สำนักงานจัดซื้อ : Office of Purchasing
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานจัดซื้อ


สำนักงานจัดซื้อ
Office of Purchasing

สำนักงานจัดซื้อ

1. สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

สำนักงานจัดซื้อ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2529 ตามโครงสร้างเดิมที่มีสถานะเป็นวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่าแผนกจัดซื้อและพัสดุในขณะนั้น ตั้งอยู่ที่อาคารประสิทธิรัตน์ ชั้น 1 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารประสิทธิพัฒนา ทั้งนี้ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 2 ส่วน ได้แยกแผนกจัดซื้อและพัสดุออกจากกัน โดยมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้ดูแล ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร และได้เปลี่ยนชื่อจากแผนกจัดซื้อเป็นสำนักงานจัดซื้อ และปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่อาคาร 13 ชั้น 3 มีผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการในการดำเนินงานของสำนักงาน ซึ่งสำนักงานจัดซื้ออยู่ในการกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร แต่ในปัจจุบันนี้ได้อยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2547

2. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ปรัชญา
พัฒนาระบบงาน บริหารโปร่งใส ร่วมใจบริการ

ปณิธาน
บริหารการจัดซื้อให้อยู่ในความถูกต้อง 5 ประการ คือ

1.1 คุณภาพที่ถูกต้อง
1.2 ปริมาณที่ถูกต้อง
1.3 ณ เวลาที่ถูกต้อง
1.4 จากแหล่งขายที่ถูกต้อง
1.5 ในราคาที่ถูกต้อง

วิสัยทัศน์
สำนักงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานด้านการบริหาร เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร
2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการให้บริการ
3. นำระบบซอฟแวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. จัดซื้อตามแผนงบประมาณประจำปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีพัสดุอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

2. ทำการซื้อในลักษณะที่ก่อให้เกิดการแข่งขัน รวมถึงการจัดหาผู้ขายที่เหมาะสมและเชื่อถือได้

3. เสาะแสวงหาคุณค่าที่ดีกว่าทั้งคุณภาพและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่ขอซื้อ

4. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย

แผนการดำเนินการ

1. ให้รวมการจัดซื้อทั้งหมด อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานจัดซื้อ

2. ให้มีการจัดส่งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วในแต่ละปีให้สำนักงานจัดซื้อ เพื่อเตรียมการจัดซื้อและประสานงานกับหน่วยงานที่ขอซื้อล่วงหน้าไว้ก่อน

3. นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้พัฒนาการทำงานให้เกิดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

3. ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

สำนักงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่ในการจัดซื้อสินค้าทุกประเภทให้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการควบคุมเอกสารการจัดซื้อทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบในความถูกต้องและโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการจัดซื้อที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของแต่ละคนได้

4. โครงสร้างการบริหารงานรายละเอียดเพิ่มเติม Website: www.rsu.ac.th/purchaseปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA