ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยครูสุริยเทพวิทยาลัยครูสุริยเทพ
Suryadhep Teachers College


แผ่นพับวิทยาลัยครูสุริยเทพ


  วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
Suryadhep Teachers College, Rangsit University
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชา ดังนี้
Master of Education Programs with three specializations:
(1) Bilingual Education,
(2) Curriculum and Instruction, and
(3) Educational Administration
www.rsu.ac.th/education
            

1. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual Education หรือ English Programme เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

M. Ed. Program in Bilingual Education is to develop graduates into highly competent educational practitioners in Bilingual Education.

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอนเป็นงานหลักของสถานศึกษาทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน หรือสถานศึกษาเฉพาะทางที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ตามความ ต้องการของสังคมการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาขาดความเข้าใจในหลักการทางวิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติและวิธีการ เรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก

M. Ed. Program in Curriculum and Instruction is to develop teachers and educational practitioners to be able to use the learner-centered approach to teaching and support learners for their best possible achievements.

3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา ที่จะประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ ความรู้สู่การปฏิบัติวิชาชีพโดยมีสมรรถนะและคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์

M. Ed. Program in Educational Administration is to develop and support educational practitioners and administrators into graduates who can manage and lead their organization effectively.

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ชื่อหลักสูตร    
ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program
 
หลักสูตร  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
1. แบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)  
    1.1 ศึกษารายวิชา (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 48 หน่วยกิต
    1.2 วิทยานิพนธ์  
2. แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)  
     2.1  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
     2.2  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนักการศึกษามืออาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพและวิชาการที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคการปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เห็นความเชื่อมโยงของมิติต่างๆ ทางด้านนโยบายการศึกษาของชาติ สังคม การเมือง เทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศ การเป็นสังคมนานาชาติ

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับผู้เรียนที่ประสงค์จะเป็นผู้สอนระดับอุดมศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ประกอบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความขาดแคลนบุคลากรวุฒิปริญญาเอกด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีลักษณะ ดังนี้
    1.มีความรู้ในหลักการและแนวปฏิบัติทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบันการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย การพัฒนาองค์การ การวางแผน และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
    2.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เชิงลึก การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา รวมทั้งการจัดการความรู้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้วงการศึกษาของประเทศไทย โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือและใช้การวิจัยเป็นฐาน
    3.เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาไทย เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
    4.เป็นผู้มีความสามารถในการเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีกับงานด้านการศึกษาในบริบททางสังคมไทย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้

Ed. D. Doctor of Education Program

Philosophy
Ed. D. Program in Educational Studies aims at developing graduates into high-quality professional educators who can lead and innovate in educational practices and research. As visionary educational leaders, they can contribute to development of the country in the areas of the Education Reform, and particularly cope with changes in dimensions of society, politics, educational technology and internationalization.

Objectives
Ed. D. Program in Educational Studies aims at producing graduates with the following characteristics:
(1) Knowledgeable in educational theories and applications, research in education, leadership in organizational management, planning and adjustment for change.

(2) Skilled in innovating and developing an in-depth body of knowledge and knowledge management , as well as using research and educational technology as tools for educational practices and professional contributions to the Education Reform of the country.

(3) Visionary as educational leaders with determination in educational development that integrates Thainess into conflict management, tolerance for differences in viewpoints and ethical resolutions.

(4) Competent and strategic in interpolating educational innovations, educational technology, and professional standards for well-being of the Thai educational context.

Curriculum Structure

Plan 1.1 Dissertation 48 credits
Plan 2.1 Course work 12 credits and dissertation 36 credits

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1275, 1276
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 1277
Website: www.rsu.ac.th/education

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA