สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
      ชมรมศิษย์เก่าสาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (BMI RSU)
      ศิษย์เก่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ศิษย์เก่าวิศวะสิ่งแวดล้อม
      ศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์
      ศิษย์เก่าคณะศิลปะและการออกแบบ รุ่น21
      ศิษย์เก่าคณะบัญชี
      ศิษย์เก่านวัตกรรมสังคม
      ภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
      วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยรังสิต
      ปริญญาโทิ มหาวิทยาลัยรังสิต
      ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
      การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
      นิเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
      แฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
      วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
      เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
      Cit Rsu
      SmartTeam Rsu
      เราขอท้า ชาวรังสิต บน Facebook ถึง 100,000 คนก่อน ม. อื่น
      ไอทีสามร้อยหกสิบองศา ไอที ม.รังสิต
      ชมรม อีสาน แห่งม.รังสิต
      การตลาด ม.รังสิต
      MBA Rangsit University (ศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต)
      ชมรมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยรังสิต
      ศูนย์นักศึกษาทุนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
      ชมรมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต