สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา : Office of Student Affairs for Planning and Development
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา


สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
Office of Student Affairs for Planning and Development

 

สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
Office of Student Affairs for Planning and Development

ปณิธาน(Pledge)
สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพด้านการวางแผนและการสร้างกลไกลในการขับเคลื่อนฝ่ายกิจการนักศึกษาสู่เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี พ.ศ.2559 สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา "เป็นหน่วยงานสนับสนุนฝ่ายกิจการนักศึกษาด้านการวางแผนที่มีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลและการวิจัย เพื่อพัฒนาและให้บริการนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ"

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อเชื่อมโยงแผนกลยุทธฺของฝ่ายกิจการนักศึกษาสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับหน่วยงาน
3.เพื่อประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแก่หน่วยงานในฝ่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเเละการตัดสินใจของผู้บริหาร
5.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้

สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
ชั้น 2 ห้อง 205 อาคารนันทนาการ
โทร : 0-2997-2222 ต่อ 3906
WEBSITE : www.rsu.ac.th/sapd
E-mail : noppadon.p@rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA