ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (หลักสูตร 2.5 ปี) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (หลักสูตร 2.5 ปี) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (หลักสูตร 2.5 ปี) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2567

- ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบ Scan QR Code เข้าไปที่ LINE Official คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเข้ากลุ่ม LINE สำหรับผู้เข้าสอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) (หลักสูตร 2.5 ปี) และนัดหมายเวลาสอบ

download