สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ : Office of Inventory Management
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ


สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ
Office of Inventory Management
 

สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ

Office of Inventory Management


สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรังสิต มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปัจจุบันสำนักงานบริหารและจัดการพัสดุมีบุคลากรจำนวน 10 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ ทำหน้าที่บริหารและควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ

ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนางานของสำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ มุ่งบริหารจัดการสนับสนุนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ทั้งด้านการให้บริการด้านการเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน เป็นการตอบสนองสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านงานทะเบียนทรัพย์สิน ได้จัดทำทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบ Bar Code ทรัพย์สินแบ่งแยกออกเป็นหมวด กลุ่มและประเภทเพื่อจัดทำ รายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต และส่งทบวงมหาวิทยาลัย ตลอดจน ด้านงบประมาณ ได้มีการตรวจสอบ ควบคุมการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปีการศึกษาปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์

ปรัชญา

ให้บริการ สนับสนุน คณะ/หน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน โดย ครอบคลุมภารกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยปณิธาน

สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ มีความมุ่งมั่นบริหารจัดการและพัฒนา เพื่อสนับสนุนและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุดวิสัยทัศน์

มุ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการที่ดี มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ในด้านการพัสดุพันธกิจ

สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรังสิต มีการพัฒนาระบบบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของทางมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง

  1. มุ่งสนับสนุน ควบคุมดูแลจัดหา พัสดุครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
  2. สนับสนุนข้อมูลและการบริการที่ดีในการส่งมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
  3. สร้างระบบงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องโปร่งใสและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด
  4. พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน และศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์
  1. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ตรวจสอบ จัดเก็บ โอนย้าย จำหน่าย และสำรองครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  2. จัดทำระบบด้านการจัดเก็บบันทึกข้อมูลทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน สร้างกระบวนการการปฏิบัติงาน และมาตรฐานด้านข้อมูลที่เชื่อถือได้ ควบคุม จัดสรร ตรวจสอบงบประมาณ ปรับปรุงการบริการ เบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
  3. พัฒนาระบบการบริหารงานของสำนักงานบริหารและจัดการพัสดุให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี
  4. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรเพื่อการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน สร้างเสริมทัศนคติ วัฒนธรรม และการทำงานเป็นทีมเพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดตั้งสำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ เพื่อให้การสนับสนุนและบริการทางด้านบริหาร ด้านวิชาการ โดยมีหน้าที่จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุได้แบ่งการปฏิบัติงาน ออกเป็น 3 งาน ดังนี้ คืองานบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์

มีหน้าที่รับผิดชอบ ในด้านการควบคุมดูแลบันทึกจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจตรวจสอบ จัดหา โอนย้าย รับคืน ขายทอดตลาด โดยได้แบ่งส่วนงานดังต่อไปนี้

  1. งานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ มีหน้าที่ดำเนินการสำรวจ ตรวจนับร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัย ว่ามีทรัพย์สินถูกต้องตามทะเบียน พัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญหายหรือไม่ เพื่อจัดทำทะเบียนโดยแบ่ง ตามหมวด/กลุ่ม/ประเภท และกำหนดติดรหัสบาร์โค้ดทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
  2. งานจัดหารับคืนโอนย้ายและขายทอดตลาด มีหน้าที่ดำเนินการประสานงานจัดหา ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่หน่วยงานคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กรณีได้รับการจัดสรรหรือสั่งซื้อใหม่ หรือกรณีเมื่อมีการแจ้งส่งคืน ขอโอนย้าย หรือรับคืนทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของสำนักงานบริหารและจัดการพัสดุต่อไป

 

งานบริการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการ สั่งซื้อ ตรวจรับ และจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานที่ขอเบิก โดยผ่านระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์ และทำการบันทึกการรับ-เบิกพัสดุในระบบ Navision Axapta (Post Packing Slip) ที่ขออนุมัติซื้อ และจัดทำรายงานสรุปยอดวัสดุสำนักงาน และให้คำแนะนำในการใช้งานระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์งานเลขานุการและบริหารสำนักงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสาร งานธุรการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล จัดหา ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน และการประสานงานทั่วไป ตรวจสอบ ควบคุม ตัดจ่ายการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จัดทำสรุปยอดตัดงบประมาณ ประจำเดือนของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานบัญชี เพื่อดำเนินการต่อไปโครงสร้างการบริหารงานจำนวนบุคลากร

สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุมีบุคลากรประจำสำนักงานทั้งหมด 10 คน ซึ่งมีหน้าที่และเบอร์ติดต่อดังนี้นายภุชงค์ ภูธนกิตติ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ติดต่อ : 02-997-2200 ต่อ 3831
นายณัฐพัชร์ อภิรักษ์นานนท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ติดต่อ : 02-997-2200 ต่อ 3830
นางวริษฏา ศรีเสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ เลขานุการสำนักงาน (รับผิดชอบ งานบริหาร / งานงบประมาณ)
ติดต่อ : 02-997-2200 ต่อ 3859
นายสุรเชษฐ์ เจริญบุญญาฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบ งานตรวจรับ / งานโอนย้าย – ส่งคืน / งานครุภัณฑ์ )
ติดต่อ : 02-997-2200 ต่อ 3833
นายนิรันดร์ ยังให้ผล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบ งานตรวจรับ / งานโอนย้าย – ส่งคืน / งานครุภัณฑ์)
ติดต่อ : 02-997-2200 ต่อ 3832
นายวัชรชัย เลิศลบธาตรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบ งานตรวจรับ / งานโอนย้าย – ส่งคืน งานขายทอดตลาด / งานครุภัณฑ์)
ติดต่อ : 02-997-2200 ต่อ 3832
นางสาวรุจิพัชญ์ ศรีอยู่ยงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบ งานบริการเบิกจ่าย วัสดุ-อุปกรณ์)
ติดต่อ : 02-997-2200 ต่อ 3829
นายรัตนศักดิ์ เกิดเล็ก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบ งานตรวจรับ / งานโอนย้าย – ส่งคืน / งานครุภัณฑ์ / งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ติดต่อ : 02-997-2200 ต่อ 3857
นายปัณณ์ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบ งานตรวจรับ / งานโอนย้าย – ส่งคืน / งานครุภัณฑ์ / งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / งานปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
ติดต่อ : 02-997-2200 ต่อ 3856
นางสาววรพนิต ทรัพย์ถาวร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบ งานบริการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์)
ติดต่อ : 02-997-2200 ต่อ 3856


สถานที่ตั้ง

สำนักงานบริหารและจัดการพัสดุ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ที่อาคาร 13 ชั้น 1 ห้อง 101 และ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000รายละเอียดเพิ่มเติม Website: budget.rsu.ac.th/inventory


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA