ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา


สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
Office of Student Affairs for Planning and Development

 

สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
Office of Student Affairs for Planning and Development

ปณิธาน(Pledge)
สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพด้านการวางแผนและการสร้างกลไกลในการขับเคลื่อนฝ่ายกิจการนักศึกษาสู่เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี พ.ศ.2559 สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา "เป็นหน่วยงานสนับสนุนฝ่ายกิจการนักศึกษาด้านการวางแผนที่มีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลและการวิจัย เพื่อพัฒนาและให้บริการนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ"

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อเชื่อมโยงแผนกลยุทธฺของฝ่ายกิจการนักศึกษาสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับหน่วยงาน
3.เพื่อประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแก่หน่วยงานในฝ่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเเละการตัดสินใจของผู้บริหาร
5.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้

สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
ชั้น 2 ห้อง 205 อาคารนันทนาการ
โทร : 0-2997-2222 ต่อ 3906
WEBSITE : www.rsu.ac.th/sapd
E-mail : noppadon.p@rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA