ศูนย์กีฬาและสุขภาพ : Sports and Health Center
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ


ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
Sports and Health Center

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬาทั้งปวงของ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า "สุขภาพดี มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินทั้งปวง" กิจกรรมที่จัด ขึ้นมีทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมการกีฬา โดยมีหน้าที่จัดโครงการและงาน ด้านส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาเพื่อสุขภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาภายนอก และกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อเยาวชน รับผิดชอบ บริการและสวัสดิการกีฬา ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนกีฬา ฝึกอบรม สัมมนาทักษะทางกีฬา ทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษาทุนกีฬา บุคลากรของมหา- วิทยาลัย ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ สนาม อาคารสถานที่เกี่ยวกับการกีฬา เพื่ออำนวยความ สะดวกในด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเล่นกีฬา โดยทั่วกัน ศูนย์กีฬาและสุขภาพกำหนดนโยบายการพัฒนากีฬาออกเป็น 5 ด้าน คือ

1. การกีฬาขั้นพื้นฐาน เปิดอบรมกีฬาแต่ละประเภท ให้กับผู้ฝึกสอนและผู้ที่สนใจ การกีฬา

2. การกีฬาเพื่อสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์ ซึ่งสโมสรนักศึกษาและศูนย์กีฬาฯ เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามที่ชมรมเสนอจัด เช่น โครงการ แข่งขันฟุตบอลภายใน การแข่งขันบาสเกตบอล เป็นต้น

3. การกีฬาเพื่อมวลชน จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับ หน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันราชภัฏวไลอลงกรณ์ เทคโนโลยีราชมงคล มศว.องครักษ์ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเริ่มแข่งขันกีฬามาตั้งแต่ พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน โครงการแข่งขันกีฬากับสื่อมวลชน โครงการแข่งขันกีฬากับสถานีตำรวจย่านปทุมธานี โครงการแข่งขันกีฬาของทบวงมหาวิทยาลัย โครงการกีฬาชุมชน สัมพันธ์

4. การกีฬาเพื่อการแข่งขันหรือกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียง แก่สถาบันและประเทศชาติ เช่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาอุดมศึกษา กีฬา ชิงแชมป์ประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ฟุตบอลไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ฯลฯ

5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดทำงานวิจัยต่างๆ และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาพนักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บุคลากร ทางด้านการกีฬา เครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่กีฬาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

นักศึกษาสามารถติดต่อขอยืมอุปกรณ์กีฬา และขอคำปรึกษาด้านกีฬาได้ที่ ศูนย์กีฬา และสุขภาพ อาคารนันทนาการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://www.sportrsu.comปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA