ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
School of Politics, Economic and Globalization


แผ่นพับวิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์


  วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
School of Politics, Economic and Globalization 
www2.rsu.ac.th/PUBLIC-GOVERNACE
            
ปรัชญาวิทยาลัย
            กิจการของบ้านเมืองหรือประเทศนั้นต้องอาศัยรัฐบาลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมร่วมกันนำพาประเทศไปด้วยวิสัยทัศน์ ความคิด และทฤษฎีที่เน้นความเป็นเลิศ นำยุค นำสมัย และสอดคล้องกับความเป็นจริง การเรียนการสอนของวิทยาลัยมุ่งผลิตนักศึกษาออกไปเป็นผู้นำแก่ภาครัฐและภาคสังคมสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ การทูตและการต่างประเทศ รัฐศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ที่เน้นความช่ำชองในแต่ละศาสตร์หรือแต่ละวิชาชีพของตน แต่ขณะเดียวกันจะให้รอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับการฝึกฝน และบ่มเพาะในภาคปฏิบัติด้วย ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะมุ่งเน้นให้รู้จักคิดค้น สร้างสรรค์งาน ชอบการค้นคว้าวิจัย และสามารถนำงานวิจัยทั้งหลายไปใช้ในการทำงานได้
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science (B. Pol. Sc.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์  ภักดีวงศ์  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
 
โครงสร้างหลักสูตร
 (เน้นด้านการเมืองการปกครอง)
 
แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
    • ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ
    • ข้าราชการและพนักงานฝ่ายการปกครองท้องถิ่น
    • ข้าราชการตำรวจและทหาร (สายวิชาการ-ธุรการ)
    • นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น
    • เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
    • พนักงานบริษัทเอกชนด้านการบริหารงานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์
           
สถานที่เรียน
    อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก  ปทุมธานี
 
 
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (The Institute of Diplomacy and International Studies)
นายสมปอง สงวนบรรพ์  คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
M.A. Program in Diplomacy and International Studies
 
หน่วยกิตและแผนการศึกษา
            Plan A
8 Core Course (4 credits per course; total of 32 credits)
                        Thesis : (16 credits)
                        Oral Examination
                        Publication of thesis in an academic journal
            Plan B (No thesis)
                        8 Core Course (4 credits per course; total of 32 credits)
                        3 Elective Courses (4 credits per course; total of 12 credits)
                        Independent Studies (4 credits per course; total of 4 credits)
                        Comprehensive Examination
           
สถานที่เรียน
            อาคาร 11  มหาวิทยาลัยรังสิต   
 
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ  คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
           
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Master of Public Administration)
 
หน่วยกิตและแผนการศึกษา
                        หลักสูตรมีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
                        มีแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่
                        แผน ก. ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
                        แผน ข. ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
            จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ (ที่ ก.พ. รับรอง)
 
วัน เวลาเรียน
                        เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.
                        ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม
                        ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนธันวาคม - พฤษภาคม
                        ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
 
สถานที่เรียน
                        อาคารประสิทธิรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก  ปทุมธานี
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (Ph.D.Public Administration)
การศึกษาเป็นระบบทวิภาค ประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคและภาคฤดูร้อน 1 ภาค
นักศึกษาต้องศึกษาให้สำเร็จโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี
 
โปรแกรมการศึกษา
            นักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์(Public Administrtation) โดยตรง จะเข้าศึกษาในหมวด
วิชาบังคับและวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรัชญาและวิธีวิจัย 12 หน่วยกิต
                        และทำดุษฎีนิพนธ์ในหมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 63 หน่วยกิต
 
นักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาโทจากสาขาอื่น ต้องศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานจำนวนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักศึกษาบางรายอาจจะศึกษาหมวดวิชาเสริมพื้นฐานโดยความยินยอมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้อำนวยการหลักสูตร
           
สถานที่เรียน
                        อาคารประสิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี
 
หลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
พ.ต.ต. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานบริหารหลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
(Master of Public Administration Criminology and Criminal Justice Administration)
 
โครงสร้างหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
     แผน ก. แบบ ก.2 (การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
    แผน ข. (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
 
ระบบการศึกษา
     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทำการสอนนอกเวลาราชการ เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
           
สถานที่เรียน
            ศูนย์ศึกษาสาทรธานี  มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 7-8  อาคารสาทรธานี 1 ถนนสาทรธานีเหนือ
 
การรับสมัคร
            สมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร 0-2791-5500 -5510 หรือ www.rsu.ac.th/grad
            www.facebook.com/rangsituniversity

 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA