ 1336
แฟกส์ ต่อ -

 

วิทยาลัยรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
___

0-2997-2200-30 ต่อ 1266
แฟกส์ ต่อ 1216

 

สถาบันภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ห้อง 603
___

0-2997-2200-30 ต่อ 4045, 4051
แฟกส์ ต่อ 4047

 

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ห้อง 302
___

0-2997-2200 ต่อ 1042, 1045
แฟกส์ ต่อ 1076

 

คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ห้อง 112
___

0-2997-2200 ต่อ 1027
แฟกส์ ต่อ 1013

 

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 1
___

0-2997-2200 ต่อ 1038, 1032
แฟกส์ 0-2533-9695

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 11
___

0-2997-2200 ต่อ 4137-9 
แฟกส์ ต่อ 4136

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 6 ห้อง 401
___

0-2997-2200 ต่อ 3617
แฟกส์ ต่อ 3618

 

คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 6 ห้อง 505
___

0-2997-2200 ต่อ 3631
แฟกส์ ต่อ 3567

 

คณะดิจิทัลอาร์ต
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 6 ห้อง 505
___

0-2997-2200 ต่อ 5201
แฟกส์ ต่อ 5200

 

วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 10 ชั้น 9B, 10
___

0-2997-2200 ต่อ 6262
แฟกส์ ต่อ 6263

 

RSU Cyber University
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 2
___

0-2997-2200 ต่อ 3245
แฟกส์ ต่อ 3243

 

International Chinese College
มหาวิทยาลัยรังสิต
___

0-2791-4111

 

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 2
___

0-2997-2200 ต่อ 4012, 4017 
แฟกส์ 4016

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 2
___

0-2997-2200 ต่อ 4001-4005