สำนักหอสมุด : Office of Library
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักหอสมุด


สำนักหอสมุด
Office of Library

พันธกิจ
สำนักหอสมุด มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมุ่งเน้นการแสวงหาทรัพยากรสาร-สนเทศทุกรูปแบบ บริการที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ พร้อม ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ใช้ โดยจัดหารวบรวมวิเคราะห์เนื้อหา จัดทำรายการเพื่อสืบค้น และให้บริการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ให้มี ปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ และมีประสิทธิภาพสูง ตามมาตรฐานสากล

2. เพื่อพัฒนาแหล่งสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากร สารสนเทศทุกประเภทของบุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ และขจัดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ

3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสำหรับผู้ใช้ ให้สามารถใช้ทรัพยากร สารสนเทศร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาประเทศทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ
ในสำนักหอสมุด แยกประเภท ดังนี้
1. หนังสือตำราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
2. หนังสืออ้างอิง
3. หนังสือสำรอง และ หนังสือสำรองถาวร
4. เอกสารทางวิชาการ
5. วารสาร และนิตยสาร
6. หนังสือพิมพ์
7. จุลสาร
8. กฤตภาค
9. วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
10. สื่อโสตทัศน์ต่างๆ
11. เอกสารเผยแพร่ความรู้
12. เอกสารสำคัญและสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

การบริการ
สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ดังน
ี้ 1. บริการยืม-คืนหนังสือ ผู้ยืมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวของตนเองทุกครั้ง โดยนำหนังสือทาง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่รวม ทั้งงานปริญญานิพนธ์ งานวิจัย ติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 3

2. บริการหนังสือสำรอง
เป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งความจำนงขอให้ห้องสมุดจัดทำเป็นหนังสือสำรองแยกไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถใช้หนังสือได้ทั่วถึงกัน

3. บริการจองหนังสือ
กรณีที่ผู้ใช้หาหนังสือไม่พบเนื่องจากมีผู้อื่นยืมไป สามารถแจ้งความจำนง ขอจองได้ โดยเขียนลงในแบบฟอร์มการจอง พร้อมทั้งเก็บหลักฐานไว้เพื่อมาติดต่อขอ รับหนังสือที่จองภายใน 3 วัน นับจากวันที่ระบุไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ยืมไปก่อนส่งคืนล่าช้ากว่ากำหนด

4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีการใช้ OPAC การ ค้นหาหนังสือตามชั้นต่างๆ การใช้หนังสืออ้างอิง ช่วยเหลือแนะนำการศึกษาค้นคว้า เพื่อทำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ แนะนำข้อมูลแหล่งสารนิเทศให้ตรงต่อ ความต้องการของผู้ใช้ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์ประจำโต๊ะบริการ ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แผนกบริการ ชั้น 3 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 3265

5. บริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
เป็นบริการติดต่อขอสำเนาบทความในวารสาร จากห้องสมุดอื่นๆ กรณีที่ สำนักหอสมุดไม่มีชื่อวารสารเล่มที่ต้องการ โดยสำนักหอสมุดจะตรวจสอบรายการที่ ผู้ขอใช้ต้องการให้ว่าห้องสมุดใดมี และถ้าผู้ใช้ต้องการทางสำนักหอสมุดจะติดต่อดำเนินการสำเนาบทความนั้นๆ ให้ ซึ่งทางผู้ใช้จะต้องเสียค่าบริการในการถ่ายสำเนา บทความตามราคาค่าดำเนินการของห้องสมุดนั้นๆ ผู้ใช้จะได้รับบทความที่ต้องการ ภายใน 1-2 สัปดาห์ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ งานบริการสารสนเทศ แผนก บริการชั้น 3 โทร. 3255

6. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีในสำนักหอสมุด จากห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/รัฐ ที่อนุญาตหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เช่น สถาบัน AIT โดยแจ้งความจำนงเพื่อขอกรอกแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่งานบริการ ยืม-คืน ชั้น 3 บรรณารักษ์จะเป็นผู้ออกใบยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้นำไปติดต่อ ขอยืมหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ที่ห้องสมุดนั้นๆ โดยผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อมาขอใช้ บริการทุกครั้ง

7. บริการห้องหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ (และหอจดหมายเหตุ)
ให้บริการหนังสือที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชนิพนธ์ หนังสือที่เกี่ยวกับราชวงศ์และเกี่ยวกับพระองค์ท่านรวมทั้งอื่นๆ โดยเปิดให้บริการที่ชั้น 6 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

8. บริการงานปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
ให้บริการงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี งานวิจัย วิทยา-นิพนธ์ โดยสามารถยืมออกได้ เปิดให้บริการที่ชั้น 6 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

9. บริการถ่ายเอกสาร
ห้องสมุดได้จัดให้มีบริการถ่ายเอกสาร ที่บริเวณชั้น 3 ผู้ใช้สามารถใช้ บริการได้ตามเวลาทำการของสำนักหอสมุด

10. บริการแนะนำการอ่าน
การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศไว้ให้พร้อมสำหรับผู้ใช้ คือ การตรวจ ความเรียบร้อยถูกต้องของหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ ก่อนนำออกให้บริการ การจัดแสดงหนังสือใหม่ การจัดเก็บหนังสือที่มีผู้ใช้แล้วขึ้นชั้นหนังสือ การอ่านชั้นและตรวจหนังสือบนชั้นเพื่อความถูกต้อง นอกจากนั้นยังให้บริการช่วยเหลือแนะนำผู้ใช้ เกี่ยวกับการใช้หนังสือและห้องสมุด

11. บริการสื่อโสตทัศน์
สื่อโสตทัศน์ประเภทต่างๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง สไลด์ แผนที่ แผ่นดิสก์ ซีดี ชุดการสอน โดยจัดให้มีบริการยืมออกไปใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก สำนักหอสมุด ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์ แผนกบริการชั้น 2

12. บริการทางวิชาการ
การแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้บริการคู่มือประเภทต่างๆ ของทรัพยากร สารสนเทศที่สำนักหอสมุดมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ใช้สามารถช่วยตนเองได้ เช่น การแนะนำการใช้ห้องสมุด ซึ่งจัดทุกภาคการศึกษา การสอนการค้นคว้าข้อมูล แนะนำวิธีการใช้บริการ การจัดนิทรรศการเนื่องในวาระต่างๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีบริการนำชมสำนักหอสมุดให้กับแต่ละสถาบันที่ติดต่อขอมา

13. บริการจัดแสดงหนังสือใหม่
หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ จะถูกนำมาจัดแสดงไว้ที่ชั้นแสดงหนังสือใหม่ ชั้น 3 และชั้น 4 โดยจัดแยกตามสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยยังไม่อนุญาต ให้ยืม ยกเว้นที่เป็นฉบับซ้ำ จะนำขึ้นชั้นหนังสือเพื่อให้บริการยืมได้ตามปกติ

14. บริการบรรณานุกรมเฉพาะวิชา
บริการรวบรวมรายชื่อหนังสือ/สิ่งพิมพ์ และ website สาขาวิชาใดวิชา หนึ่งตามความต้องการสำหรับอาจารย์ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ โต๊ะบริการ ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 3 โทร. 3265

15. บริการฐานข้อมูล Medline (CD-ROM)
บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลของ Medline ข้อมูลที่ได้จะเป็น สาระสังเขปของบทความทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ผู้ใช้สามารถแจ้งความจำนง ได้ที่ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 3 โทร. 3255 เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ขอใช้บริการอยู่ในรูป CD-ROM ซึ่งมีให้บริการตั้งแต่ปี 1990-1198

16. บริการ Internet
เปิดให้บริการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้น ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการ โดยกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ ได้ที่ชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์

17. บริการสำหรับศูนย์บัณฑิตศึกษา
สำนักหอสมุด ได้จัดบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาปริญญาโทไว้ที่ อาคารฐานเศรษฐกิจ ถนนวิภาวดีรังสิต และอาคารสาทรธานี ถนนสาธร ซึ่งเป็น สถานที่ที่ใช้เป็นอาคารเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศจะประกอบ ไปด้วย หนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างพร้อมมูล นอกจากนั้นยังจัดให้มีวีดิทัศน์และอุปกรณ์ทันสมัยอื่นๆ ด้วย

สำนักหอสมุด จัดบรรณารักษ์ไปประจำตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน เพื่อให้บริการและคำแนะนำ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง การยืม หนังสือ และสื่อโสตทัศน์บางรายการจากสำนักหอสมุดไปให้นักศึกษา โดยไม่ต้องมายืมด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://library.rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA