ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ


สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ
Office of Business Incubation Center

 

ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

1.1 สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา เป็น หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา   มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม  ให้สามารถต่อยอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้  และให้การสนับสนุนในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม 

     ปัจจุบันศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้อำนวยการ คือ นางเบญจา สันติธนานนท์ ซึ่งบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชา คือ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของฝ่ายและของมหาวิทยาลัย

 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ปรัชญา

      ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม ที่มีโอกาสทางธุรกิจของบุคลากรและนักศึกษา จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน ให้สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

ปณิธาน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีปณิธานที่จะเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เผยแพร่ออกไปสู่สังคม 

วิสัยทัศน์ 

       ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ส่งเสริมนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคม

พันธกิจ  

1. สนับสนุนและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม  ให้สามารถต่อยอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้  

2. สนับสนุนในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม

 

วัตถุประสงค์

1.ให้การสนับสนุนในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม 

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ และสามารถแข่งขันในทางธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ 

3.จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต (Authorized Business Incubators) (ABI) โดยมหาวิทยาลัยจะต้องทำเรื่องขอจัดตั้งหน่วย ABI ไปที่สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้    และดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วย ABI โดยประสานงานกับสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้

(หน่วย ABI มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/ศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความเข็มแข็งทางธุรกิจ โดยสามารถสมัครเข้าอบรมและรับการบ่มเพาะธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ในหน่วย ABI  ที่เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่ ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อเสนอขอกู้เงินจากกองทุนตั้งตัวได้และสถาบันการเงิน นักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วย ABI ของมหาวิทยาลัย โดยจะได้รับการอบรมให้สามารถจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อให้สามารถยื่นกู้เงินจากกองทุนตั้งตัวได้และสถาบันการเงินของรัฐ)

4.จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ให้องค์ความรู้ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

5.พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น

 

แผนการดำเนินการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ได้กำหนดแผนการดำเนินการ ดังนี้ 

1.สนับสนุนและประสานงานในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

2.จัดอบรมให้บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ์ที่เกิดจากผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต (Authorized Business Incubators)  (ABI) โดยทำเรื่องขอจัดตั้งหน่วย ABI ไปที่สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้

4.ดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วย ABI โดยประสานงานกับสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้

5.ส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา เข้ารับการอบรม/สัมมนา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 

1.3 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

ภาระงานหลัก

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีภาระงานหลัก คือ 

1. สนับสนุนและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม  ให้สามารถต่อยอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ โดยทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน และให้การสนับสนุนในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม 

2. จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต (Authorized Business Incubators) (ABI) และดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วย ABI

3. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น

ความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามภาระงานหลักของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชา

 

1.4  โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

 

1.5 จำนวนบุคลากร

มีบุคลากรจำนวน  4  คน  คือ  

1.   นางศศิธร ปังศิริกุล       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ    

2.   นางสาวจันทร์เพ็ญ เพิ่มพูล       ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ 

3.   นางสาวมัตติกา วิเศษวงษา       ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ 

4.   นายกฤษณะ เลิศเกษตรวิทยา ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่

 

1.6 สถานที่ตั้ง

สำนักงานชั้น 2 ห้อง 237 อาคารวิษณุรัตน์ เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

(หมายเหตุ :  คาดว่าประมาณสิ้นปี 2557 จะย้ายสำนักงานไปที่ชั้น 3 ห้อง 338 อาคารวิษณุรัตน์)

 

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA