สำนักงานวางแผน : Office of Planning
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานวางแผน


สำนักงานวางแผน
Office of Planning


ขอบข่ายความรับผิดชอบ สำนักงานวางแผน เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายพัฒนา รับผิดชอบดำเนินงานและประสานงานนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาเสนอแนะเพื่อการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกหน่วยงานต่างๆ ตามความจำเป็น การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ อัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน จัดทำระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก

จัดทำระบบวิจัยองค์การ ติดตามประเมินผลโครงการและ แผนงานต่างๆ ดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการพิเศษหรือโครงการใหม่ซึ่งอยู่ในระยะพัฒนาจนกว่าจะมีความพร้อมที่ จะปฏิบัติงานได้เอง ประสานงานการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำ รายงานประจำปี โดยมี อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา เป็นผู้บังคับบัญชา มีผู้อำนวยการสำนักงานวางแผน เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ส่วนงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวางแผน แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ

1. งานวางแผนและประกันคุณภาพ

2. งานวิจัยสถาบัน

3. งานระบบสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://budget.rsu.ac.th/planปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA