สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา : Office of Student Discipline and Development
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา


สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
Office of Student Discipline and Development

 

สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 


 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
จิรเดช มหายศ                         โทร. 3905

 
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
อานนท์ อนันต์นรานนท์                                        โทร. 3930

 

 

ปรัชญา (Philosophy )
     พัฒนาวินัยนักศึกษา เพื่อพัฒนาชาติสู่สังคมธรรมาธิปไตย

 

ปณิธาน (Pledge)
     สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองทางด้านวินัย รู้จัก หน้าที่ของตน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบกับมีกระบวนการดำเนินงานทางวินัยที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษา เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษามีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักสังคมธรรมาธิปไตย

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
     มุ่งหวังสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย ยึดมั่นคุณธรรม พร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 


 

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยรู้จักหน้าที่ของตน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม
  2. ดำเนินงานทางวินัยที่ชัดเจน ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2557 ด้วยความเป็นธรรม
  3. ดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษาพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษา สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางกลางประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครองรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาและในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ
  3. เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาวินัย การปรับตัว การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ฯลฯ
  4. เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา

 

นโยบาย (Policy)
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังนี้

  1. เป็นผู้มีวินัยและแสดงออกอย่างเหมาะสม
  2. รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น
  3. มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต โดยไม่พึ่งพาสิ่งเสพติดหรือยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

 

ฝ่ายปกครอง 

อาจารย์ปกครอง                                       โทร. 3929,3928,3926

 


อาจารย์คเณศ แก้วบุญส่ง

 

 


อาจารย์อัตถกร  ธรรมศิริ

 

 


อาจารย์อภิชาต อุไรรัตน

 

 


อาจารย์สมพงษ์ ฉัยยาฤทธิ์ 

 

 


อาจารย์ศุทธิรัตน์ ขันสัมฤทธิ์

 

 


อาจารย์บรรจบ สุขไทย

 

 


อาจารย์พลศักดิ์ อุประ

 

         

 

 

        

 

ภารกิจหลัก

     สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีวินัย รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในขณะเดียวกัน ต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น แสดงออกอย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอันไม่พึงประสงค์ เช่น สิ่งเสพติด การพนันและอบายมุข เป็นต้น

     ด้านการดำเนินงานทางวินัยมีกระบวน ขั้นตอนที่ชัดเจนตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง วินัยนักศึกษา พ.ศ.2557 บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียม จากคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาซึ่งแบ่งออกตามลักษณะ ดังนี้ กรณีการกระทำผิดวินัยนักศึกษา กรณีการกระทำผิดวินัยในการทุจริตการสอบ และคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา

     ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย มีการตรวจตราและเฝ้าระวังเหตุภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ(หมู่บ้านเมืองเอก) ตลอด 24 ชั่วโมงร่วมกับสำนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ ศูนย์กู้ภัยเมืองเอก

 

 

โครงสร้างสำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา


 

ที่ทำการ   

สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

52/347 เมื่องเอก ถนนพหลโยธิน

ตำบลหลักหก อำเภอเมือง

ปทุมธานี 12000

โทร. 0-2997-2200-30  ต่อ 3905 (ผอ.)

โทร. 0-2997-2200-30   ต่อ  3928 , 3926

โทรสาร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3927

 

ข่าวสารที่สนง.สพว.  ทำการเผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ 
เข้าสู่  :  ปกครอง  ม.รังสิต    https://www.facebook.com/rsusec?fref=ts

 

Downloadปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA