ม.รังสิต เปิดรับสมัครนศ.ทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 10 ทุน

 

          มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 10 ทุน มีคุณสมบัติดังนี้

 

            1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชา ที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2567 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

 

            2. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้าน Youtuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตนเองบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instagram,  Twitter, Tiktok,  Youtube

 

            3. เป็นผู้มียอดติดตาม/ ยอดไลค์ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ตามเกณฑ์การพิจารณาทุน ได้แก่ Facebook, Instagram,  Twitter, Tiktok,  Youtube

 

            4. มีไอเดียดีและมีทักษะเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์และน่าติดตาม

 

            5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

            6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

            ทั้งนี้ ยกเว้นคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการบิน และวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th