ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง


สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง
Office of Constructing Administration

ประวัติของสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมาเดิมมหาวิทยาลัยรังสิตมีโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ เป็นจำนวนมาก และได้มีการว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการ จนกระทั่ง เมื่อ ปีพ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยได้ซื้อพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย จำนวน 134 ไร่  กอปรกับการขยายตัวของนักศึกษาทำให้ต้องมีการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้การบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการไม่เพียงพอสำหรับการขยายตัวดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้ตั้งหน่วยงานขึ้น  เพื่อช่วยในการบริหารโครงการและประสานงานกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงแรก สำนักงานนี้เป็นสำนักงานพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างปกติของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งกลางปี พ.ศ. 2552 จึงได้มีการบรรจุหน่วยงานดังกล่าว ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการฝ่ายบริหาร เป็นผู้กำกับดูแลโดยตรง และเพื่อให้โครงการต่างๆ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่สุด จึงกำหนดให้มีการว่าจ้างผู้บริหารโครงการภายนอก เป็นควบคุมงานในแต่ละอาคาร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง

แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง

 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน
สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้บังคับบัญชา สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างมีผู้อำนวยการสำนักงานเป็นผู้รับผิดชอบกิจการของสำนักงานทั้งหมด มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพและเลขานุการ เป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการสำนักงาน โดยประสานงานและควบคุมดูแล กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งผู้ใช้งาน ผู้ออกแบบ ผู้บริหารโครงการ และผู้รับเหมา เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น

ปรัชญา (Philosophy)
บริหารความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพของงาน เวลาและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ภายใต้ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ปณิธาน (Pledge)
สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง มีปณิธานที่มุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการในการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งด้าน คุณภาพ เวลา และงบประมาณ และก่อให้เกิดประสิทธิผล ที่ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ด้วยกระบวนการที่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในระดับดีเยี่ยม

พันธกิจ (Mission)
สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างมีพันธกิจในการบริหารโครงการก่อสร้างให้สำเร็จ โดยคำนึงถึง คุณภาพของงาน และมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้งานให้สัมพันธ์กับระยะเวลา และงบประมาณ ภายใต้การดำเนินการที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนำหลักการบริหารโครงการ มาใช้ในการจัดการ และสร้างระบบข้อมูล เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามวิสัยทัศน์ของสำนักงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อวางแผนการดำเนินการ ทั้งด้าน เวลา งบประมาณ และวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

 1. เพื่อประสานงานกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบ ผู้ใช้งาน ผู้ควบคุมงาน

และผู้รับเหมา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ
3. เพื่อดำเนินการงานในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง ในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข
4. กำกับและควบคุมดูแลผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานแต่ละโครงการ

แผนการดำเนินงาน

 1. สร้างกระบวนการในการพิจารณาแบบตั้งแต่ขั้นต้น การจัดเตรียมข้อมูล เพื่อการ

ทำแบบร่าง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จนถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการขออนุญาต และประกวดราคา

 1. สร้างกระบวนการในการเบิกจ่ายค่าออกแบบให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสาร ในการเบิกเงินแต่ละงวด และจัดทำราคาค่าออกแบบ รวมทั้งงวดงานในการเบิกเงินที่เป็นมาตรฐานรวมทั้งลดขั้นตอนและกระบวนการในการเบิกเงินค่างวดงานค่าออกแบบ

 1. สร้างกระบวนการในการจัดการประกวดราคางานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

และเป็นธรรมกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา รวมทั้งกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณาทั้งคุณภาพ และราคา โดยใช้หลักการทางวิชาการ

 1. สร้างกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารโครงการของแต่ละอาคาร เพื่อให้ได้

          ผู้บริหารโครงการที่ดี

 1. สร้างกระบวนการในการตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาและผู้บริหารโครงการ

          ให้เป็นอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญา และประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย

 1. จัดทำเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา เงื่อนไขประกอบสัญญา ที่เป็นมาตาฐาน โดย

          แบ่งตามมูลค่าและประเภทของงานที่ประกวดราคา

 1. จัดทำข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดกลางของมหาวิทยาลัย

          เพื่อช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาในระยะยาว

 1. จัดทำข้อมูลราคาวัสดุ รวมทั้งราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเพื่อใช้ในการจัดทำ

          งบประมาณค่าก่อสร้าง และใช้เป็นฐานในการพิจารณาค่าออกแบบ และค่าควบคุมงาน โดยใช้
ข้อมูลจากศูนย์ประเมินทรัพย์สินไทย บัญชีราคาวัสดุและค่าแรง กระทรวงการคลัง และข้อมูล
จากอาคารที่เคยก่อสร้างมา

 1. วางแผนงานก่อสร้างหลักในภาพรวมโครงการ และแผนงานย่อยของแต่ละอาคาร

          พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานเพื่อสรุปต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างมีภาระงานหลักและความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการจัดทำแผนงานการก่อสร้าง ทั้งด้านเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ ทั้ง

          ภาพรวม  และ โครงการย่อย โดยประสานคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างของแต่ละอาคาร

 1. พิจารณาและจัดทำค่าใช้จ่ายในการออกแบบก่อสร้าง ดำเนินการประกวดราคา การ

          คัดเลือกผู้รับเหมา ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ควบคุมและกำกับดูแลการจ่ายค่าจ้างหรือ
ค่าใช้จ่ายของ โครงการ ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 1. ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโครงการ ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามสัญญาข้อตกลง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาหรือส่งข่าวสารต่างๆ ได้ที่

สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้อง 13-206 ชั้น 2 อาคาร13
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3822-3823 โทรสาร 0-2533-9688
E-mail : pm_rsu@yahoo.comปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA