ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
อธิการกิตติคุณวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
เลขานุการ : นางสาวปาณิสรา ผลบุญ
โทรศัพท์ : 0-2354-4725, 0-2644-7000 ext. 40909
โทรสาร : 0-2354-4726
อีเมล์ : suravit.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/medicineวิทยาลัยแพทยศาสตร์
อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
เลขานุการ : นางสาวปาณิสรา ผลบุญ
โทรศัพท์ : 0-2354-4725, 0-2644-7000 ext. 40909
โทรสาร : 0-2354-4726
อีเมล์ : jedchok@gmail.com
เว็บไซต์ : medicine.rsu.ac.thวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext 5155
โทรสาร : 0-2997-2200 ext 5160
อีเมล์ : wicharngi1951@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/orientalmedวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext 5155
โทรสาร : 0-2997-2200 ext 5160
อีเมล์ : parnthep.p@gmail.com
เว็บไซต์ : orientalmed.rsu.ac.thวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
เลขานุการ : นายอภินัทธ์ สุนทรรัตนารักษ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1465
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1403
อีเมล์ : thanapat.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : rsupharmacy.rsu.ac.thวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
ศ.คลินิก พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 etx. 4317-8
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext. 4321
อีเมล์ : suchada@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : https://171.102.216.82/dental/พยาบาลศาสตร์
คณบดีบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม
เลขานุการ : คุณวาสนา บุญมี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1489
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1493
อีเมล์ : ampaporn@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : nurse.rsu.ac.thวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
เลขานุการ : คุณจีรนันท์ ทองแป้น
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1412-4
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1417
เว็บไซต์ : www.sciencersu.comกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
เลขานุการ : คุณสมชนก หงษ์ทอง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1453, 1483
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1512
อีเมล์ : worachat@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : ptsm.rsu.ac.thเทคนิคการแพทย์
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
เลขานุการ : คุณเครือวัลย์ คุ้มครอง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1437,1451,1480
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1451
อีเมล์ : yaowaluk@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : medtech.rsu.ac.thทัศนมาตรศาสตร์
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
เลขานุการ : คุณเมธี จรัสอรุณฉาย
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4470
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4471
อีเมล์ : jenchitr@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.optometry-rsu.comรังสีเทคนิค
คณบดีคณะรังสีเทคนิค
รศ.มานัส มงคลสุข
เลขานุการ : พรรณสุภา กาญจน์สมรส


วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
รศ.นันทชัย ทองแป้น
เลขานุการ : รัชนี เสาร์สุวรรณ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1428
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1408
อีเมล์ : nuntachai.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : bme.rsu.ac.th


มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว
เลขานุการ : คุณหทัยรัตน์ พงษ์ศิริ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4679
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4676
อีเมล์ : anusorn@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : ca.rsu.ac.thวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
เลขานุการ : คุณหทัยรัตน์ พงษ์ศิริ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4679
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4676
อีเมล์ : grit.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : ca.rsu.ac.thสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
คณบดีกิตติคุณสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ext.1048
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext. 1031
เว็บไซต์ : publicad.rsu.ac.thสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ext.1048
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext. 1031
เว็บไซต์ : publicad.rsu.ac.thวิทยาลัยศิลปศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว
เลขานุการ : คุณกัลยาณี รองนาค
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext.1223
โทรสาร : 0-2997-2200 ext.1222
อีเมล์ : piyasuda@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/libartsนิติศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ
เลขานุการ : คุณเชฏฐ คำวรรณ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext.1271
โทรสาร : 0-2997-2200 ext.1264
อีเมล์ : vicha.m@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : law.rsu.ac.thวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
คณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา
เลขานุการ : คุณณัฐพร ไกรยวงค์
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ext. 1238
โทรสาร : 0-2533-9697
อีเมล์ : suriyasai1@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.csirsu.comวิทยาลัยครูสุริยเทพ
คณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1275-6
โทรสาร : 0-2997-2200 ext.1277
อีเมล์ : malivan@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/educationสถาบันภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
รศ.สุชาดา นิมมานนิตย์
เลขานุการ : คุณกนกวรรณ พรถนอมวงศ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ext.4045
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext.4047
อีเมล์ : suchada.n@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : reli.rsu.ac.thสถาบัน Gen.Ed.
คณบดีสถาบัน Gen.Ed
วิทูล ทิพยเนตร


อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
เลขานุการ : คุณสวิตตา วงศ์ภาคำ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1283
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1283
อีเมล์ : thamavit.t@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : cja.rsu.ac.thรัฐศาสตร์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ศ.ดร.วีระ สมบูรณ์
เลขานุการ : คุณจรัสศรี สุกราสัย
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ext.1266
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext. 1216
เว็บไซต์ : polsc.rsu.ac.thสถาบันการทูตและการต่างประเทศ
คณบดีสถาบันการฑูตและการต่างประเทศ
นายสมปอง สงวนบรรพ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4087
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4091
อีเมล์ : sompong.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : idis.rsu.ac.th


ศิลปะ - การออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
คณบดีกิตติคุณคณะดิจิทัลอาร์ต
นายอํานวยวุฒิ สาระศาลิน
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 5210
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 5200
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/digitalดิจิทัลอาร์ต
คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต
นายนัฐวุฒิ สีมันตร
เลขานุการ : คุณณปภัช สุขฤทธิ์เมธา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 5210
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 5200
อีเมล์ : nuttavut.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : digital.rsu.ac.thวิทยาลัยการออกแบบ
คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรดา ไวยาวัจมัย
เลขานุการ : คุณชฏารัตน์ บุญถนอม
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 3631
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 3567
อีเมล์ : collegeofdesign@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.artanddesignrangsit.comสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางมัลลิกา จงศิริ
เลขานุการ : คุณจันทิมา ยศผักแว่น
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext 6612-6619
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 6615
อีเมล์ : mallika.j@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : sites.google.com/rsu.ac.th/archrsuวิทยาลัยดนตรี
คณบดีวิทยาลัยดนตรี
รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ
เลขานุการ : คุณศุภพร สุขะตุงคะ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 6269,6262
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 6263
อีเมล์ : denny@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : music.rsu.ac.th


วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
สถาบันการบิน
คณบดีสถาบันการบิน
พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4104-7
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4108
อีเมล์ : katatip@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : pilot.rsu.ac.thวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สูยะโพธ
เลขานุการ : คุณสุณี ลี้วิริยะไพฑูรย์
โทรศัพท์ : 02-997-2200-30 ext. 3221, 3223, 3229
โทรสาร : 02-997-2200-30 ext. 3230, 02-5339472
อีเมล์ : apiwat.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : engineer.rsu.ac.thวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
เลขานุการ : คุณนงนุช ศิริสงวนวงศ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4061, 4075
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4076
อีเมล์ : chetneti@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : dit.rsu.ac.thวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ext 3431
โทรสาร : 0-2997-2200-30 ext 3430
อีเมล์ : pongsak.a@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cabนวัตกรรมเกษตร
คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร
รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ
เลขานุการ : คุณภูเบศร์ ขวัญมุณี
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 3428
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 3430
อีเมล์ : banyat.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cab/agriเทคโนโลยีอาหาร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร
ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย
เลขานุการ : คุณสุมาลี ทองดีเรียน
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 3429 , 3433
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 3430
อีเมล์ : varaporn@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/cab/food


เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
เลขานุการ : คุณสุภาลักษณ์ อดุลทิฐิพัชร
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1024
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1076
อีเมล์ : rujapa@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : rbs.rsu.ac.thวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
คณบดีวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
นายจรูญ เชดเลอร์
เลขานุการ : ดร.สิริวุฒิ รัศมีฉาย
โทรศัพท์ : 0-2791-6000 ext. 4137-9
โทรสาร : 0-2791-6000 ext. 4136
อีเมล์ : jeroen@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : hospita.rsu.ac.thวิทยาลัยการกีฬา
รักษาการคณบดีวิทยาลัยการกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์
เลขานุการ : นางสาวลดาวัลย์ น้อยเหลือ
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 3912
โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 3914
อีเมล์ : kaewkaew.9@gmail.comบัญชี
คณบดีคณะบัญชี
ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
เลขานุการ : คุณสมชาย พิมพ์แสง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 1055
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 1027
อีเมล์ : nimnuan@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : acc.rsu.ac.thเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
เลขานุการ : คุณวนิดา จรรยา
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext.1008,1038
โทรสาร : 0-2533-9695
เว็บไซต์ : econ.rsu.ac.th


หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
เลขานุการ : คุณอุไรวรรณ จุลพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4004-5
เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th/gradวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว
เลขานุการ : นัดดา กาญจนานนท์
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4012
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4016
อีเมล์ : kritsada@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : www.rsuip.orgInternational Chinese College (中国国际学院)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน
ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์
เลขานุการ : คุณสุดารัตน์ ไพรบึง
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ext. 4118
โทรสาร : 0-2997-2200 ext. 4118
อีเมล์ : kanjanita.s@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : icc.rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA